Uchwała Nr XIV/82/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w każdej ilości;

2) zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

e) szkło,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki,

i) chemikalia,

j) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

n) zużyte opony,

o) odpady budowlane i rozbiórkowe,

p) odpady tekstyliów i odzieży,

q) popiół.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży się nieruchomości, na których znajdują się:

1) budynki jednorodzinne, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 60 litrów;

2) budynki wielorodzinne, w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 1000 litrów;

3) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 60 litrów.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

w pozostałym okresie w części wiejskiej gminy od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

w pozostałym okresie w części wiejskiej gminy w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,

c) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

d) szkło - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

e) popiół zebrany w sposób selektywny:

w okresie od 1 maja do 30 września - jeden raz na 2 miesiące,

w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz w tygodniu,

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne - jeden raz w tygodniu,

c) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia - nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,

w okresie od 1 września do 31 maja - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

d) szkło - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

e) popiół zebrany w sposób selektywny:

w okresie od 1 maja do 30 września - jeden raz na 3 miesiące,

w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc;

3) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie,

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

w okresie od 1 maja do 30 września - nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie,

w okresie od 1 października do 30 kwietnia - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

c) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

d) szkło - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

e) popiół zebrany w sposób selektywny:

w okresie od 1 maja do 30 września - jeden raz na 3 miesiące,

w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na 2 miesiące;

4) z terenów nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia - jeden raz w tygodniu,

w okresie od 1 kwietnia do 31 maja oraz od 1 września do 31 października - dwa razy w miesiącu,

w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia - nie rzadziej niż co trzy  tygodnie,

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

w okresie od 1 marca do 31 maja oraz od 1września do 30 listopada - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

c) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

w okresie od 1 września do 31 maja - nie rzadziej niż co trzy tygodnie,

d) szkło:

od 1 czerwca do 31 sierpnia - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

w okresie od 1 września do 31 maja - nie rzadziej niż co trzy tygodnie.

§ 4. Określa się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż jeden raz w tygodniu,

w okresie od 1 października do 31 marca - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż co dwa tygodnie;

2) kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach - z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż co dwa tygodnie.

§ 5. Określa się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, pochodzące z gospodarstw domowych, będą odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości przynajmniej dwa razy w roku;

2) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazać do PSZOK - w godzinach ich pracy;

3) zużyte baterie należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w szkołach i obiektach użyteczności publicznej, dostarczyć do punktów ich sprzedaży lub przekazać do PSZOK - w godzinach ich pracy;

4) zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktów ich sprzedaży lub przekazać do PSZOK - w godzinach ich pracy;

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazać do PSZOK - w godzinach jego pracy;

6) chemikalia, odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież, odpady zielone, pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazać do PSZOK - w godzinach jego pracy.

§ 6. 1. PSZOK przyjmuje odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 2, zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Miasta i Gminy Skępe realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.

2. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości samodzielnie, w każdych ilościach, do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez Gminę.

3. PSZOK zlokalizowany w miejscowości Skępe, świadczy usługi w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1700 i każdą sobotę w godzinach od 900 do 1300, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, na stronie internetowej: www.skepe.pl oraz w PSZOK.

§ 7. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i PSZOK, reklamacja winna być złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem:

1) w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:

a) do 2 dni roboczych - dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów terminie,

b) do 5 dni roboczych - dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,

c) do 2 dni roboczych - dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzonego PSZOK;

2) w jednej z poniższych form:

a) telefonicznie: na numer telefonu 54 287 85 20 lub 54 287 57,

b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@skepe.pl,

c) pisemnie na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,

d) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej została złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1 pkt. 2.

§ 8. Traci moc:

1) uchwała nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3162);

2) uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3802);

3) uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 5299).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

 

uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Skępem przyjęła stosowną uchwałę 13 września 2016 roku (uchwała nr XXIV/137/2016 opublikowana w Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2016 r. poz. 3162), dokonując następnie jej nowelizacji uchwałą z dnia 28 października 2016 roku (uchwała nr XXVI/151/2016 opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2016 r. poz. 3802)  i uchwałą z dnia 8 grudnia 2017 roku (uchwała nr XXXIX/255/2017 opublikowana w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2017 r. poz. 5299).

 

W dniu 8 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nowelizująca ustawę o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która m.in.:

1) wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości,

2) rozszerza katalog zbieranych odpadów o bioodpady (odpady kuchenne),

3) rozszerza katalog odpadów komunalnych, których właściciele nieruchomości mogą pozbywać się przekazując do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

4) ustanawia warunki utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

 

W związku z powyższymi zmianami zaszła konieczność dostosowania przepisów aktualnie obowiązującej uchwały XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 roku w

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2016 r. poz. 3162 ze zm.) do postanowień znowelizowanej ustawy.

W przepisie przejściowym zawartym w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 Ustawodawca zobowiązał rady gmin do dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia czytelności uchwały w sprawie standardu świadczonych usług, proponuje się podjęcie nowej uchwały w tym zakresie, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku, tj. wraz z dniem rozpoczęcia odbierania odpadów komunalnych przez wykonawcę wybranego w aktualnie rozstrzygniętym przetargu na realizację tej usługi w latach 2020-2023.

Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.