Uchwała Nr XLII/298/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Wioska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 57, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz,146) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474 i Nr 106, poz.675),uchwały Nr XXVII/186/2006 Rady Miejskiej Skępe z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/227/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 roku,uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Wioska zwany dalej planem.

2.Integralną częścią uchwały są :

1)rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1do uchwały;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

3.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

4)maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

4.Ustalenia planu określają:

1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)zasady ochrony i kształtowania środowiska;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7)granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

8)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10)ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów służących realizacji imprez masowych

11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 2.1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2)planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały;

3)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

4)rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załączniki nr 1 do uchwały;

5)przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym, tj. ustawy i akty wydane na ich podstawie, rozporządzenia wojewody, uchwały jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności te akty, które wymienia się w podstawach prawnych opracowania niniejszego planu;

6)terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol i przypisane do niego ustalenia;

7)symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

8)linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

9)usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia dla których na podstawie przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska nie będzie wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, lub dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany;

10)maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować obiektów budynków, przed którymi na odległość do 2,0 m dopuszcza się sytuowanie: części garażowej budynku, wiatrochronów, wykuszy, balkonów, gzymsów, tarasów, schodów zewnętrznych.

2.Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3.Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

1)MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)MNU – teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych;

3)MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej;

4)US – teren usług sportu i rekreacji;

5)WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

6)KDZ – tereny publicznych dróg zbiorczych;

7)KDD – tereny publicznych dróg dojazdowych.

§ 4.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem określonych odległości od granic działek;

2)obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych; poza obiektami tymczasowymi służącymi realizacji inwestycji docelowej w czasie ważności pozwolenia na budowę;

3)nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych;

4)zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych.

§ 5.Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)obszar objęty planem położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie”;

2)ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko, ( z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg i infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego);

3)w granicach terenu usług sportu i rekreacji obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)w granicach terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)uwzględnić reżimy ochronne obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie” wynikające z przepisów odrębnych;

§ 6.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)na terenach w granicach opracowania planu nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o wartości kulturowej ani obiektów zabytkowych podlegających ochronie;

2)na całym obszarze objętym planem, w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7.Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1)za obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji zawartej w stawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) należy uznać teren usług sportu i rekreacji;

2)zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych.

§ 8.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się podziały geodezyjne na działki w zależności od potrzeb inwestycyjnych, z zachowaniem zasad określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

2)dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni.

§ 9.Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można realizować w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

2)obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi w strefach ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN.

§ 10.Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1.W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1)ustala się włączenie projektowanej zabudowy do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

2)w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej.

2.W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:

1)ustala się włączenie projektowanej zabudowy do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej;

2)ustala się zakaz stosowania betonowych zbiorników na ścieki przy nowobudowanych lub rozbudowywanych budynkach;

3)obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

4)odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na teren własnej działki;

5)odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenu usług sportu i rekreacji do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub projektowanej kanalizacji deszczowej;

6)6) odprowadzanie wód deszczowych z dróg do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub projektowanej kanalizacji deszczowej;

7)ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych;

8)w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej.

3.W zakresie elektroenergetyki:

1)dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącego układu elektroenergetycznego;

2)nakazuje się przebudowę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3)sieci elektroenergetyczne należy realizować w liniach rozgraniczających projektowanych i istniejących dróg;

4)w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg;

5)sieci elektroenergetyczne realizować jako podziemne;

6)w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje linii elektroenergetycznych jako napowietrzne;

7)ustala się zasilanie terenów planu poprzez istniejącą i projektowaną sieć n/n i S/N, zlokalizowaną poza obszarem planu, na podstawie warunków technicznych przyłączenia określonych przez zarządcę sieci;

8)na całym obszarze planu dopuszcza się realizacje słupowych stacji transformatorowych.

4.W zakresie zasilania w ciepło

1)ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej nie przekraczających dopuszczalnych norm.

5.W zakresie zaopatrzenia w gaz

1)zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł;

2)dopuszcza się gazyfikację terenu w granicach planu; lokalizacja sieci gazowej i urządzeń technicznych w pasie drogowym (poza pasem jezdni), a w przypadku braku takiej możliwości, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

6.W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej

1)tereny objęte opracowaniem należy podłączyć do istniejących sieci telekomunikacyjnych;

2)dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;

3)linie telekomunikacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg;

4)w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę linii telekomunikacyjnych poza liniami rozgraniczającymi dróg;

5)sieci telekomunikacyjne realizować jako podziemne.

7.W zakresie gospodarki odpadami

1)odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi;

8.W zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:

1)obsługę komunikacyjną terenów zapewnią istniejące publiczne drogi zbiorcze, projektowane publiczne drogi dojazdowe i projektowane drogi wewnętrzne;

2)dopuszcza się poza drogami wyznaczonymi na rysunku planu, lokalizację dodatkowych wewnętrznych dróg dojazdowych, których lokalizacja winna wynikać z potrzeb użytkowych właściciela poszczególnych terenów;

3)parametry projektowanych zjazdów z dróg publicznych zostaną określone w projekcie budowlanym, który winien spełniać wymagania przepisów szczególnych i wytyczne zarządcy drogi;

4)zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów określono w ustaleniach szczegółowych;

5)drogi zbiorcze, dojazdowe i wewnętrzne wykonać jako utwardzone;

6)zakazuje się stosowanie żużla piecowego oraz materiałów nadmiernie pylących do utwardzania dróg, dojść, placów i parkingów;

7)w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)szerokość dróg w liniach rozgraniczających jak na rys. planu lub według istniejących wydzieleń geodezyjnych;

9)w ramach poszczególnych terenów i działek, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych lub garażowych, zapewniającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów:

a)dla budynków wielorodzinnych – 1,5 stanowiska postojowego na każde mieszkanie,

b)dla budynków usługowych - na każdych 10 zatrudnionych: 4 stanowiska postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)dla budynków usługowych - na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych: 4 stanowiska postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)dla budynków usługowych - na każde 10 miejsc w obiekcie hotelowym: 4 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-d: 3 stanowiska postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

f)dla budynków usługowych – na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 5 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g)dla obiektów usług sportu i rekreacji – 1 miejsce postojowe na każdych 10 korzystających w obiektów sportu i rekreacji;

h)do obliczeń ilości miejsc postojowych nie zalicza się możliwości parkowania na drodze;

9.Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi takie jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków i inne.

10.W przypadku realizacji infrastruktury technicznej dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń poza liniami zabudowy określonymi na rysunku planu z bezpośrednim, swobodnym dostępem do drogi.

§ 11.Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów służących realizacji imprez masowych:

1)terenem służącym realizacji imprez masowych w rozumieniu przepisów odrębnych jest teren usług sportu i rekreacji US1;

2)teren przeznacza się pod obiekty budowlane służące organizacji imprez masowych;

3)zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych.

§ 12.Na obszarze objętym planem nie występują:

1)tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2)nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności państwa oraz obiekty ważne i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa określone odrębnymi przepisami;

3)obszary wymagające przekształceń i rekultywacji;

4)obszary wymagające przeprowadzenia procesu scalania i podziału;

5)obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6)obszary przestrzeni publicznej wyznaczone w Studium.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 13.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7.

1.Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.Powierzchnia terenu: MN1 – 0,62ha, MN2 – 1,13ha, MN3 – 0,52 ha, MN4 – 0,96 ha, MN5 – 0,74 ha, MN6 – 0,44 ha, MN7 – 0,42 ha;

3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

1)parametry zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a)wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 12,0 m do kalenicy;

b)geometria dachu – dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 25° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn;

c)dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

2)parametry zabudowy budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych:

a)wysokość zabudowy maksymalnie 5,0 m – jedna kondygnacja nadziemna,

b)geometria dachu – dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 45°;

3)dla dachów wysokich obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

4)w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki w barwach pastelowych, drewno;

5)lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

6)nakaz pozostawienia min. 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce;

7)maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej;

8)maksymalna wysokość ogrodzenia działki przy drogach publicznych i wewnętrznych, 1,5 m nad poziomem terenu;

4.Dostępność komunikacyjna:

1)teren oznaczony symbolem MN1 z projektowanych publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDD1, KDD3;

2)teren oznaczony symbolem MN2 z projektowanych publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDD1, KDD2, KDD3;

3)teren oznaczony symbolem MN3 z projektowanych publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDD2, KDD3, KDD4;

4)teren oznaczony symbolem MN4 z projektowanych publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDD3, KDD4, KDD5;

5)tereny oznaczone symbolami MN5 i MN6 z projektowanych publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDD5, KDD6, KDD7;

6)teren oznaczony symbolem MN7 z projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD7;

5.Zasady podziału nieruchomości:

1)minimalna powierzchnia działki – nie ustala się;

2)minimalna szerokość frontu działki – nie ustala się;

3)dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowanie ustaleń podjętych w niniejszej uchwale.

6.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

7.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30%.

§ 14.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MNU1.

1.Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

2.Wymienione w §14 ust. 1 funkcje mogą występować łącznie lub samodzielnie.

3.Powierzchnia terenu: MNU1 – 0,37 ha;

4.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)istniejące budynki i obiekty budowlane do utrzymania z możliwością przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pod warunkiem dostosowania do wymogów planu;

2)parametry zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i mieszkalno-usługowych:

a)wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 12,0 m do kalenicy;

b)geometria dachu – dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 25° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn;

c)dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

3)parametry zabudowy budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych:

a)wysokość zabudowy maksymalnie 5,0 m – jedna kondygnacja nadziemna,

b)geometria dachu – dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 45°;

4)dla dachów wysokich obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

5)w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki w barwach pastelowych, drewno;

6)lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

7)nakaz pozostawienia min. 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce;

8)maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej;

9)maksymalna wysokość ogrodzenia działki przy drogach publicznych i wewnętrznych, 1,5 m nad poziomem terenu;

5.Dostępność komunikacyjna:- teren oznaczony symbolem MNU1 poprzez istniejący zjazd z publicznej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ1;

6.Zasady podziału nieruchomości:

1)minimalna powierzchnia działki – 1000,0 m2;

2)minimalna szerokość frontu działki – 25,0 m;

7.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

8.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30%.

§ 15.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MNW1.

1.Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej;

2.Powierzchnia terenu: MNW1 – 0,29 ha;

3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

1)ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy mieszkaniowej szeregowej;

2)parametry zabudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

a)wysokość zabudowy maksymalnie 15,0 m do kalenicy;

b)geometria dachu – dachy płaskie lub wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 25° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn;

c)dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

3)parametry zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej:

a)wysokość zabudowy maksymalnie 9,0 m – dwie kondygnacje nadziemne,

b)geometria dachu – dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 25° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn;

c)dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

4)dla dachów wysokich obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

5)w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki w barwach pastelowych, drewno;

6)lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; przed którymi na odległość do 2,0 m dopuszcza się sytuowanie: części garażowej budynku, wiatrochronów, wykuszy, balkonów, gzymsów, tarasów, schodów zewnętrznych;

7)nakaz pozostawienia min. 30% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce;

8)maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej;

9)maksymalna wysokość ogrodzenia działki przy drogach publicznych i wewnętrznych, 1,5 m nad poziomem terenu.

4.Dostępność komunikacyjna:- teren oznaczony symbolem MNW1 z projektowanych publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KDD5, KDD6;

5.Zasady podziału nieruchomości:

1)minimalna powierzchnia działki – 1000 m2;

2)minimalna szerokość frontu działki – 25,0 m;

3)dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowanie ustaleń podjętych w niniejszej uchwale.

6.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

7.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30%.

§ 16.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: US1.

1.Przeznaczenie terenu: teren usług sportu i rekreacji.

2.Powierzchnia terenu: US1 – 4,34 ha;

3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)ustala się realizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej;

2)dopuszcza się realizację budynków do obsługi projektowanych obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,

3)dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury,

4)parametry zabudowy budynków usług sportu i rekreacji:

a)maksymalna wysokość zabudowy do 15,0 m ,

b)geometria dachu – dachy płaskie lub wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu do 45°,

5)dla dachów wysokich obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

6)w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki w barwach pastelowych, drewno;

7)lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

8)nakaz pozostawienia min. 50% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce;

4.Dostępność komunikacyjna: - teren oznaczony symbolem US1 poprzez projektowane zjazdy z publicznych dróg zbiorczych oznaczonych symbolem KDZ1 i KDZ2;

5.Zasady podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się podziały nieruchomości,

2)nie ogranicza się parametrów geometrycznych wydzielanych nieruchomości;

6.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

7.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30%.

§ 17.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: WS1.

1.Przeznaczenie terenu: teren wód powierzchniowych śródlądowych.

2.Powierzchnia terenu: WS1 – 0,11 ha;

3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej cieku wodnego oznaczonego symbolem WS dopuszcza się zagospodarowanie wyłącznie zielenią, z zakazem lokalizowania wszelkiej zabudowy oraz ogrodzeń;

2)należy zapewnić możliwość dostępu do istniejącego rowu melioracyjnego w celu prowadzenia bieżących konserwacji i napraw;

3)zaleca się obsadzanie rowu melioracyjnego zielenią (o charakterze biologicznej obudowy cieków);

4)dopuszcza się skanalizowanie rowu pod warunkiem, iż nie zakłóci to przepływy wód gruntowych w obszarze przyległym;

5)w przypadku skanalizowania rowu melioracyjnego nie obowiązują ustalenia §17 ust. 3 pkt 1;

6)dopuszczalne obiekty towarzyszące – kładki, mosty itp. oraz urządzenia hydrotechniczne zabezpieczające brzegi rowu;

7)dopuszcza się wykorzystanie cieku jako zbiornika ppoż. na zasadach i warunkach przewidzianych przepisami odrębnymi.

4.Dostępność komunikacyjna: - zapewnić dostęp do terenu WS1poprzez teren US1.

5.Zasady podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się podziały nieruchomości,

2)nie ogranicza się parametrów geometrycznych wydzielanych nieruchomości.

6.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

7.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 1%.

§ 18.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ1, KDZ2, ;

1.Przeznaczenie: tereny publicznych dróg zbiorczych;

2.Powierzchnia terenu: KDZ1 – 0,31 ha, KDZ2 – 0,44 ha;

3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)obowiązują ustalenia §10 pkt 8.

4.Zasady podziału nieruchomości: - nie ustala się

5.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

6.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 1%.

§ 19.Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7;

1.Przeznaczenie: tereny publicznych dróg dojazdowych;

2.Powierzchnia terenu: KDD1 –0,21 ha, KDD2 – 0,21ha, KDD3 – 0,09 ha, KDD4 – 0,15 ha, KDD5 – 0,12 ha, KDD6 – 0,27 ha, KDD7 – 0,13 ha;

3.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)obowiązują ustalenia §10 pkt 8.

4.Zasady podziału nieruchomości: - nie ustala się

5.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

6.Stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 1%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 20.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 21.Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 22.Uchwała o której mowa w §21, podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska