Uchwała Nr XI/102/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012–2030.  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6   i art. 243 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ust. 7   i 8   i art. 122 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i   Gminy Skępe na lata 2012–2030 wraz z   prognozą kwoty długu i   spłat zobowiązań na lata 2012–2030 zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do Uchwały.  

§   2.   Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w   latach 2012–2017, zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do Uchwały.  

§   3.   1.   Upoważnić Burmistrza Miasta i   Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z   realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2   do Uchwały.  

2.   Upoważnić Burmistrza Miasta i   Gminy do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

3.   Upoważnić Burmistrza Miasta i   Gminy do przekazania uprawnień w   zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w   § 3   ust. 1   i 2   Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w   Załączniku Nr 2   do Uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 28 stycznia 2011 r. w   sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i   Gminy Skępe na lata 2011-2020 z   późn.zm.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski