PROTOKÓŁ NR XVII/2004
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 13 października 2004 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.
2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;
        - Pan Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;
        - Pani Barbara Leśniewska                       - Skarbnik Miasta i Gminy;
        - Pan Dariusz Galek                                 - Radca Prawny UMiG;
        - Pan Marian Gabryszewski                      - Insp. ds. zaopatrzenia w wodę UMiG;
        - Pan Ryszard Gorzycki                            - Insp. ds. budownict. i drogownict.UMiG;

 

XVII Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XVI/2004 z dnia 2 września 2004r.

Do protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono
j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (stanowi załącznik do protokołu), który przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e.

Przed przystąpieniem do porządku obrad, Przewodniczący RM udzielił głosu:

-Przedstawicielce Biura Powiatowego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pani Bocianowskiej Agnieszce, która zwróciła się do sołtysów z prośbą, o powiadomienie rolników na terenie swoich sołectw, o planowanym szkoleniu (19.10.2004r. w Skępem o godz. 1000 w sali obrad UMiG) dotyczącym:
- rent strukturalnych;

- inwestycji w gospodarstwach rolnych;

- zalesiania gruntów rolnych;

- ułatwiania startu młodym rolnikom;

- wspierania gospodarstw niskotowarowych;

- dostosowywania gospodarstw rolnych do standardów UE;

Prezesowi OSP w Skępem, członkowi zarządu powiatowego ZOSP Panu Umińskiemu Tadeuszowi, który poinformował zebranych o odbytym VI Międzypowiatowym Turnieju Strzeleckim. Powiat lipnowski reprezentowany był przez 3 druhów z OSP Skępe (Gatyńskiego Andrzeja, Umińskiego Tadeusza i Bobrowicza Wojciecha). W rywalizacji drużynowej powiat lipnowski zajął III miejsce, natomiast w turnieju indywidualnym: drugie miejsce zajął druh Gatyński Andrzej, a trzecie miejsce przypadło druhowi Umińskiemu Tadeuszowi.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył serdeczne gratulacje z okazji osiągniętych wyników i życzył dalszych sukcesów w przyszłych zawodach strzeleckich.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skępe”.

W uzasadnieniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż na XV sesji w dniu 30 czerwca 2004 roku przyjęta została uchwała w tej sprawie, a ponieważ Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgłosił wiele zastrzeżeń do uchwały, mających istotne znaczenie dla stanu ochrony środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też, zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wymagały dopracowania pod względem merytorycznym. Po usunięciu usterek, projekt uchwały został ponownie poddany ocenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wydał pozytywną opinię odnośnie zawartych w nim „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skępe”. W związku z tym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli.

Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej (wykorzystując obecność mediów na sali obrad) zacytował niektóre uregulowania zawarte w omawianych zasadach, dotyczące:

-obowiązków właścicieli nieruchomości do utrzymania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, a w szczególności:

-przygotowanie miejsca do ustawienia pojemników służących do czasowego gromadzenia odpadów w sposób nie utrudniający ruch pieszych i pojazdów, z łatwym dostępem dla podmiotów wykonujących usługi wywozowe;

-wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, tj. w pojemniki o pojemności od 110 dcm3 do 1100 dcm3;

-przechowywanie dowodów płacenia za usługi wywozowe nieczystości stałych za co najmniej trzy ostatnie zlecenia;

-kontroli nieruchomości w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu, a mianowicie:

-mieszkańcy gminy zobowiązani są podpisać umowy z uprawnionymi podmiotami na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, nie później niż w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie uchwały;
-w przypadku, gdy właściciele  nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług wywozu nieczystości, obowiązki te przejmie, w trybie wykonania zastępczego – gmina.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do burmistrza o przekazanie do wiadomości mieszkańcom gminy uchwalonego regulaminu, poprzez jego wywieszenie w miejscach publicznych, ogólnie przyjętych.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego, z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej – składowisko odpadów stałych.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił inspektor UMiG Pan Ryszard Gorzycki. Przypomniał zebranym, iż temat składowiska odpadów we wsi Lubówiec trafił pod obrady sesji po raz drugi. W poprzedniej, III kadencji były próby zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla składowiska odpadów stałych i eternitu w Lubówcu. W związku, z negatywną opinią społeczeństwa i wczasowiczów sołectw: Łąkiego i Lubówca, ówczesna koncepcja lokalizacji składowiska odpadów stałych i eternitu nie została uchwalona przez radnych.

Obecny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – składowiska odpadów stałych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) we wsi Lubówiec, został opracowany zgodnie z wymaganymi prawnie procedurami, a w szczególności:

-podjęta została stosowna uchwała Rady Miejskiej w sprawie wszczęcia opracowania projektu planu;
-wystąpiono do odpowiednich służb i instytucji w sprawie zgłaszania wniosków i postulatów do opracowywanego projektu planu (wszystkie zgłoszone wnioski zostały uwzględnione w projekcie planu);
-przedstawiono projekt planu ocenie Rejonowej Komisji Urbanistycznej w Lipnie, która pozytywnie zaakceptowała przyjęte w nim rozwiązania;

-przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami zainteresowanych wsi, tj. Łąkiego i Lubówca.

Ponadto Pan Gorzycki powiedział, iż planowane składowisko odpadów stałych w Lubówcu jest zabezpieczeniem się gminy na przyszłość i jest przedsięwzięciem alternatywnym, wobec budowanego składowiska odpadów w Lipnie (zgodnie z zawartym porozumieniem wójtów i burmistrzów powiatu lipnowskiego, odnośnie budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów stałych). Pozwoli to w przyszłości, na uniezależnienie i usamodzielnienie się gminy od konieczności wywożenia odpadów stałych na składowisko w Lipnie (uniknięcie stawianych gminie warunków monopolistycznych). Podjęcie uchwały pozwoli także, na bezpłatne przejęcie gruntów (około

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/210/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23.11.2001r. w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę.

W uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz oznajmił, iż została ona wywołana na wniosek dyrektorów przedszkoli i ma na celu ułatwienie rozliczania ustalonych stawek za wyżywienie dzieci. Poprzednia uchwała precyzowała ogólnie odpłatność - za pierwsze dziecko w przedszkolu stawka miesięczna wynosiła 50 zł, zaś za drugie –   40 zł.

Obecna uchwała ustala dzienną stawkę za wyżywienie dziecka (w rozbiciu za: śniadanie, obiad i podwieczorek) w wysokości – 3 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została  przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska informując, że dochody zwiększyły się o kwotę 970 zł i mają` charakter kosmetyczny, związany z urealnieniem planu po stronie dochodów.

Większe zmiany planowane są w wydatkach i tak:

-zwiększenie planu wydatków w dziale „Turystyka”  na zadanie pt. „Pomost nad J. Wielkim w Skępem” – 2500 zł;

-zapewnienie środków na:

-bieżące utrzymanie dróg;

-utrzymanie przepustów;

-remont drogi w Czermnie – 23450 zł;

-przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną: odcinek ul. Polna – Kierz – 33600 zł;

-przebudowa drogi o nawierzchni kamiennej na bitumiczną: odcinek drogi krajowej nr 10 – Żuchowo – 29380 zł;

-przebudowę ul. Kruczej (utwardzenie kostką polbruku) – 40000 zł;

-przeniesienie planu niewykonanych wydatków zlikwidowanej SP w Narutowie do SP w Skępem;

-zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dowożenie uczniów -   14429 zł;

-większenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 32000 zł;

-urealnienie planu w związku z przyznanymi środkami dla UKS przy Gimnazjum – 3000 zł;

-zmniejszenie planu na inwestycje (kanalizacja Józefkowo) – 105480 zł.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e.

 

Pkt 6

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami rady.

Burmistrz złożył informację (w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

1.Działalności pomocy społecznej:

-zasiłki stałe otrzymuje 41 rodzin;

-objęto dożywianiem 585 dzieci;

-z zasiłków celowych skorzystało 51 rodzin;-usługami opiekuńczymi objętych jest 7 osób.

2.Wypłaty zasiłków rodzinnych: od miesiąca maja do miesiąca września (włącznie) br. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 640 osób na kwotę 708.175 zł. Obecnie liczba wnioskodawców wzrasta z uwagi na zmieniającą się sytuację rodzinną świadczeniobiorców.

3.Zatrudnienia:
-w ramach prac interwencyjnych podjęło pracę 5 osób;-staż pracy w urzędzie odbywa 9 osób;
-dwie osoby zostały przyjęte w celu przygotowania do zawodu bibliotekarza i brukarza.

4.Przygotowania projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych:
a)fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: wszystkie projekty pozytywnie zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym oraz zostały umieszczone na listach rankingowych, dotyczące:

-rozbudowy SP w Skępem;

-budowy sieci wodociągowej: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie oraz: Czermno – Babie Ławy, Moczadła – Ławiczek i Zajeziorze – Rumunki Skępskie;

-budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Józefkowo.

Ze względu na fakt, iż Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów nie opracowało potrzebnych aktów wykonawczych, procedura wyboru projektów przez Urząd Marszałkowski została wstrzymana, do czasu ich wydania.

b)Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich: w ramach tego programu został zakończony remont SP w Czermnie. W dniu 24 września został dokonany odbiór końcowy realizowanego zadania.

5.Wodociągowania gminy: opracowana została pełna dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach:

a)Wólka – Szczekarzewo – Łąkie;

b)Zajeziorze – Gęstowarka – Rumunki Skępskie;

c)Moczadła – Ławiczek;

d)Czermno – Czarny Las – Babie Ławy.

W związku, ze złożonym odwołaniem jednej z firm z Lipna do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, po odbytym przetargu w dniu 7 września br., termin rozpoczęcia budowy sieci wodociągowych został przesunięty do czasu zakończenia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy.

6.Gospodarki mieniem komunalnym: burmistrz zgłosił propozycję wyrażenia zgody przez radę, na sprzedaż w drodze przetargu terenu targowicy (dwie działki:  50 arów i 45 arów), z zaznaczeniem przy spisywaniu aktu notarialnego terminu jej przekazania nabywcom na październik – listopad 2005 roku. Przedłużony termin przekazania targowicy, pozwoli na zrealizowanie niezbędnych prac planistyczno-adaptacyjnych dla planowanej lokalizacji nowej targowicy – po byłym SILICOALU.

Burmistrz wyszedł także z propozycją sprzedaży działki (drogi) przy targowicy (po dopełnieniu zaległości podatkowych przez ewentualnych nabywców).

7.Inwestycji i remontów:

-rozbudowy SP w Skępem;

-budowy kanalizacji w m. Józefkowo i budowy wodociągów;

-składowiska odpadów stałych w Lubówcu;

-budowy i remontów dróg.

 Burmistrz poinformował o spotkaniu Dyrektora Generalnego NFOŚ i Wicewojewody
A. Horonziaka, z okazji przekazania Szkole Podstawowej w Wólce komputerów. Przy okazji złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

8.Budowy obiektów oświetlenia ulicznego i wsi na terenie gminy.

9.Zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

10.Prac wykonywanych na terenie gminy przez pracowników robót gospodarczych, robót publicznych i interwencyjnych.

11.Działalności UKS „MUSTANG”.

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż sprawa targowicy wymaga przedyskutowania na posiedzeniach komisji i wypracowania wspólnego, odpowiedniego stanowiska

 

Pkt 7

Wolne wnioski i zapytania.

 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych o:

-wystosowanym piśmie Starosty Lipnowskiego do Rady Miejskiej dot. szkolenia radnych powiatu lipnowskiego w zakresie realizowanej polityki lokalnej i regionalnej w dniu 20 października br. w ZST w Lipnie;

-złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych – oznajmił, iż wszyscy radni
(z wyjątkiem 1 radnego, który nie pobiera diety) złożyli swoje oświadczenia poprawnie i w terminie.

Do Rady Miejskiej wpłynęła informacja pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. ochrony informacji niejawnych, mówiąca także o prawidłowym i terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych przez: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy.

Z upoważnienia burmistrza, informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy - złożył sekretarz Pan Józef Sobociński. Powiedział, iż wszystkie oświadczenia wymagane od osób, określonych ustawą samorządową, złożone zostały w terminie. Brak do dzisiaj jest informacji o ich poprawności z Urzędu Skarbowego w Lipnie.

Radna Pani Anna Smużewska poruszyła problem bardzo niskiego wykonania budżetu gminy za III kwartały 2004 roku. Powiedziała, iż o ile wykonanie dochodów jest stosunkowo zadawalające (74,36%), to wykonanie po stronie wydatków (55,18%) bardzo niepokojące. Zwróciła się z pytaniem dotyczącym rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na niezrealizowane inwestycje gminne, których czas realizacji upływa. Zaapelowała o zwrócenie większej uwagi przy przeprowadzanych przetargach na inwestycje gminne, pod względem merytorycznego i technicznego ich przygotowania.

Burmistrz odpowiedział, iż komisje przetargowe nie mają wpływu na składaną przez oferentów, wymaganą (zgodnie z przepisami) dokumentację oraz na zgłaszane przez nich protesty i odwołania poprzetargowe. Dlatego też, nie rozpoczęto w zaplanowanych terminach niektórych inwestycji gminnych (rozbudowa SP w Skępem, budowa kanalizacji w m. Józefkowo, budowa wodociągów), które miały wpływ na wykonanie wydatków budżetowych. Środki finansowe zostaną przesunięte na realizację tych inwestycji, których budowa rozpocznie się jeszcze w miesiącach październik i listopad (kanalizacja i wodociągi). Burmistrz wyraził swoją nadzieję, iż aura zezwoli na realizowanie tych robót i że środki finansowe będą wykorzystane, a co za tym idzie, wykonanie budżetu po stronie wydatków będzie zrealizowane.

Sołtys Czermna Pan Stanisław Pracki zwrócił się z prośbą do burmistrza o spowodowanie oczyszczenia pobocza drogi powiatowej do Czermna z zarośli. Zapytał także o budowę wodociągu do m. Babie Ławy – za torami kolejowymi.

Burmistrz zapewnił, iż będzie interweniował w sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, z którym współpraca układa się dobrze. Oznajmił także, iż w budżecie na 2005 rok zaplanowana jest inwestycja budowy wodociągu do Babich Ław.

Sołtys Żagna Pan Jan Kalinowski zwrócił się z prośbą do burmistrza o powzięcie stosownych czynności mających na celu zaniechanie wydobywania przez ludzi ziemi, kosztem drogi gminnej w pobliżu rzeki Mień (około 50 metrów drogi jest  nieprzejezdne).

Burmistrz odpowiedział, że ten temat jest mu znany i jedynym sposobem na zahamowanie tego procederu, jego zdaniem jest nawiezienie oraz zepchnięcie w wykopaliska śmieci i gruzu, a następnie ich zasypanie i wyrównanie ziemią. Zobowiązał się do wykonania tych prac, po wyremontowaniu gminnego ciągnika gąsienicowego (DT).

Sołtys Likca Pan Jan Rydzyński poruszył problem remontu drogi do Likca na odcinku około 100 metrów (doły i wystające kamienie) oraz na brak rowu odwadniającego wzdłuż całej drogi.

Burmistrz odpowiedział, iż odcinek drogi wymaga położenia nowej nawierzchni i zależeć to będzie od zabezpieczenia środków finansowych w przyszłym budżecie z przeznaczeniem na drogi.  Powiedział także, że jest to droga zaliczona do I kategorii utrzymania w gminie, ze względu na dowóz dzieci i planowana będzie do remontu w pierwszej kolejności. Natomiast, jeżeli chodzi o rów odwadniający wzdłuż drogi, to winę za jego zniszczenie ponoszą sami rolnicy. Poszerzają oni swoje pola uprawne przylegające do rowu, poprzez jego zaorywanie. Dodał także, iż to rolnicy są odpowiedzialni za utrzymanie rowów melioracyjnych.

Radny Pan Stanisław Wawrowski przypomniał, że inwestyc ja budowy drogi z Wólki do Likca ujęta jest w planie gminnym na 2006 rok i należy się trzymać tych ustaleń oraz, żeby nie było tak, jak z budową wodociągu do Likca.

Burmistrz powiedział, iż to zaistniała sytuacja wymusiła opóźnienie budowy wodociągu z Wólki do Likca. Wynikało to, ze spłaty należnych rat zadłużenia, kosztem realizowanych inwestycji gminnych. Budowa drogi w dużej mierze zależeć będzie od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na ten cel.

Radny Pan Jacek Płoszyński zabrał głos w sprawach:

-oświetlenia ulicznego: zgłosił potrzebę zaplanowania w przyszłym budżecie gminnym środków finansowych na budowę oświetlenia ulicy Jodłowej;

-zmiany lokalizacji targowiska gminnego: opracowania w pierwszej kolejności zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji nowego targowiska.

Burmistrz oznajmił, iż jego wcześniej wspomniana propozycja sprzedaży targowiska,
z jednoczesnym opóźnieniem jego przekazania przyszłym nabywcom miałaby na celu, zagwarantowanie między innymi wykonanie prac planistycznych – uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz ponadto zwrócił się do radnych, sołtysów o zgłaszanie wniosków do przyszłego budżetu odnośnie oświetlenia ulicznego.

 

Pkt 8

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

        Protokolant
Zbigniew Małkiewicz