Uchwała Nr XLIV/317/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz.675) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm: Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193 i Nr 249, poz.1833 z 2007 r. Nr 128, poz.902 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz.13)uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się zasady polityki czynszowej w latach 2011-2015, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Skępe

§ 2.1.Zasady polityki czynszowej stanowią podstawę ustalania przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w drodze zarządzenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2.Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną i cieplną.

3.Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług

§ 3.Zasadą polityki czynszowej objęte są następujące rodzaje czynszów:

1)za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony;

2)za lokale zamienne;

3)za lokale socjalne;

4)za pomieszczenia tymczasowe;

5)czynsz wolny za lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wylicytowany w drodze przetargu.

§ 4.1.Najemcy lokali opłacają czynsz wg stawek miesięcznych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

2.Stawkę bazową czynszu za 1 m2 lokalu mieszkalnego ustala Wynajmujący.

3.Podstawę wyjściową dla ustalenia stawki czynszu stanowi wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ustalony w drodze obwieszczenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 30 września 2010 r. Nr 151, poz. 1879) na okres od 1 października 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. dla średniego wskaźnika wojewódzkiego w wysokości: 4.123 zł, co stanowi maksymalnie 10,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie i wynoszą:

1)w roku 2011 – 2,40 zł/m2, co stanowi 0,70 % wartości odtworzeniowej 1 m2;

2)w roku 2012 – 0,80 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku;

3)w roku 2013 – 0,90 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku;

4)w roku 2014 – 1,00 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku;

5)w roku 2015 – 1,10 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

4.Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu w umowach najmu ustala się z uwzględnieniem następujących czynników związanych z wartością użytkową lokalu, które będą podwyższać stawkę bazową czynszu:

1)za wodociąg w lokalu – zwyżka 5 %;

2)za łazienkę w lokalu – zwyżka 10 %, (przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub brodzika);

3)za kanalizację w lokalu – zwyżka 10 % (przez kanalizację rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, dotyczy również wc położonego poza mieszkaniem na klatce schodowej);

4)za centralne ogrzewanie w lokalu – zwyżka 10 %;

5)za ciepłą wodę w lokalu z kotłowni – zwyżka 15 %;

§ 5.1.Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

2.Stawkę czynszu określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio do pomieszczeń tymczasowych.

§ 6.Czynsz za lokal zamienny, wynajmowany na czas koniecznej naprawy lokalu lub budynku, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy, bez względu na jego wyposażenie techniczne.

§ 7.Stawka bazowa czynszu za lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80,0 m2 dla umów zawartych przed wejściem w życie zasad polityki czynszowej i dla umów kontynuowanych nie może być mniejsza niż 1,2 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

§ 8.Wysokość i zasady podwyższania stawki czynszu, o którym mowa § 3 pkt 5 uchwały określa umowa.

§ 9.Ustala się, że podwyższenie czynszu i innych opłat za używanie lokalu, za wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela może być dokonywane nie częściej niż co 6 miesięcy.

§ 10.1.W czasie trwania stosunku najmu Wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w budynku ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2.W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn występujących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z aktualnym wyposażeniem lokalu.

3.Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający powstanie czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

4.Dokonanie przez najemcę, na jego koszt i za zgodą wynajmującego ulepszeń lokalu mieszkalnego nie powoduje wzrostu stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej.

5.Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem § 10 ust. 4 i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

§ 11.Czynsz za najem płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek wynajmującego, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

§ 12.Wynajmujący na wniosek najemcy może, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.

§ 13.W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15.Traci moc uchwała nr X/69/99 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 23 września 1999 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

§ 16.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska