Uchwała Nr XIII/117/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w   2013 roku  

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 17 i   art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1   ust 1   i art.3 ust.1 ustawy z   dnia 20 lutego 2009 r. o   funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 )   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego Gminy na 2013 rok.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

W dniu 1   kwietnia 2009 r. weszła w   życie ustawa o   funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420), która zobowiązuje Radę do rozstrzygnięcia o   wyodrębnieniu w   budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w   której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w   roku budżetowym. Rozstrzygnięcie rady gminy podejmowane jest do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Sołectwa co do zasady są jednym z   najmniejszych jednostek pomocniczych o   najsilniejszych więzach łączących mieszkańców. Uwzględniając istotną role społeczności wsi w   zaspokajaniu podstawowych potrzeb społecznych, zasadnym wydaje się zapewnienie przyznania określonych środków finansowych na ten cel. Tym samym uchwała ta da duży bodziec prorozwojowy terenów wiejskich. Z   przedstawionych względów przyjęcie przedłożonego projektu uchwały wydaje się w   pełni zasadne.