UCHWAŁA Nr XVII/ 109 /2004
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 13 października 2004 r.

 

w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKĘPE dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej –  składowisko odpadów stałych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492 ),

 

RADA  MIEJSKA
uchwala co następuje:

 

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe” uchwala się:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKĘPE dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej –  składowisko odpadów stałych

określony w tekście niniejszej uchwały oraz przedstawiony na rysunku planu:

Integralną częścią  planu jest załącznik Nr 1 w skali 1:1000, sporządzony na podkładzie mapy sytuacyjno – wysokościowej łącznie z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 

§ 2

1. Uchwała ustanawia na obszarze objętym przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy, zakazy i warunki.

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają tu zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi

3. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleń rysunku planu.

 

§ 3

Plan wymieniony w § 1 obejmuje:

1. Tereny rolne przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec dla inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na cele funkcji urządzeń gospodarki odpadowej – składowisko odpadów stałych – o nr geodezyjnych wg ewidencji gruntów: 75,76/1, 76/3, 76/4,

2. Pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniejących dróg kategorii gminnej-gruntowych pod przyszłe drogi kategorii gminnej -utwardzone.

 

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Skępe; o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2. planie – należy przez to rozumieć plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1,

3. rysunku planu miejscowego – należy przez to rozumieć rysunek części graficznej wykonany na podkładzie mapowym w skali 1 : 1.000, rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i zawierający ustalenia, których przedstawienie nie było możliwe w tekście uchwały,

4. terenie – należy przez to rozumieć, teren o określonym rodzaju funkcji podstawowej, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (cyfrowo- literowy), z których pierwszy oznacza numer terenu, a drugi  podstawową funkcję,

5. obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu, określonych w § 1 niniejszej uchwały

6. działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę;

7. działce ewidencyjnej – należy przez to rozumieć ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych

8. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

9. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe

10. minimalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na określonym terenie i przedstawioną na rysunku planu, poza którą w kierunku terenów wyznaczonych pasów drogowych, obszarów wodnych (jezior) lub większych kompleksów leśnych zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów

11. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na określonym terenie i przedstawioną na rysunku planu, poza którą w kierunku terenów sąsiednich zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów;

12. terenach publicznych – należy przez to rozumieć tereny, na których nastąpi realizacja jednego z celów publicznych określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami

13.   drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć drogę nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, która kończy się zjazdem do drogi publicznej i stanowi współwłasność – właścicieli działek do niej przyległych;

14. uciążliwości - należy przez to rozumieć oddziaływanie, które bez przekraczania norm, w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływa na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy, tj. wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, szatę roślinną, klimat akustyczny itd., a pośrednio - na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt;

15. uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki - należy przez to rozumieć szczególny przypadek, w którym występujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób neutralizowane w obrębie granic działki,

16. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w danej chwili przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

17. pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem kwatery składowania odpadów a linią lasu, drogi itp.,

18. składowisku odpadów stałych - należy przez to rozumieć składowisko odpadów innych niż niebezpieczne ( art. 50 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

 

§ 5

Na rysunku  planu obowiązują:

1. Granice obszaru objętego opracowaniem,

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania  – obowiązujące,

3. Linia zabudowy - nieprzekraczalna,

4. Linia podziału wewnętrznego – orientacyjna,

5. Pas terenu przeznaczony na poszerzenie dróg kategorii gminnej,

6. Projektowany przebieg drogi kategorii gminnej,

7.  Pas ochronny – min.

 

Rozdział 2
Obowiązkowe ustalenia zasady zagospodarowania

 

§ 6

1. Przeznaczenie terenów

1) Ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcja urządzeń gospodarki odpadowej – składowisko odpadów stałych jako inwestycji celu publicznego. Oznacza to możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z gromadzeniem i utylizacją odpadów stałych z zachowaniem szczegółowych przepisów sanitarnych, ochrony środowiska i prawa budowlanego,

2) Dopuszcza się na tym terenie:

a) lokalizację niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

b) lokalizację zakładów wstępnego przetwórstwa odpadów stałych przy spełnieniu lokalnych warunków zagospodarowania przestrzennego, sanitarnych, ochrony środowiska i estetycznych,

c) tymczasowe rolnicze wykorzystanie gruntów z wyjątkiem uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia,

d) plantację świerków , wierzby energetycznej oraz innych,

3) W obszarach tych zabrania się lokalizować:

a) wszelkiego budownictwa poza wymienionymi w pkt  1) jako funkcja podstawowa i w pkt  2) jako funkcje dopuszczalne.

 

§ 7

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) Ustala się lokalizację składowiska odpadów stałych na wydzielonym, ogrodzonym terenie,

2) Ustala się możliwość realizacji inwestycji w etapach,

3) Forma architektoniczna obiektów budowlanych powinna uwzględniać walory krajobrazowe, harmonizować z otoczeniem oraz nawiązywać do form regionalnej zabudowy.

 

§ 8

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) Zabrania się składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych wymienionych w Załącznikach: Nr 2, Nr 3 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

2) Ustala się wprowadzenie rozwiązań techniczno – technologicznych , które zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko,

3) Ustala się, że ewentualne uciążliwości inwestycji dla środowiska i zdrowia ludzi powinny się mieścić w granicach własności,

4) Ustala się, możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ustalającej sposób korzystania z terenu,

5) Wyklucza się w otoczeniu projektowanego składowiska lokalizację stref ochronnych ujęć wody, cieków wodnych, obiektów rolno-spożywczych i rekreacyjnych,

6) Przyjmuje się minimalną odległość zabudowy mieszkalnej, obiektów rolno-spożywczych i budynków użyteczności publicznej do granic składowiska, w wielkości 300,0 m,

7) Ustala się kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej i elektroenergetycznej,

8) Ustala się wykorzystanie istniejących dróg gminnych na dojazd do składowiska odpadów,

9) Ustala się zachowanie istniejących zadrzewień, zakrzewień, zadrzewień przydrożnych i śródpolnych,

10) Dopuszcza się wycinkę drzew w sposób ewidentny utrudniających realizacje inwestycji po uzyskaniu odpowiedniej zgody na wycinkę,

11) Ustala się wprowadzenie zieleni izolacyjnej nie kolidującej z założonym zagospodarowaniem, zgodnie z koncepcją zagospodarowania zielenią,

12) Ustala się wyposażenie składowiska w kompleksowy system drenażu,

13) Ustala się konieczność prowadzenia monitoringu składowiska.

 

§ 9

1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją składowiska odpadów stałych, w przypadku odkrycia na w/w terenie reliktów kultury materialnej teren winien być udostępniony do inwestorskich badań wykopaliskowych.

 

§ 10

1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1) Istniejącą drogę kategorii gminnej Lubówiec – Łąkie – nieutwardzoną, należy dostosować do wymaganych parametrów technicznych dróg kategorii gminnej oraz dokonać utwardzenia nawierzchni - oznaczona na rysunku planu  symbolem 2 KDG - D Lubówiec – Łąkie,

2) Istniejącą drogę kategorii gminnej Lubówiec – Franciszkowo – nieutwardzoną, należy dostosować do wymaganych parametrów technicznych dróg  kategorii gminnej oraz dokonać utwardzenia nawierzchni - oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDG - D Lubówiec – Franciszkowo.

 

§ 11

1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

1) Ustala się odległości zabudowy wynoszące:

a) od strony dróg gminnych – min. 10,0 m od projektowanej granicy pasa drogowego,

b) od strony sąsiednich działek – min. 4,0 m od granicy działki,

2) Ustala się dla obiektów budowlanych nachylenie połaci dachowych 30-450.

 

§ 12

1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 13

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

1) Teren pod planowaną drogę  kategorii gminnej oznaczoną na rysunku planu symbolem 2 KDG– D Lubówiec – Łąkie należy wyznaczyć poprzez scalenie istniejącej drogi – działki o nr ewidencyjnym 184 z wydzielonym  z działek o nr ewidencyjnych 75 i 76/1 pasem szerokości 11,0 m,

2) Teren pod planowaną drogę  kategorii gminnej oznaczoną na rysunku planu symbolem 3 KDG– D  Lubówiec – Franciszkowo należy wyznaczyć poprzez scalenie istniejącej drogi – działki o nr ewidencyjnym 77 z wydzielonym  z działek o nr ewidencyjnych 75, 76/1, 76/2, 76/3 pasem szerokości 6,0 m.

 

§ 14

1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1) W zakresie obronności przyjmuje się:

a) drogi główne dojazdowe o nawierzchni utwardzonej, połączone w system z innymi drogami gminnymi,

b) zakaz naruszania stosunków wodnych na terenie składowiska odpadów stałych i w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

§ 15

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1) Ustala się wykonanie dróg wewnętrznych, zapewniających dogodną komunikację na terenie składowiska, jako trwałe o nawierzchni ulepszonej i utrzymanie ich w stanie gwarantującym prawidłową eksploatację,

2) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu składowiska od strony planowanej drogi kategorii gminnej - utwardzonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDG – D Lubówiec – Łąkie    (obecnie jest to droga kategorii gminnej Lubówiec – Łąkie, nieutwardzona),

3) Ustala się realizację drogi kategorii gminnej – utwardzoną, oznaczoną na rysunku planu  symbolem 3 KDG - D Lubówiec – Franciszkowo (obecnie jest to droga kategorii gminnej Lubówiec – Franciszkowo, nieutwardzona),

4) Ustala się połączenie składowiska poprzez planowaną drogę kategorii gminnej 2 KDG- D z innymi drogami gminnymi i dalej z zewnętrznym układem komunikacyjnym gminy i powiatu.

 

§ 16

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1) Zaopatrzenie w wodę

a) na potrzeby bytowo – z lokalnego ujęcia wody ( lokalne ujęcie wody zlokalizowane na terenie składowiska ), a docelowo po wykonaniu przyłącza wodociągowego z gminnej sieci wodociągowej,

b) dla potrzeb p. poż. i technologicznych pobierana ze zbiorników wód opadowych i odcieków i rozprowadzana siecią wyposażoną w hydranty nadziemne,

2) Odprowadzenie ścieków

a) sanitarnych - odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu, a dalej do szczelnego, bezodpływowego zbiornika okresowo opróżnianego i wywóz do miejsko – gminnej oczyszczalni ścieków w Skępem lub do lokalnej oczyszczalni ścieków,

b) odcieki pochodzące z kwater składowania balastu - zbierane układem drenarskim i kierowane do zbiornika na odcieki (odpowiednio zabezpieczonego przed przepływem odcieków do wód gruntowych),

c) wody opadowe – z budynków, z dróg dojazdowych do kwater, placów manewrowych i placu dystrybucji kompostu, odprowadzane do zbiornika wód opadowych (dodatkowo podczyszczane w separatorze),

3) Zaopatrzenie w energię elektryczną

a) zaopatrzenie obiektu w energię elektryczną zgodnie z warunkami technicznymi od właściwego zakładu energetycznego ( Rejon Energetyczny Rypin ),

4) Telefonizacja

a) w oparciu o istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z warunkami technicznymi do właściwego gestora sieci na etapie projektu danego zamierzenia inwestycyjnego.

 

§ 17

1. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1) Na terenach objętych planem miejscowym dopuszcza się:

a) dotychczasowe rolnicze użytkowanie jako tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu do czasu zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia działalności,

b) możliwość prowadzenia plantacji świerków, wierzby energetycznej itp,

c) wyprzedzające nasadzenie zieleni zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu.

 

§ 18

1. Granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

1) Po zakończeniu eksploatacji składowiska należy przeprowadzić prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko,

2) Skarpy oraz powierzchnie korony kwater składowania odpadów należy uporządkować i zabezpieczyć przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej pokrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów,

3) Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej,

4) Należy przeprowadzić odgazowanie kwater składowania balastu,

 

§ 19

1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości 0%.

 

Rozdział 3

Szczegółowe ustalenia dla poszczególnych obszarów opracowania

 

§ 20

Przyjmuje się ustalenia szczegółowe z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o funkcji urządzeń gospodarki odpadowej  - składowisko odpadów stałych

1 NU – pow. ok.11.15 ha

Teren o funkcji urządzeń gospodarki odpadowej (składowisko odpadów stałych - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne ) położony na terenach rolnych przy kompleksie leśnym we wsi Lubówiec na działkach o nr ewidencyjnych  75, 76/1,76/3, 76/4. Teren dzieli się na przeznaczony pod zabudowę – etap I ( działka nr 75 ) oraz przeznaczony pod dalszą rozbudowę - etap II, z możliwością tymczasowego wykorzystania pod plantację świerków,  wierzby energetycznej itp. ( działki nr 76/1, 76/3, 76/4 ).

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/222/2002 Rady Miejskiej Skępe z dnia 29 marca 2002r.  przedmiotowy teren przeznaczony jest na projektowane składowisko odpadów komunalnych.

1. Przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące przygotowania terenu:

1) Ustala się opracowanie niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej.

2) Ustala się konieczność opracowanie raportu oddziaływania składowiska odpadów na środowisko.

3) Ustala się opracowanie technicznych zasad urządzenia składowiska zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, prawa budowlanego, p. poż., geologicznymi itp.

4) Ustala się sukcesywną realizację kwater składowania odpadów, w miarę potrzeb jako zbiorniki ziemne, zagłębione w terenie, obwałowane nasypami ziemnymi pod warunkiem:

a) dno i skarpy zbiorników  należy uszczelnić

b) na dnie kwatery należy wykonać filtr z drenażem odcieków i rurociągami odprowadzającymi do zbiornika odcieków,

5) Ustala się wyposażenie składowiska w system drenażu wód odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu,

6) Ustala się wyposażenie zboczy kwater składowiska odpadów w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do głównego systemu drenażu,

7) Ustala się wykonanie wokół składowiska zewnętrznego systemu rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów, chyba, że z przeprowadzonych badań nie wynika taka potrzeba,

8) Ustala się wykonanie na terenie składowiska oprócz kwater składowania odpadów wszelkich urządzeń technicznych i technologicznych wpływających na zmniejszenie ilości składowanych odpadów,

9) Ustala się ogrodzenie terenu składowiska w całości ogrodzeniem trwałym, uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym oraz nielegalne składowanie odpadów,

10) Ustala się obsadzenie terenu składowiska pasem zieleni izolacyjnej-min. 10 m, złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów,

2. Przyjmuje się zasady i warunki prowadzenia eksploatacji składowiska odpadów stałych jw.

1) Ustala się wykonanie badań terenowych, celem określenia rzeczywistego zasięgu uciążliwości obiektu na środowisko,

2) Ustala się eksploatację składowiska wg ustalonego planu i przyjętej technologii,

3) Ustala się prowadzenie eksploatacji składowiska w sposób zapewniający:

a) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów,

b) przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów,

c) gromadzenie odcieków  i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków,

d) skuteczność geotechniczną składowanych odpadów,

4) Ustala się gromadzenie odcieków w specjalnych zbiornikach,

5) Ustala się wydzielenie kwater do składowania odpadów o objętości określonej w projekcie budowlanym,

6) Ustala się w przypadku odpadów ulegających biodegradacji eksploatację następnej kwatery po uzyskaniu zgody na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów,

7) Ustala się prowadzenie stałego nadzoru składowiska w okresie jego eksploatacji i posiadanie stałego aktualnego zezwolenia władz  sanitarnych,

8) Ustala się prowadzenie monitoringu składowiska (obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów Dz.U. Nr220 poz.1858), w fazie eksploatacji składowiska tj. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na jego zamknięcie

9) Ustala się badanie przynajmniej raz w roku przebiegu osiadania powierzchni kwater składowania balastu wyznaczone metodami geodezyjnymi oraz stateczność zboczy określona metodami geotechnicznymi,

10) Ustala się prowadzenie przynajmniej raz w roku badania struktury i składu masy składowanych odpadów (określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów ).

3. Przyjmuje się zasady zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji składowiska

1) Na koronie kwater składowania balastu przez okres 50 lat od dnia zamknięcia nie mogą być wykonywane budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska,

2) Okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie na składowisku w/w prac nie spowoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska (ekspertyza sanitarna powinna być pozytywnie zaopiniowana przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego),

3) W okresie 30 lat , licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów na składowisku należy prowadzić monitoring (obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów Dz.U. Nr 220 poz.1858).

 

§ 21

1. Przyjmuje się ustalenia szczegółowe z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji – drogi kategorii gminnej

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/222/2002 Rady Miejskiej Skępe z dnia 29 marca 2002r. są to drogi kategorii gminnej nieutwardzone

2 KDG- D

1) Ustala się szerokość drogi gminnej w liniach rozgraniczających 15,0 m ( istniejąca szerokość pasa drogowego  wynosi 4,0 m),

2) Ustala się poszerzenie istniejącej drogi o pas terenu szerokości 11,0 m w kierunku terenu przeznaczonego na składowisko odpadów,

3) Ustala się połączenie terenu składowiska z drogą, o której mowa w ust.1) poprzez zjazd publiczny zaprojektowany i wykonany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia,

3 KDG- D

1) Ustala się szerokość drogi gminnej w liniach rozgraniczających 10,0 m ( istniejąca szerokość pasa drogowego  wynosi 4,0 m),

2) Ustala się poszerzenie istniejącej drogi o pas terenu szerokości 6,0 m w kierunku terenu przeznaczonego na składowisko odpadów.

 

Rozdział 5
Przepisy  końcowe

 

§ 22

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 23

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz
       Andrzej Gatyński