Uchwała Nr XI/109/2011
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i   Gminy Skępe.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113 i   Nr 217, poz.1281) oraz art. 229 pkt 3   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2000 roku Nr 98 poz. 1071 z   późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Po rozpatrzeniu skargi na działania kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożoną przez Pana Józefa Kuroczyckiego zam.87-630 Skępe, ul.Dworcowa 8   uznać skargę za bezzasadną.  

§   2.   Wykonanie uchwały poprzez jej doręczenie skarżącemu powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski