Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skępem.

Przemoc w rodzinie to - zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Osobą dotkniętą przemocą może być każdy z członków rodziny- współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy w rodzinie ?

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

-        popycha Cię , policzkuje, uderza , szarpie ?

-        traktuje Cię w sposób, który Cię rani ?

-        obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ?

-        zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ?

-        nie pozwala widywać się z przyjaciółmi i rodziną ?

-        grozi, że Cię zabije lub zrani ?

-        zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić ?

-        niszczy Twoją własność ?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Zapamiętaj:

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich, to przestępstwo ścigane przepisami kodeksu karnego.

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

Znowelizowana w 2010r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określiła zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Ustawodawca wówczas określił czego oczekuje od samorządowców, precyzując zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wskazał, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym :

-        opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

-        tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,

-        prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą ,

-        zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skępem.

Od 2011r. działa w Gminie Skępe  Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy  Skępe  z dnia  20 czerwca 2017r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

1.         Ewa Wojciechowska –  Kierownik Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem ,

2.         Krystyna Wiśniewska – pracownik socjalny w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępem,

3.         Bożena Rumińska  – pedagog w Szkole Podstawowej w Skępem,

4.         Mariusz Cymerman – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Lipnie ,

5.         Iwona Małkiewicz – Dyrektor Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem

6.         Hanna Skibicka – pedagog w Gimnazjum w Skępem

7.         Andrzej Muszyński – policjant Posterunku Policji w Skępem

8.         Iwona Janiszewska – pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

9.         Zofia Leszczyńska – pielęgniarka środowiskowa

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

-   diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

-   podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

-   inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

-   rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach,

-   udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

-   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie .

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skępem, ul. Kościelna 2, tel. (54) 287 85 31 lub (54) 287 85 55

Gdzie szukać pomocy :

1.         Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skępem, ul. Kościelna  2, tel. (54) 287 85 31 lub (54) 287 85 55, godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7.30- 15.30 wtorek 7.30 – 17.00 piątek od 7.30-14.00.

2.         Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, ul. Kościelna 2  telefon - (54) 287 85 31 lub (54) 287 85 55, godziny urzędowania poniedziałek, środa, czwartek 7.30- 15.30 wtorek 7.30 – 17.00 piątek 7.30-14.00.

3.         Komenda Powiatowa Policji w Lipnie, ul. Platanowa , tel. 54 231 86 00

4.         Posterunek Policji w Skępem, ul. Wymyślińska 2 - tel. (54) 231 87 30

5.         Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w każdy poniedziałek  od  15.30 – 17.30 w budynku UMiG w Skępem pokój nr.19.

Dyżury: terapeuta do spraw uzależnień w każdą środę w godzinach od 15.30 do 18.30 w budynku UMiG pokój nr 22,  psycholog w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 18.30 w budynku UMiG pokój nr 22.

1.         Prokuratura Rejonowa w Lipnie, ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, tel. 54 237 62 00 lub 54 237 62 05

2.         poniedziałek 12.00 – 18.00 ,wtorek – piątek  9.00 -15.00

3.         Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział III Rodzinny i Nieletnich , ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno,

4.         tel. 54 287 22 05, 54 287 22 06 godziny urzędowania; poniedziałek od 8.00 -18.00 , od wtorku do piątku od 8.00-15.00.

5.         Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lipnie, ul. Nieszawska 6 , tel. 54 288 02 00

6.         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium” ul. Rybacka 1, 87 – 630 Skępe tel. 54 287 70 21

7.         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIMED” ul. 1 Maja 81, 87 – 630 Skępe tel. 54 287 70 36 czynne:  poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

8.         NZOZ „Lekarze Rodzinni” Tokarczyk i Wspólnicy sp. jawna w Lipnie Poradnia Lekarza Rodzinnego

Skępe ul. Dworcowa 3, 87 – 630 Skępe tel. 54 287 3442, 54 287 72 51,

czynne : poniedziałek – wtorek 8.00 – 18.00 , środa- piątek 8.00 – 15.00

9.         Biuro Wsparcia Rodziny i  Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej  Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 , tel. (56) 659 13 99, (56) 652 18 25  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

10.     Kujawsko- Pomorska „ Niebieska-Linia" telefon bezpłatny - 0 800-154-030 czynna codziennie od 17:00 do 21:00,.

Nazwy Instytucji i organizacji z których pomocy możesz korzystać i się do nich zwrócić:

-   Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych , bytowych i prawnych.

-   Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym ,socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających tym zakresie w Twojej miejscowości.

-   Ośrodki interwencji kryzysowej- zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie , gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie , udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej , a także opracują plan pomocy.

-   Ośrodki wsparcia -zapewniają schronienie Tobie i Twojej rodzinie , gdy jesteś ofiara przemocy udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej .

-   Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewniają bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie oraz udziela Ci specjalistycznej pomocy w tym pomocy psychologicznej , prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

-   Prokuratura , Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się , popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej .

-   Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

-   Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach poprosić o pomoc lekarska spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

-   Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- jeśli przemocy w twoim domu towarzyszy alkohol, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inna pomoc związana z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Ważne telefony:

997- Policja lub 112

801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie- „Niebieska Linia "

800-154-030 (tel. bezpłatny) Kujawsko - Pomorska „ Niebieska-Linia" czynna codziennie od 17:00 do 21:00

800 120 226 – policyjny telefon zaufania czynny codziennie od 9.30 – 15.30 ( od godz.15.30 – 9.30 włączony jest automat)