ZARZĄDZENIE Nr 47/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE
z dnia 1 sierpnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych(Dz. U. z 2019r., poz. 1443, ze zm.), art. 5a ust 2ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r., poz. 713, ze zm.), Uchwały nr XLII/291/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości oraz § 5 ust 2 uchwały nr XXVIII/195/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Skępe(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 85, poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zmiana rodzaju miejscowości: Chałacie, Babie Ławy, Czarny Las, Guzowatka, Koziołek, Kierz, Modrzewie, Grabówiec, Głęboczek.

§ 2

1.    Konsultacje przeprowadzone zostaną od 02 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji, poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców danej miejscowości.

2.    Wzór listy konsultacyjnej stanowi załącznik do zarządzenia.

3.    Lista konsultacyjna:

1)    zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe;

2)    zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej;

3)    zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe;

4)    zostanie wyłożona u Sołtysa we wsiach: Czermno, Jarczewo, Moczadła, Żagno. 

4.    Wypełnione listy konsultacyjne można składać u Sołtysa, w Urzędu Miasta i Gminy w Skępem – pok. Nr 13, przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępe (ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@skepe.pl.

5.    Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Pani Agnieszka Skowrońska – Tel. 54 287-85-27.

6.    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, zamieszkałe na terenie sołectw: Czermno, Jarczewo, Moczadła, Żagno.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skępe

Krzysztof Jaworski