Uchwała Nr XLI/285/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 zm:Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr.223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166 a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)uchwala się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok (Dz.U. woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 404 z dnia 19.02.2010 r.) zmienionej:

-Uchwałą Nr XXXVI/258/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 stycznia 2010 r.

-Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 stycznia 2010 r.

-Zarządzeniem Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2010 r

-Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 lutego 2010 r.

-Uchwałą Nr XXXVII/261/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010 r.

-Zarządzeniem Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2010 r.

-Uchwałą Nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2010 r.

-Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2010 r.

-Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 maja 2010 r.

-Zarządzeniem Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 maja 2010 r.

-Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 czerwca 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości25.415.275 zł.,z tego:

-dochody bieżące w kwocie22.103.526 zł.,

-dochody majątkowe w kwocie3.311.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.785.920 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2.

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości25.415.275 zł., z tego:

-wydatki bieżące w wysokości21.676.135 zł.,

-wydatki majątkowe w wysokości3.739.140 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.785.920 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.Określa się:

1)limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości1.376.622,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6"

§ 2.Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska