Szanowni Państwo

Urząd Miasta i Gminy w Skępem funkcjonuje na podstawie ustawy o Samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżń. zm.) poniżej przedstawiamy zakres spraw z którymi możecie się zwracać do pracowników naszego Urzędu

 

Miasto i Gmina Skępe

 

Miasto i Gmina Skępe stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy oraz terytorium obejmujące jednostki pomocnicze gminy

(Sołectwa: Boguchwała, Czermno, Franciszkowo, Huta, Jarczewo, Likiec, Lubówiec, Ławiczek, Łąkie, Moczadła, Rumunki Skępskie, Sarnowo, Wioska, Wólka, Żagno, Żuchowo

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.

 

Do zakresu działania miasta i gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i jeżeli ustawy nie stanowią inaczej i rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy.

 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

 

    * ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

    * gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

    * wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

    * lokalnego transportu zbiorowego,

    * ochrony zdrowia,

    * pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

    * gminnego budownictwa mieszkaniowego,

    * edukacji publicznej,

    * kultury, tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

    * kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

    * targowisk i hal targowych,

    * zieleni gminnej i zadrzewień,

    * cmentarzy gminnych,

    * porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

    * utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

    * polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

    * wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

    * promocji gminy,

    * współpracy z organizacjami pozarządowymi,

    * współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może również wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania publiczne mogą być również realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

Rada Miejska

Skład osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wyborów. Wybory do rad gmin, są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin określa odrębna ustawa. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

 

Do właściwości rady miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady miejskiej, zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:

 

    * uchwalanie statutu miasta i gminy,

    * ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

    * powoływanie i odwoływanie skarbnika miatsa i gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miatsa i gminy - na wniosek burmistrza,

    * uchwalanie budżetu miasta i gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

    * uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    * uchwalanie programów gospodarczych,

    * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

    * podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

    * podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta i gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej,  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 

    * podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

    * podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

    * podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

    * podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

    * nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

    * podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

    * stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy:

 

Jako organ wykonawczy miasta i gminy

 

Burmistrz Miasta i Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym miasta i gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach i usuwalnych tylko w przypadkach określonych ustawowo. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru burmistrza określa  ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz 984 z póżn. zm.).

 

Burmistrz miasta i gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

O kierunkach działania burmistrza stanowi rada miejska. Rada miejska również przyjmuje sprawozdania z działalności Burmistrza oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych miasta i gminy.

 

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie miejskiej.

 

Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:

 

    * przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,

    * określanie sposobu wykonywania uchwał,

    * gospodarowanie mieniem komunalnym,

    * wykonywanie budżetu,

    * zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Jako organ administracji

 

Burmistrz jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli burmistrz wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań miasta i gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swojego zastępcę, sekretarza lub innych pracowników urzędu miasta i gminy. Od decyzji wydawanych przez burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

 

Jako kierownik urzędu

 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu miasta i gminy, którego jest kierownikiem.

 

Urząd, w ramach obowiązków burmistrza, obsługuje również radę miejską. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta i gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi mista i gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Urząd Miasta i Gminy

 

Urząd miasta i gminy jest jednostką organizacyjną miasta i gminy, pełniącym rolę aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów miasta i gminy.

 

Jest miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych burmistrzowi. Urząd obsługuje również radę miejską.

 

Wykonując zadania urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

 

Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest jego regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

 

Inne jednostki organizacyjne miasta i gminy

 

Inne jednostki organizacyjne gmina może tworzyć w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania określone w statutach tych jednostek. Statuty nadaje rada miejska w drodze uchwały.

 

Jednostki pomocnicze miasta i gminy

 

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Jest samodzielna w decydowaniu, bowiem nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednak podejmie decyzję o utworzeniu jednostek pomocniczych, to powinna dokonać tego w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym