UCHWAŁA Nr XIX/134/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

 w sprawie: ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 

Na podstawie art.art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

  

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 1.  Za uczestnictwo w pracach rady oraz za wykonywane czynności administracyjne zlecone przez organy gminy dla inkasenta miasta Skępe i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta zryczałtowana oraz zwrot kosztów podróży służbowej w łącznej wysokości – 80,00 zł. za każdy miesiąc.

2.  Diety zryczałtowane  oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są co kwartał, do
10-tego dnia każdego miesiąca – po zakończeniu kwartału – w kasie BS Skępe.

           

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 Traci  moc uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28.02.2003 r.  w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrot kosztów podróży przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 r.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński