Uchwała Nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta i Gminy Skępe. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Przyjąć do realizacji: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta i Gminy Skępe - zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY SKĘPE na 2011 r. 

Wprowadzenie 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców związanym z problemami nadużywania i uzależnienia od alkoholu obejmuje możliwie szeroki wachlarz działań-od terapeutycznych poprzez profilaktyczne , aż do działań zmierzających do kształtowania i utrwalania pozytywnych postaw i wartości przy szczególnym uwzględnieniu młodzieży . Nadużywanie alkoholu wiąże się bardzo często z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którego konsekwencje dotykają nie tylko osób pijących ale i członków ich rodzin. Zadania związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych Gmin zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku( Dz. U z 2007 r. nr 70, poz.473 ze zm.) . Problem uzależnienia od alkoholu – mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych związanych z leczeniem uzależnień – stale utrzymuje tendencję wzrostową . Przemiany społeczno – gospodarcze związane z tym nawarstwianiem się potrzeb warunkujących godną egzystencję i samorealizację oraz brak środków i zasobów umożliwiających ich zaspokojenie przyczyniają się do nasilenia frustracji , której skutki najczęściej łagodzone są poprzez nadużywanie środków chemicznie stymulujących dobre samopoczucie - w tym przez napoje alkoholowe . Problem ten jest znaczący zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak również całego kraju . W Mieście i Gminie Skępe od kilku lat czynione są starania by pomóc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów alkoholowych uzależnień i przemocy . Lokalny system pomocy jest czynnością ciągłą , dlatego też działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, uzależnień i przemocy zawarte w treści programu są kontynuacją podjętych w latach poprzednich prac , które należy realizować w systemie działań długofalowych i nie można ich wyraźnie oddzielić, a także zamknąć w ściśle określonych przedziałach czasowych 

Dział I.
Diagnoza lokalnych problemów 

1) Cel diagnozy i krótkie wprowadzenie w problematykę. 

Celem diagnozy jest jak najszersze rozpoznanie problemu, który występuje na terenie Miasta i Gminy Skępe. Należy ustalić zakres zjawiska, a w dalszej kolejności, jakie należy podjąć działania, aby problem zminimalizować i ograniczyć negatywne skutki społeczne, które się z nim wiążą, m.in. przemoc rodzinną, bezrobocie, bezradność opiekuńczo-wychowawczą, biedę, zaniedbania w zakresie higieny, a w przypadku młodzieży niepowodzenia szkolne, zaburzenia zachowania czy też popadanie w konflikty z prawem. Jak pokazują wyniki badań ogólnopolskich picie alkoholu przez dorosłych i młodzież staje się powoli statystyczną normą . Założeniem tej diagnozy jest ustalenie skali problemu nadużywania alkoholu na terenie Miasta i Gminy Skępe, jaki jest zakres udzielanej pomocy terapeutycznej, prowadzonej profilaktyki wśród dorosłych i młodzieży, a przede wszystkim jakie jest ryzyko uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

2) Krótka charakterystyka Miasta i Gminy Skępe. 

Na terenie Miasta i Gminy Skępe około 8000 mieszkańców, z czego 5918 stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci i młodzieży uczącej się jest około 1400, w tym uczniów szkoły podstawowej jest około 660; uczniowie gimnazjum to około 346 osób; młodzież ucząca się w szkołach ponad gimnazjalnych to około 400 osób, z czego część to młodzież pochodząca spoza terenu Miasta i Gminy. 

Przy Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 4 osobowym. Pełnomocnik oraz Członkowie, którzy są przedstawicielami różnych grup zawodowych: 

- nauczyciel 

- pracownik Policji 

- pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skępe. 

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-sprawnościowe. Opieką świetlic objętych jest ponad 200 dzieci. Na terenie Miasta i Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzi się poradnictwo w tym również psychologiczne. 

3) Sprzedaż alkoholu. 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
(stan na 30.11.2010)

 

z napojami przeznaczonymi do spożycia

 

1) poza miejscem sprzedaży

2) w miejscu sprzedaży

 

 

 

według zawartości alkoholu

 

 

według zawartości alkoholu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ogółem
(wszystkich punktów)

razem

do 4,5%
(oraz piwa)

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

razem

do 4,5%
(oraz piwa)

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

52

32

32

31

25

20

20

4

6

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2010 roku
(stan na 30.11.2010)

 

z napojami przeznaczonymi do spożycia

 

1) poza miejscem sprzedaży

2) w miejscu sprzedaży

 

 

 

według zawartości alkoholu

 

 

według zawartości alkoholu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ogółem
(wszystkich punktów)

razem

do 4,5%
(oraz piwa)

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

razem

do 4,5%
(oraz piwa)

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

27

15

5

5

5

12

10

1

1

4) Wyniki przeprowadzonej diagnozy. 

W czasie przeprowadzonych kontroli placówek sprzedających alkohol nie stwierdzono rażących uchybień. Nieoficjalnie wiadomo, że prowadzona jest sprzedaż alkoholu pod zastaw lub na tak zwany „zeszyt”. Są to jednak informacje nie udowodnione w sposób bezpośredni. Zjawisko spożywania napojów alkoholowych przed sklepami należy rozpatrywać jako nagminne i mające pewien rodzaj aprobaty ze strony sprzedawców i społeczeństwa. Bardzo cennym sondażem środowiska szkolnego okazała się ankieta przeprowadzona w ramach kampanii „ ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” , „ NIE ĆPA czyli nie palę, nie piję , nie ćpam”, „ SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE” wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Miały one określić stosunek do zachowań ryzykownych w tym również przemocy. Interpretacja wyników sugeruje, by w Gminnym Programie Profilaktyki uwzględniono między innymi edukację rodziców, właściwe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży rozwijając ich zainteresowania. Niepokojącym jest fakt, że dzieci po raz pierwszy piły alkohol podczas imprez rodzinnych. Należy dążyć do pomocy dzieciom w szybszym dojrzewaniu moralnym i społecznym poprzez wprowadzanie zajęć dotyczących asertywności i nabywania umiejętności oceny szkodliwości sytuacji i zachowań. 

Dział II.
Cele programu 

1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2) Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują; 

3) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki. 

4) Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

5) Działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków osobom nieletnim; 

6) Programy profilaktyczne w szkołach. 

7) Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami alkoholowymi i narkomanią; 

Dział III.
Zadania własne Gminy w realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych 

1) Dążenie do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

a) kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, finansowanie bieżącej działalności w tym porad psychologa; 

b) przekazywanie informacji o miejscach, w których można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemu uzależnień (wykorzystanie miejscowych mediów); 

c) współpraca z najbliższymi poradniami uzależnień , placówkami lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego; 

d) dążenie do wczesnego rozpoznawania środowisk zagrożonych uzależnieniem i przemocą poprzez współpracę z policją ,MGOPS , placówkami służby zdrowia , dyrekcją szkoły, kuratorami innymi instytucjami, oraz osobami fizycznymi 

e) udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie uzależnień i przemocy 

f) wspieranie ruchu samopomocowego – dofinansowanie dwa razy w roku wyjazdów na Ogólnopolskie Mitingi Terapeutyczne ( Częstochowa, Licheń); 

g) zwrot kosztów przejazdów dla uzależnionych korzystających z leczenia odwykowego i zajęć terapeutycznych w poradniach odwykowych 

h) finansowanie szkoleń M-GKRPA oraz innych osób, które wyrażą wolę realizowania zadań gminnego programu profilaktyki. 

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci młodzieży poprzez: 

a) finansowanie , koordynację , nadzór oraz kontrolę nad realizacją profilaktyki w szkołach podstawowych i gimnazjach ; 

b) wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, rozwijanie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, 

c) tworzenie warunków do prowadzenie pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z wykorzystaniem lokali szkolnych, obiektów sportowych oraz innych przystosowanych do prowadzenia zajęć na zasadzie porozumienia Burmistrza i Dyrektorów Szkół lub innych przedstawicieli prawnych obiektu. Ograniczanie ryzyka uzależnień poprzez finansowanie działalności świetlic środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Skępe 

- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach świetlic środowiskowych, 

- umożliwianie rozwijania zainteresowań sportowo-sprawnościowych, komputerowych i innych stosownie do potrzeb, 

- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach środowiskowych. 

d) dofinansowanie wycieczek i innych wypoczynków dla dzieci szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo uzależnienia, 

e) dofinansowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalno-sportowym, 

f) organizowanie przez M-GKRPA imprez profilaktycznych, środowiskowych z finansowaniem lokalnych i ogólnopolskich kompanii profilaktycznych oraz koncertów dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych, 

g) organizowanie spotkań różnych grup społecznych z profesjonalistami do spraw uzależnień, 

Dział IV.
Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi. 

1) Obowiązek kontroli przestrzegania uchwał i decyzji spoczywa na organach Gminy. 

2) Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny składający się z osób posiadających upoważnienia do jej przeprowadzenia podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

3) Zespół nie może liczyć mniej niż 2 osoby. 

4) Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostawia się w punkcie kontrolowanym 

5) Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do: 

a) wstępu na teren lokalu gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w dniach i godzinach , w jakich prowadzona jest działalność, 

b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwolenia, 

Dział V.
Realizację powyższego “Programu” powierza się pełnomocnikowi, przewodniczącemu oraz członkom Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1) Członkom Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywaniu zadań określonych programem przysługują wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

a) przewodniczący Komisji 40% 

b) członkom Komisji 35% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.4 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) i ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.07.2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 roku (MP Nr 48, poz.709). 

2) Wynagrodzenie miesięczne przysługiwać będzie tylko z jednego tytułu niezależnie od ilości odbytych posiedzeń Komisji, pracy w Punkcie konsultacyjnym, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i przeprowadzonych interwencji kryzysowych w miejscu zamieszkania. 

Dział VI.
Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2011. 

Ogólna kwota: 113.400,00 złotych 
Dział 851 Rozdział 851/54 

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) - 10.870,00 zł 

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 824,00 zł 

3) Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - 3.500,00 zł 

4) Składki na Fundusz Pracy (4120) - 900,00 zł 

5) Wynagrodzenie bezosobowe (4170) 50.700,00 zł, w tym: 

- wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych, 

- wynagrodzenie psychologa, 

- diety. 

6) Zakup materiałów i wyposażenia (4210) -18.851,00 zł, w tym: 

- żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych, 

- zakup opału. 

7) zakup usług pozostałych (4300) - 24.500,00 zł, w tym: 

- teatry i profilaktyka szkolna. 

8) Opłaty za usługi telekomunikacujne (4370) -1.200,00 zł 

9) Podróże służbowe krajowe (4410) - 1.500,00 zł 

10) Odpisy na ZFŚS (4440) - 555,00 zł 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2010 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SKĘPE NA ROK 2011 

Dział I.
WSTĘP 

Narkomania oznacza stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych (narkotyków), w wyniku czego powstaje uzależnienie. Narkomania jako jedno z najpoważniejszych problemów społecznych, niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Zjawisko narkomanii związane jest i powoduje wiele innych problemów społecznych jak marginalizację, ubóstwo, bezdomność, przestępczość, prostytucję, oraz bezrobocie. Planowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skierowane do społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skępe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy w okresie dorastania wykazują tendencje do zachowań ryzykownych oraz rodziców, którzy w wyniku niskiej świadomości i niedostatków wiedzy w zakresie zapobiegania i profilaktyki narkomanii nie są w stanie rozpoznać sytuacji zagrożenia swoich dzieci. Skuteczna profilaktyka wymaga solidaryzmu dorosłych: rodziców, nauczycieli. Zachowania i decyzje dorosłych znacznie intensywniej modelują postawy i zachowania młodzieży niż najbardziej efektowne apele. Warto pamiętać o starym, lecz wciąż aktualnym sloganie „daj mi przykład, a nie wykład”. Art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii uznając to jako zadania własne gminy, które powinny zostać uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 
Do zadań tych należą: 
• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 
• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 
• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
• Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
• Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
Takie same zadania wyznacza przyjęta uchwałą z dnia 24 lutego 2006 r. przez Radę Miejską w Skępem Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016, która wskazuje na rosnące ryzyko zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży a jednocześnie potrzebę zintegrowanych działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom i związanymi z nimi skutkami społecznymi. 

Dział II.
DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII 

1) Cel diagnozy. 

Celem diagnozy jest jak najlepsze rozpoznanie problemu i ustalenie, w jakim zakresie on występuje na terenie Miasta i Gminy Skępe. Należy podjąć działania, aby skutecznie zapobiegać, minimalizować i ograniczać negatywne skutki samego zjawiska występowania narkomanii i bezradności opiekuńczo-wychowawczej rodziców. 

• Zagrożenie narkomanią ma tendencję wzrostową; 

• Środowiskiem najbardziej zagrożonym są dzieci i młodzież szkolna; 

• Realnym zagrożeniem jest łatwość nabycia środków odurzających. 

• Brak możliwości i sposobów aktywnego, kontrolowanego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego przez młodzież przyczyniać się może do zwiększania liczby osób stosujących środki odurzające (alkohol, narkotyki, papierosy); 

• Nieumiejętność radzenia sobie w sytuacji przymusu, strach przed agresją ze strony rówieśników mogą powodować sięganie po środki odurzające; 

• Niska świadomość rodziców w zakresie problematyki narkomanii, nieumiejętność rozpoznania stanu zagrożenia, nieznajomość mechanizmów, konsekwencji i skutków uzależnienia zwiększają ryzyko używania środków odurzających; 

• Brak kontroli społecznej i odsuwanie problemu narkomanii, małe zaangażowanie lokalnej społeczności w działania zapobiegawcze, strach i zwiększony poziom agresji daje powody do rozprzestrzeniania się zjawiska nie tylko narkomanii, ale też innych nieakceptowanych społecznie zachowań. 

Dział III.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Ograniczenie i minimalizowanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zapobieganie innym patologiom . 
Młodzież ze środowiska wiejsko-miejskiego Miasta i Gminy Skępe dorasta w środowisku, w którym występują takie problemy społeczne jak: bezrobocie, bieda, nadużywanie alkoholu, przemoc rodzinna, agresja, które stanowią ogromne zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Zadaniem zintegrowanych działań podejmowanych przez rodziców, pomocowe instytucje lokalne, szkoły, placówki wychowawcze, lokalną społeczność jest udzielenie młodzieży i ich rodzinom odpowiedniego wsparcia i pomocy przez szeroką działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną. 

Dział IV.
CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 

1) Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych. 

2) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

4) Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych. 

Dział V.
ZADANIA PROGRAMU 

1) Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych. 

a) Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, udzielanie pomocy psychologicznej. 

b) Udostępnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej. 

c) Współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego, zakładami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką narkomanii. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

a) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i doradztwa terapeutycznego. 

b) Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez: 

- przeprowadzenie szkoleń dla rodziców i członków rodzin, które wykształcą umiejętność w zakresie problematyki narkomanii, umiejętności rozpoznania stanu zagrożenia narkomanią, objawów użycia narkotyku, znajomość mechanizmów, konsekwencji i skutków uzależnienia zwiększających ryzyko używania środków odurzających; 

- informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki; 

- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii. 

c) Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych. 

3) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

a) Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lansowanie mody na nieużywanie środków psychoaktywnych wśród społeczności lokalnej. 

b) Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wspólnie z rodziną. 

c) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki narkomanii. 

4) Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych. 

a) Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację działań profilaktycznych poprzez udział w realizowanych programach. 

b) Motywowanie społeczności do współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką zapobiegania narkomanii i innym patologiom (przemoc, agresja, prostytucja itp.). 

c) Realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień w tym narkomanii. 

d) Wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu programów psychoprofilaktycznych. 

e) Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów, promujących zdrowy styl życia bez nałogów . 

f) Dofinansowanie świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. 

g) Organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych: 

- pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli, 

- pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych, 

- pracowników MOPS-u, 

- członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- funkcjonariuszy policji, 

- przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, którzy będą realizować program przeciwdziałania narkomanii. 

Dział VI.
MONITORING I EWALUACJA 

Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie na podstawie: 

1) Badań ankietowych dotyczących skali zjawiska narkomanii i jego dynamiki przeprowadzonych w szkołach i innych placówkach. 

2) Zbieranie danych statystycznych, 

3) Analiza uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy. 

Dział VII.
FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU 

1) Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy. 

2) Realizatorzy Programu: 

a) organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 

b) szkoły, 

c) osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki, pedagodzy, 

d) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, 

e) Policja, 

f) Służba zdrowia, 

g) Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

h) Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będzie koordynowana przez Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

Dział VIII.
PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2011 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE 

Ogólna kwota: 12.600,00 złotych 
Dział 851 rozdział 851/53 

1) Zakup materiałów i wyposażenia (4210) – 2.800,00 złotych 

2) Pomoce dydaktyczne (4240) – 550,00 złotych 

3) Zakup usług pozostałych (4300) – 7.750,00 złotych 

4) Opłata za usługi telekomunikacyjne (4370) – 1.000,00 zł 

5) Podróze służbowe krajowe (4410) 500,00 złotych