UCHWAŁA Nr XIX/128/2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Skępe na 2005 rok

         

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 58 ust. 2 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz.874, z 2000 r. Nr 122 poz.1315, z 2001 r. nr 88 poz.961, z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300, z 2004 r. Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135).

  

RADA  MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§  1

1. Dochody budżetu miasta i gminy na 2005 rok w wysokości  2.752.348,00 zł

w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2.157.900,00 zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zał. nr 11)  100.275,00 zł

c) subwencja ogólna w wysokości  6.748.586,00 zł

z tego:

-  część oświatowa w wysokości   4.452.661,00 zł

-  część równoważąca w  2.295.925,00 zł

d) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.000,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości  16.430.911,00 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2.157.900,00 zł

b) wydatki na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  100.275,00 zł

c)  wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  1.000,00 zł

2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości  11.884.833,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia w wysokości  5.036.418,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości  1.063.943,00 zł

- obsługę długu publicznego w wysokości  21.500,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości   4.546.078,00 zł  w tym wydatki na programy z funduszy

strukturalnych i spójności UE  1.220.180,00 zł

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 pkt a) i § 2 pkt a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości   3.678.563,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

a) pożyczka:  866.000,00 zł

-  z WFOŚiGW  241.053,00 zł

- na prefinansowanie środków unijnych  624.947,00 zł

b) kredyt bankowy  2.812.563,00 zł

3. Ustala się:

-  przychody budżetu w wysokości  3.796.563,00 zł

-  rozchody budżetu w wysokości  118.000,00 zł

Przychody i Rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

 

§ 5

 

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

-  przychody w kwocie  30.100,00 zł

-  rozchody w kwocie  30.100,00 zł

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

 

§ 7

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 218.200,00 zł oraz wydatków w kwocie 218.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 8

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane ze sportem i kulturą fizyczną w kwocie 20.000,00 zł w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł.

 

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w banku wykonującym bankową obsługę gminy oraz na rachunkach w innych bankach.

 

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 600.000,00 zł.

2. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 200.000,00 zł.

 

§ 11

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

 

§ 12

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Burmistrz
       Andrzej Gatyński