Uchwała Nr XIII/116/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i   Gminy Skępe na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 dla Miasta i   Gminy Skępe  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.4 1 ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z   2007 r. Nr 70, poz. 1231 ze zmianami.) oraz art.10 ust.3 ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami.)   uchwala się, co następuje :  

§   1.   W uchwale Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 10 listopada 2011 r. w   sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i   Gminy Skępe na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 dla Miasta i   Gminy Skępe wprowadza się następujące zmiany:  

1)   W załączniku Nr 1   DZIAŁ VI otrzymuje brzmienie:  

Dział VI.

1)   Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) - 11.060,00 zł  

2)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 900,00 zł  

3)   Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - 3.830,00 zł  

4)   Składki na Fundusz Pracy (4120) - 620,00 zł  

5)   Wynagrodzenie bezosobowe (4170) - 60.300,00 zł , w   tym:  

-   wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,  

-   wynagrodzenie psychologa,  

-   diety.  

6)   Zakup materiałów i   wyposażenia (4210) - 16.138,00 zł ( + ) 53,00 zł  

-   żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,  

-   zakup opału.  

7)   zakup usług pozostałych (4300) - 19.205,00 zł, w   tym:  

-   teatry i   profilaktyka szkolna.  

8)   opłaty za usługi telekom. w   sieci komórkowej (4360) - 1.400,00 zł  

9)   opłaty za usługi telekomunikacyjne (4370) - 1.000,00 zł  

10)   podróże służbowe krajowe 94410) - 1.000,00 zł  

11)   Odpisy na ZFŚS 4440) - 547,00 zł (- ) 53,00 zł  

12)   Szkolenie pracowników nie będących czlnkami korpusu służby cywilnej (4700) - 100,00 zł  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski

,


Uzasadnienie

W załączniku do uchwały Nr X/96/2011 z   dnia 10 listopada 2011 roku w   sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i   Gminy Skepe na 2012 rok zmienia się preliminarz wydatków między paragrafami. Zmian dokonujemy w   związku z   korektą odpisu na ZFŚS na 2012 rok. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.