Uchwała Nr XLIV/324/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz.675)oraz art.7 ust.3 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620)uchwala się, co następuje :

§ 1.Oprócz zwolnień wymienionych w art.7 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się :

1)od podatku od nieruchomości :

a)grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

b)grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach związanych z ochroną przeciwpożarową,

c)grunty, budynki i budowle wykorzystywane w celach związanych z ochroną ładu i porządku publicznego,

d)grunty i budynki wykorzystywane w celach związanych z działalnością kulturalną.

2)od podatku od środków transportowych środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z zastrzeżeniem art.12 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.Traci moc uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska