Uchwała Nr XIII/118/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  

Na podstawie art. 190 ust. 2   w związku z   art. 190 ust. 1, pkt 5   ustawy z   dnia16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw(Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 zm.Dz.U. z   2011 r. Nr 34, poz.172) oraz art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zm.:Dz.U. z   2011 r. Nr 102,poz.588, Nr 147, poz.881 i   Nr 149, poz.889) Rada Miejska w   Skępem uchwala, co następuje:  

§   1.   Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Wiesława Wiśniewskiego, z   listy Nr 17 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Gatyńskiego,w okręgu wyborczym Nr 3   z powodu śmierci.  

§   2.   O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego  
Nr 3   w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Uchwałę o   wygaśnięciu mandatu przesyła się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski