Urzad Miasta i Gminy w Skępem w załaczeniu podaje do publicznej wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r. dotyczącą opinii projektu uchwąły budżetowej Miasta i Gminy w Skępem na 2010 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego