Uchwała Nr XLIV/322/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz.675) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych)(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz.755)uchwala się, co następuje:

§ 1.§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok w wysokości :

1)

1)od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł/m2 powierzchni,

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł/ha powierzchni,

c)pozostałych - 0,24 zł/m2 powierzchni, z wyjątkiem:

-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł/m2 powierzchni,

-od gruntów letniskowych. - 0,39 zł/m2 powierzchni.

2)od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych - 0,61 zł/m2 pow. użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł/m2 pow. użytkowej,

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,70 zł/m2 pow. użytkowej

d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł/m2 pow. użytkowej,

e)pozostałych - 4 ,10 zł /m2 pow. użytkowej, z wyjątkiem:

-od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,53 zł/m2 pow. użytkowej,

-od budynków letniskowych lub użytkowanych na te cele - 7,00 zł/m2 pow. użytkowej.

3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska