Uchwała Nr X/95/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 10 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm:Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i 171, poz.1016) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 13, poz.151), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4 ust.2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów, którymi są na terenie: 

1) Sołectwa Boguchwała - Pani Lisiecka Wanda 

2) Sołectwa Czermno - Pani Sobocińska Anna 

3) Sołectwa Franciszkowo - Pan Muranowski Stanisław 

4) Sołectwa Huta - Pan Chyliński Piotr 

5) Sołectwa Jarczewo - Pan Cackowski Sławomir 

6) Sołectwa Likiec - Pan Rydzyński Jan 

7) Sołectwa Lubówiec - Pan Kujawski Sławomir 

8) Sołectwa Ławiczek - Pani Orszak Jadwiga 

9) Sołectwa Łąkie - Pan Świerzyński Stanisław 

10) Sołectwa Moczadła - Pan Drzewoszewski Mirosław 

11) Sołectwa Sarnowo - Pani Wasilewska Róża 

12) Sołectwa Szczekarzewo - Pani Tyburska Marianna 

13) Sołectwa Wólka - Pan Topolewski Adam 

14) Sołectwa Żagno - Pan Kalinowski Jan 

15) Sołectwa Żuchowo - Pan Zawidzki Andrzej 

16) Sołectwa Rumunki Skępskie - Pani Szpanelewska Bożena". 

17) Miasta Skępego - Pani Falencka Jadwiga 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne