Uchwała Nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 zm:Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr.223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz.675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166 a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok (Dz.U. woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 404 z dnia 19.02.2010 r.) zmienionej: 

- Uchwałą Nr XXXVI/258/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 stycznia 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 stycznia 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 lutego 2010 r. 

- Uchwałą Nr XXXVII/261/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2010 r. 

- Uchwałą Nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

- Uchwałą Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 maja 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 maja 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 czerwca 2010 r. 

- Uchwałą Nr XLI/285/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2010 r. 

- Uchwałą Nr XLIII/300/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 września 2010 r., 

- Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 sierpnia 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 lipca 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

- Uchwałą Nr XLIII/300/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia10 września 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2010 r. 

- Zarządzeniem Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 października 2010 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 26.197.536 zł ., z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 22.740.768 zł ., 

- dochody majątkowe w kwocie 3.456.768 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.826.100 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 3”. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 26.197.536 zł ., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 22.486.372 zł ., 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.711.164 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.826.100 zł ., zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3. Określa się: 

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały. 

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.396.122 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 5”. 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/300/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok. 

Dochody wzrost o kwotę 35.094 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

1) 1. Zwiększenie planu po stronie dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2010 r. Nr WFB.I.3011-109/10/72 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 § 2030 /+/ 132 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 

2) Zwiększenie planu po stronie dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. Nr WFB.I.3011-111/10 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 § 2010 /+/ 2.000 zł. z przeznaczeniem dla Ośrodków Pomocy Społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych. 

3) Włączenie do budżetu po stronie dochodów dotacji celowej zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 11 października 2010 r. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 § 2010 /+/ 32.162 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

4) Urealnienie planu dochodów z uwagi na otrzymanie ponadplanowanych dochodów w niżej wymienionych działach i rozdziałach” 

- dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /+/ 601 zł., 

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 2.000 zł., 

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /-/ 19.771 zł., 

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 200 zł., 

- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 1.000 zł., 

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” /+/ 600 zł., 

- dział 756 rozdział 75616 „wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadów i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /+/ 11.300 zł., 

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 70 zł., 

- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” /+/ 500 zł., 

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 1.000 zł., 

- dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” /+/ 132 zł., 

- dział 852 rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” /+/ 3.000 zł., 

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /±/ 2.100 zł, 

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 300 zł. 

Wydatki wzrost o kwotę 35.094 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

1) Zwiększenie planu po stronie wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2010 r. Nr WFB.I.3011-109/10/72 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 § 4170 /+/ 132 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 

2) Zwiększenie planu po stronie wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. Nr WFB.I.3011-111/10 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 § 3110 /+/ 2.000 zł. z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych. 

3) Włączenie do budżetu po stronie wydatków dotacji celowej zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 11 października 2010 r. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 /+/ 32.162 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.a. 

4) Urealnienie planu wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS /-/ 8.000 zł. 

5) Zwiększenie planu finansowego wydatków na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli w następujący sposób: 

- SP Skępe /-/ 6.950 zł., /+/ 166.950 zł., 

- SP Czermno /±/ 2.700 zł., zł., 

- SP Wólka /+/ 41.664 zł., /-/ 18.664 zł. 

- Gimnazjum /+/ 107.993 zł., /-/ 7.993 zł. 

- PP Nr 1 w Skępem /+/ 26.762 zł., /-/ 4.762 zł., 

- PP w Wiosce /+/ 51.450 zł., /-/ 1.450 zł. 

6) Urealnienie planu wydatków urzędu na wniosek Burmistrza:: 

- dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /-/ 10.000 zł., 

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 220.000 zł 

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /-/ 10.000 zł., 

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /-/ 10.000 zł., 

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 10.000 zł., 

- dział 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” /+/ 19.500 zł., 

- dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” /-/ 10.100 zł., 

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”/-/ 29.543 zł., 

- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”/-/ 6.000 zł., 

- dział 756 rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” /-/ 10.000 zł., 

- dział 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /±/ 3.110 zł, 

- dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” /+/ 58.356 zł., 

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 2.100 zł., 

- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” /-/ 10.000 zł., 

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /-/ 95.213 zł., 

- dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /+/ 9.700 zł., 

- dział 926 rozdział 92601 „Obiekty sportowe” /-/ 4.000 zł. 

7) Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” i 4a „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” w następujący sposób: 

- wprowadza się zadania pn: „Zakup programu pn. „System programowania i Planowania Budżet - Wizja” – kwota 6.000 zł., 

- zmianie ulegają nazwy inwestycji: 

było: „Rozbudowa i remont remizy OSP w Józefkowie wraz uruchomieniem świetlicy” 

- jest: „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie” 

było: „Rozbudowa i remont remizy OSP w Łąkiem wraz z uruchomieniem świetlicy” 

- jest: „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łąkiem” 

- zmianie ulegają dział, rozdział, paragraf zadania pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” zgodnie z wytycznymi Skarbnika Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: 

było: dział 801 rozdział 80101 § 6060 

- jest: dział 720 rozdział 72095 § 6059 

- zmniejsza się środki na zadania pn: 

1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Łąkie, Franciszkowo, Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kierz, Kobrzyniec Stary, Bógzapłać”, 

2) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowość Wólka, Guzowatka, Koziołek gm. Skępe, Florencja gm. Mochowo”, 

3) „Przebudowa drogi w Żuchowie”, 

4) „Przebudowa drogi Grabówiec-Boguchwała”, 

5) „Zakup samochodu dla potrzeb pracowników gospodarczych UMiG w Skępem”. 

8) Urealnia się zał. Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku”. 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem: 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych: 

- za uchwałą oddano 14 głosów, 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, 

- wstrzymujących się głosów nie było.