Uchwała Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania w wysokości 30.000,00 (słownie: trzydzieści tyś. na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka”ięcy złotych 00/100). 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy podpisanej umowy: 

§ 3. 1. Zobowiązanie określone w § 1 i § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy. 

2. Realizacja zobowiązania określonego w § 1 i § 2 planowana jest do wykonania w roku 2011 na kwotę 30.000,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

 


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr III/12/2010 RadyY Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka” Konieczność podjęcia uchwały wynika z terminu realizacji inwestycji. 
Zgodnie z podpisaną umową dokumentacja projektowa miała być wykonana w 2010 roku, jednakże z powodu przedłużających się procedur i uzgodnień (przede wszystkim z właścicielami posesji) oraz koniecznością zaprojektowania dużej liczby przyłączy niemożliwym jest wykonanie tego zadania w przewidzianym terminie tj. w 2010 roku. Płatność planowana na rok 2010 w kwocie 30.000,00 zł zostaje przesunięta na 2011 rok. 


 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych. 

Przeciwnych było - 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu - 0 radnych.