Uchwała Nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązanie w wysokości 207.878,66 (słownie: dwieście siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 66/100) na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wólka, Guzowatka, Koziołek (gmina Skępe), Florencja (gmina Mochowo)”. 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisanych umów: 

- z firmą Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO-MET”. ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wólka, Guzowatka, Koziołek (gmina Skępe), Florencja (gmina Mochowo)” w kwocie 205.820,66 zł. 

- z firmą Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM, ul. Reja 7/9/5, 87-800 Włocławek na sprawowanie nadzoru w/w zadania w kwocie 2.058,00 zł. 

§ 3. 1. Zobowiązania określone w § 1 i § 2 zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy. 

2. Realizacja zobowiązania określonego w § 1 i § 2 planowana jest do wykonania w roku 2011 na kwotę 207.878,66 zł, 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

 


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wólka, Guzowatka, Koziołek (gmina Skępe), Florencja (gmina Mochowo)” Konieczność podjęcia uchwały wynika z terminu realizacji inwestycji. 

Zgodnie z podpisanymi umowami realizacja zadania miała być wykonana w 2010 roku, jednakże z powodu warunków atmosferycznych niemożliwym jest wykonanie tego zadania w przewidzianym terminie tj. w 2010 roku. Płatność planowana na rok 2010 w kwocie 207.878,66 zł zostaje przesunięta na 2011 rok. 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych. 

Przeciwnych było - 0 radnych 

Wstrzymało się od głosu - 0 radnych.