PROTOKÓŁ NR XLI/V/2010

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 23 czerwca 2010 roku

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                       - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·       Andrzej Gatyński                                - Burmistrz Miasta i Gminy;

·       Barbara Leśniewska                            - skarbnik;                

·       Stanisław Jabłoński                            - kierownik ref. oświaty;

 

XLI Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, serdecznie witając radnego powiatowego Antoniego Antoszewskiego, Wicestarostę Piotra Wojciechowskiego, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XL/V/2010 z dnia 27 maja 2010 r.

 

Do protokołu XL Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM zaproponowała, aby przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, wręczyć akt nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe” p. Zycie Wegner.

Radni jednomyślnie przyjęli propozycję zgłoszoną przez przewodniczącą rady.

Następnie przewodnicząca rady odczytała projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu porządku obrad i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Wręczenie aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe

 

Przewodnicząca RM nawiązując do obrad poprzedniej sesji, kiedy to radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania p. Zycie Wegner tytułu „Zasłużony dla Miasta      i Gminy Skępe”, odnosząc się do słów prymasa polski, że w życiu społeczności nie tylko wartości i cele gospodarcze się liczą, ale także kulturowe i naukowe, pokrótce przybliżyła zebranym sylwetkę zasłużonej.

Następnie odczytała treść podjętej uchwały i pogratulowała przyznania tytułu.

Akt nadania tytułu „Zasłużony …”, poprzez wręczenie okolicznościowego grawertonu i legitymacji, dokonali wspólnie przewodnicząca rady i burmistrz.

 

P. Zyta Wegner serdecznie podziękowała za tak wielkie wyróżnienie.

Następnie odniosła się do swojej twórczości, historii Skępego i jego mieszkańców. Podziękowała burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za okazaną pomoc  w pisaniu albumu – pamiętnika „Rodem ze Skępego”.

Szczególne podziękowania skierowała pod adresem dr Marka Stefańskiego – autora wstępu do książki, a także dr. Adama Wróbla, dr Hanny Szczechowicz, prof. Michała Klimeckiego, nauczyciela Marka Rumińskiego, Przewodniczącej RM Anny Smużewskiej i radnej Jadwigi Pawskiej, którzy okazali pomoc w jej twórczości.

Następnie nawiązała do teraźniejszych prac twórczych, związanych z odtworzeniem bramy do katakumb i ustaleniem 8 zabytków nie wpisanych do rejestru.

Zwróciła się także z propozycją postawienia w centrum Skępego (na Rynku) tablicy z pleksi ze zdjęciami i rysunkami obrazującymi historię miasta i ich mieszkańców.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu), skarbnik Barbara Leśniewska oznajmiła, iż planuje się zarówno wzrost dochodów jak i wydatków o kwotę 25.000 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła skarbnik Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodnicząca rady zwróciła uwagę na uwzględnienie sugestii radnych do uzasadnienia projektu uchwały, poprzez dodanie zapisu dotyczącego wcześniej unieważnionego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski zwrócił się z pytaniem dotyczącym wielkości kosztów związanych z przesunięciem terminu spłaty kredytu.

Skarbnik odpowiedziała, że w porozumieniu z BS ustalono prowizję w wysokości 0,2 %    i odsetki w wysokości 6,5 % w skali roku w przypadku, gdy spłata kredytu nastąpi z dniem 1 lipca br. Natomiast przy spłacie kredytu do końca czerwca br., prowizja nie będzie pobrana przez BS.

Radni nie wnieśli innych uwag doprojektuj uchwały.    

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił sekretarz Józef Sobociński.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem

 

Uzasadnienie do projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Przewodnicząca RM.

Następnie odczytała treść opinii komisji rady właściwej ds. finansów w sprawie zgłoszonego wniosku przez Klasztor OO. Bernardynów w Skępem o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt 7

Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Skępe za 2009 rok (w załączeniu) przedstawił radny – komendant gminny OSP Józef Mielnik.

Zwrócił uwagę na przestarzały sprzęt, szczególnie samochody, co winno być wyzwaniem dla przyszłej rady.

Analizę stanu bezpieczeństwa gminy Skępe w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku (w załączeniu) przedstawił Zastępca Komendanta KPPSP w Lipnie mł. brygadier Janusz Krasucki.

Do przedstawionej informacji odniósł się Wicestarosta Piotr Wojciechowski, który wskazał na pewne deklaracje, co do doposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczy, zgłoszone podczas powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” w Skępem. 

Wyraził pochlebne opinie o jednostkach włączonych do KSRG ze Skępego i Wioski. Zwrócił uwagę na przeznaczenie z budżetu powiatu kwoty 100.000 zł na doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki powiatowej z Lipna.

Nawiązał także do udziału jednostek pożarniczych przy powodzi w Bobrownikach.

Złożył serdeczne podziękowanie wszystkim strażakom za osiągnięte wyniki.

Radny Józef Mielnik zaproponował, aby w związku z obchodami 105-lecia jednostki OSP ze Skępego, zakupić nowszy samochód strażacki.

 

Pkt 8

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu) przedstawił w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie podinsp. Stanisław Milarski – I z-ca KPP.

Zwrócił uwagę na dobrze układającą się współpracę policji z samorządem gminnym. Serdecznie podziękował za wyrozumiałość i wsparcie miejscowych policjantów przy zakupie miernika prędkości i paliwa do służbowych samochodów, a także za przekazanie sprzętu komputerowego i kopiarki. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dalszą współpracę i pomoc.

Odniósł się także do przekazanej przez starostwo w Lipnie dotacji w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Posterunku Policji w Skępem.

 Wicestarosta Piotr Wojciechowski wskazał na osiągnięte wysokie wskaźniki, w skali województwa, przez KPP w Lipnie, pomimo licznych zmian kadrowych.

Nawiązał także do termomodernizacji budynku posterunku Policji w Skępem, co zapewne przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

 

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-          wykonania uchwał XL Sesji Rady Miejskiej,

-          wykonania zgłoszonych wniosków w sprawie:

·         rozłączenia godzin lekcyjnych w klasach II-III szkół podstawowych w: Wólce, Czermnie i filii w Łąkiem, jak w klasach „0”-I, wg zarządzenia burmistrza w sprawie procedur zatwierdzania organizacji – wniosek nie uzyskał akceptacji burmistrza,

·         rozłączenia w klasach IV-V przedmiotów: matematyki, j. polskiego, historii i przyrody, z minimalną ilością lekcji łączonych – częściowo uwzględniono sugestie,

·         wykonania w strażnicy OSP Skępe dodatkowej instalacji elektrycznej, umożliwiającej podłączenie agregatu prądotwórczego – zlecono do wykonania merytorycznemu pracownikowi urzędu,

-          wydanych zarządzeń - 2,

-          zamówień publicznych,

-          projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-          prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych,

-          zaawansowania robót w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków. Zgodnie ze zgłoszona sugestią przewodniczącej rady, wystosowano stosowne pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do tych rolników, którzy nie dokonali wpłat na poczet budowanych przyłączy do ich posesji, z określeniem ostatecznego terminu wpłaty – do najbliższego poniedziałku,

-          gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym,

-          wykonanych robót melioracyjnych,

-          realizacji funduszu sołeckiego,

-          utrzymania dróg gminnych

Ponadto burmistrz poinformował o:

-          odbytych zawodach ratownictwa wodnego na J. Skępskie Wielkie,

-          akcji prewencyjnej wśród młodzieży szkolnej,

-          planowanym rajdzie samochodowym po trasie: Łąkie - Franciszkowo – edycja Mistrzostw Polski (05.09.br.),

-          negatywnym stanowisku Rady Powiatu Lipnowskiego w sprawie zgłoszonego wniosku zakazującego używanie sprzętu motorowego na jeziorach skępskich.

Do przedłożonej informacji odnieśli się:

Radny Roman Targański, nawiązując do wcześniej przedstawionych informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zwrócił się z pytaniem dotyczącym pobudowania kładki przez strugę, zapewniającej bezpieczny ruch pieszy.

Poprosił także o informację w sprawie przebudowy rynku skępskiego.

Burmistrz odpowiedział, iż po ustaleniu granic przez geodetę, będzie możliwość pobudowania kładki po prawej stronie rzeki i nie będzie na to wymagana zgoda właściciela sąsiadującej posesji. Zdeklarował się w tej sprawie skontaktować z projektantem.

Odnośnie rewitalizacji rynku skępskiego powiedział, iż obecnie, zgodnie z wymaganą procedurą, oczekuje się na zwrotne potwierdzenia odbioru dotyczące wyrażonych opinii przez właścicieli sąsiadujących posesji. Planuje się pod koniec lipca br. przeprowadzić przetarg, a do końca listopada br. zakończyć inwestycję. Oznajmił przy tym, iż pewnych spraw nie można przyspieszyć, gdyż takie są procedury.

 

Wiceprzewodniczący rady zwrócił się z pytaniem dotyczącym przebudowy, poprzez wypoziomowanie, odcinka chodnika przy ul. Kwiatowej.

Burmistrz odpowiedział, iż w tej sprawie w dniu jutrzejszym skontaktuje się z jednym, z dwóch skłóconych ze sobą panów, który powrócił z zagranicy.

 

Radna Jadwiga Pawska zwróciła się z pytaniami w sprawie: zatrudnienia w sezonie letnim ratowników na skępskich jeziorach i oczyszczenia szlaków turystycznych.

Burmistrz odpowiedział, iż nie planuje zatrudniać ratowników, gdyż doszedł do porozumienia z WOPR odnośnie patrolowania przez nich przybrzeżnych plaż na jeziorach: Skępskie Wielkie i Łąkie.

Odnosząc się do uporządkowania szlaków turystycznych powiedział, iż zostały oczyszczone trasy wzdłuż jezior skępskich i w kierunku Koziołka. Natomiast oczyszczenia wymaga szlak turystyczny w pobliżu wieży widokowej. Przy tym oznajmił, iż szlaki porządkowane są w miarę posiadanych możliwości, z wykorzystaniem pracowników robót publicznych.

 

Wiceprzewodniczący rady zwrócił się z pytaniem dotyczącym dopuszczenia do kąpieli jezior przez Sanepid.

Burmistrz odpowiedział, iż Sanepid nie dopuścił do kąpieli J. Skępskie Wielkie, zarówno przy plaży gminnej jak i Jaworze.

 

 

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania

 

P. Józef Kuroczycki złożył serdeczne podziękowanie za okazane zaufanie i możliwość zorganizowania debaty publicznej w jego sprawie. Za okazaną pomoc podziękował kier. MGOPS Ewie Wojciechowskiej, Burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu, Przewodniczącej RM Annie Smużewskiej. Złożył także podziękowanie Staroście Krzysztofowi Baranowskiemu i Wicestaroście Piotrowi Wojciechowskiemu za wszelkie interwencje w jego sprawie.

 

Wicestarosta Piotr Wojciechowski odniósł się do słusznie podjętej przez radę powiatu decyzji w sprawie przekazania szpitala powiatowego spółce. Wskazał na osiągnięty dodatni wynik finansowy po przekształceniu szpitala w spółkę. Ponadto poinformował o:

-        przeniesieniu oddziału psychiatrycznego szpitala,

-        budowie drogi powiatowej: Rogowo – Skępe,

-        budowie chodnika wzdłuż Borku.

Radny powiatowy Antoni Antoszewski, w uzupełnieniu wypowiedzi wicestarosty, poinformował zebranych o przekazaniu powiatowi I transzy dotacji celowej w wysokości 19 milionów zł, w ramach rządowego programu ratującego polskie szpitale. Przy tym podkreślił, iż świadczy to o słusznie podjętej decyzji przez radę powiatu w sprawie przekształcenia ZOZ w spółkę. Podniósł, iż to największe osiągnięcie rady powiatu obecnej kadencji.

Przewodnicząca rady dodała, iż to drugi powiat w Polsce, który tą drogą otrzymał rządową dotacje celową.

 

Następnie przewodnicząca rady poinformowała zebranych o:

-      wpłynięciu na jej ręce podziękowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie za przekazanie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych,

-      zgłoszeniu jednego rolnika (p. Grzegorza Kopaczewskiego z Babich Ław) do konkursu „Rolnik Powiatu Lipnowskiego

Z okazji rozpoczynających się wakacji, wszystkim uczniom i nauczycielom życzyła dobrego i udanego wypoczynku.

Radny Józef Mielnik zaprosił wszystkich mieszkańców miasta na noc świętojańską – początek godz. 19.00.

Radna Jadwiga Pawska złożyła życzenia z okazji Dnia Ojca.

  

Pkt 11

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RM podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokołował

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska