Uchwała Nr XLIII/304/10
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości grutnowej

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U z 2001 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomosci gruntowej położonej w miejscowosci Skępe, obręb nr 8, oznaczonej w ewidencji grutnów jako działka 795/8 o poweirzchni 0,0221 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20586 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska