Uchwała Nr XIII/121/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   2012 roku  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591,zm: Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777 i   Nr 21, poz. 113 i   Nr 149, poz. 887) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt ( Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm.:Dz. U. z   2004 r. Nr 69, poz. 625,Nr 92, poz. 880 i   Nr 96, poz. 959, z   2005 r. Nr 33, poz. 289 i   Nr 175, poz. 1462, 2006 r. Nr 249, poz. 1830,z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z   2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i   Nr 92, poz. 753, z   2010 r. Nr 47, poz. 278, z   2011 r. Nr 230, poz. 1373)  

§   1.   Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/121/2012    
Rady Miejskiej w   Skępem    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta   i Gminy Skępe w   2012 roku  

WPROWADZENIE  

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i   opiekę."   (art. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt)   .  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w   Skępem uchwały w   sprawie   „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe”,   zwanego dalej   Programem   jest art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt.  

Program   ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, w   tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w   Programie   dotyczy psów i   kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w   całym kraju, jak również przebywających w   granicach administracyjnych naszej Gminy. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w   sprawie przestrzegania praw zwierząt z   dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i   ma ciągle tendencję wzrostową, także i   w naszej gminie.  

Za bezdomność nie jest odpowiedzialne zwierzę. Przyczyny bezdomności tkwią w   naszych - ludzkich zachowaniach. Wszystkie bezdomne zwierzęta, a   więc te które uciekły, zabłąkały się, lub zostały porzucone przez właściciela lub opiekuna, ale także i   takie, które stały się bezdomnymi ze względów losowych, zgodnie z   obowiązującym prawem są własnością Gminy, niezależnie od tego jaka jest przyczyna ich bezdomności, a   ustawa o   ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek opieki nad wszystkimi takimi zwierzętami.  

Bezdomność zwierząt   jest ogromnym problemem cywilizacyjnym, którego głównymi przyczynami są:  

1)   niekontrolowane rozmnażanie,  

2)   porzucanie zwierząt przez właścicieli,  

3)   ucieczki zwierząt,  

4)   łatwość pozyskiwania zwierząt,  

5)   panujące mody na dane rasy zwierząt,  

6)   brak edukacji i   wiedzy społeczeństwa w   zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i   kastracji.  

Znakowanie (czipowanie) zwierząt   to jedna z   głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też:  

Dane o   zaczipowanych zwierzętach wprowadzane będą do Ogólnopolskiej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i   Identyfikacji Zwierząt (OBD PTRIZ) są dodatkowo rejestrowane w   Europejskim Systemie Baz Danych EUROPETNET   oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy Skępe, co pozwalać będzie na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.  

Sterylizacja i   kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania)   zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.   Program   zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i   kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.  

Koty wolno żyjące,   bytujące głównie w   piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu zwłaszcza miejskiego, a   ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i   szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w   miejscach ich dotychczasowego schronienia. W   celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w   tym jej zdrowotności, Gmina sfinansuje w   ramach posiadanych możliwości finansowych budżetu zabiegi sterylizacji i   kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspierać może osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w   celu dokarmiania kotów.  

Realizacja wszystkich zadań, określonych w   rozdziale 2   Programu   , zmierzać będzie do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w   Grudziądzu.  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   Gminie   , należy przez to rozumieć Miasto i   Gminę Skępe;  

2)   Burmistrzu   , należ przez to rozumieć Burmistrza Miasta i   Gminy Skępe;  

3)   Urzędzie   , należy przez to rozumieć Urząd Miasta i   Gminy Skępe, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i   Gminy Skępe wykonuje zadania;  

4)   pracownikach   , należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Burmistrza do realizacji zadań Gminy nałożonych ustawą o   ochronie zwierząt;  

5)   schronisku   , należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Węgrowie, 86-302 Grudziądz 4;  

6)   przytulisku, domu tymczasowym,   należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w   którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w   rozumieniu ustawy o   ochronie zwierząt;  

7)   zwierzętach bezdomnych   , należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

8)   zwierzętach domowych   , należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z   człowiekiem w   jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza;  

9)   kotach wolno żyjących   , należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w   otoczeniu człowieka w   stanie dzikim);  

10)   Programie   , należy przez to rozumieć   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   2012 roku;  

11)   Ustawie   , należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm.);  

§   2.   1.   Koordynatorem   Programu   jest Burmistrz.  

2.   Realizatorami   Programu   są:  

1)   na poziomie Gminy - Burmistrz;  

2)   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;  

3)   organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z   Gminą;  

4)   przytulisko, dom tymczasowy, których celem jest zapewnienie krótkoterminowej opieki nad bezdomnymi  
zwierzętami do czasu umieszczenia ich w   schronisku lub docelowo znalezienie dla nich nowego domu (adoptowanie do nowego " CZŁOWIEKA"),  

5)   właściciele, bądź opiekunowie zwierząt, a   także osoby adoptujące zwierzęta.  

Rozdział 2.
CEL I   ZADANIA PROGRAMU  

§   3.   1.   Celem   Programu   jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2.   Zadania priorytetowe   Programu   to:  

1)   elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w   szczególności psów.  

2)   ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów;  

3)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy;  

4)   sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie;  

5)   poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

7)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt zapewnionej przez przychodnie weterynaryjne, z   którym/mi Gmina zawrze umowy, tj.:  

a)   Przychodnia Weterynaryjna Matarewicz Krzysztof Skępe, ul. Sierpecka 78, tel. 54 2877023 i   605 588701,  

b)   Przychodnia Weterynaryjna Sławomir Łańcucki Skępe, ul. Al. 1   Maja 79, tel. 54 287 7149 i   608 637247.  

8)   edukacja mieszkańców Gminy w   zakresie opieki nad zwierzętami.  

Rozdział 3.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT  

§   4.   Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w   szczególności psów realizują:  

1)   schronisko poprzez:  

a)   czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska,  

b)   bieżące informowanie Gminy w   celu wprowadzenia danych o   zaczipowanych zwierzętach do bazy danych umieszczonej na stronie Ogólnopolskiej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i   Identyfikacji Zwierząt (PTRIZ) oraz na stronie internetowej Urzędu;  

2)   Urząd poprzez:  

a)   prowadzenie akcji dotowanego czipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy oraz bezdomnych psów z   terenu Gminy, będących pod opieką organizacji pozarządowych,  

b)   prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o   elektronicznym znakowaniu psów.  

§   5.   Gmina dotuje koszty elektronicznego znakowania zwierząt, w   szczególności psów i   kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy, na poniższych zasadach:  

1)   zawiera, w   miare posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, umowy z   zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów (czipowania);  

2)   właściciel zwierzęcia w   celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o   którym mowa w   § 5   pkt. 1   Programu   , wypełnia formularz pn. "Wniosek właściciela psa o   wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa z   oświadczeniem o   pokryciu przez siebie 50 % kosztów wykonanej usługi", a   także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z   realizacji   Programu   . W   tym przypadku wymagane jest też okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie;  

3)   Gmina dokonuje zapłaty pozostałej części w   wysokości 50% kosztów za wykonanie usługi na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z   warunkami zawartej z   nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz formularz wskazany w   § 5   pkt. 2   Programu.  

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

§   6.   Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, realizują:  

1)   Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i   kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska,  
z wyjątkiem zwierząt u   których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z   uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;  

2)   Gmina poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji  
i kastracji w   zakładach leczniczych dla zwierząt, z   którymi Gmina podpisała umowę;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji  
i kastracji zwierząt bezdomnych i   kotów wolno żyjących z   terenu Gminy;  

4)   Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i   kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji  
i kastracji, na poniższych zasadach:  

a)   zapewnia właścicielom psów i   kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy, dofinansowanie w   wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i   kastracji samców, w   ilości maksymalnie 2   szt. rocznie. Ograniczenie nie obejmuje zwierząt, o   których mowa w   § 12 pkt. 2   Program   ,  

b)   zawiera umowy z   zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i   kastracji,  

c)   właściciel zwierzęcia, w   celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o   którym mowa w   § 6   pkt.4 lit. b, wypełnia oświadczenie, w   którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a   także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z   realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i   kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie,  

d)   właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny ustalonej w   umowie, o   której mowa w   § 6   pkt.4 lit. b   Programu,  

e)   Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z   warunkami zawartej z   nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w   § 6   pkt.4 lit. c   Programu.  

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  

§   7.   Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy realizują:  

1)   Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do odbioru przez Gminę;  

2)   Gmina poprzez:  

a)   wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt z   terenu Gminy, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z   właścicielem gospodarstwa rolnego we wsi Wólka 23 oraz Boguchwała 21. Koszty związane z   zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z   różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina, a   w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.  

b)   zawieranie umów na prowadzenie przytuliska lub domu tymczasowego dla zwierząt z   terenu Gminy,  

3)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.  

§   8.   Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie realizują:  

1)   Gmina poprzez:  

a)   zakup i   wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłosili do Urzędu  
miejsce bytowania kotów i   objęcie ich opieką oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w   ramach zawartych  
umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt,  

b)   podejmowanie interwencji w   sprawach kotów wolno żyjących,  

2)   organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi  
oraz podejmowanie interwencji sprawach kotów wolno żyjących.  

§   9.   Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:  

1)   Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla psów przyjętych z   terenu Gminy i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i   zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania , a   także do informowania Gminy na bieżąco o   oddaniu psa do adopcji;  

2)   Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, bądź sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami  
w przytulisku, domu tymczasowym poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o   adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu, ogłoszenia w   mediach, wydawanie ulotek informacyjnych;  

3)   organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i   promocyjnych.  

§   10.   Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy realizują:  

1)   pracownicy Schroniska na zgłoszenie Urzędu;  

2)   pracownicy Urzędu, pozostający pod numerami telefonów: 609   202   332 i   609   201   603 w   ramach zgłoszonych interwencji przez mieszkańców. Bezdomne zwierzęta domowe przewożone są do przytuliska, domu tymczasowego,a w   przypadku zwierząt rannych również do przychodni weterynaryjnych, o   których mowa w   § 3   ust. 2, pkt. 7   Programu   . Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstw rolnch, o   których mowa w   § 7   ust. 2   Programu   ;;  

3)   organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w   zakresie odławiania zwierząt domowych, a   także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Schroniskiem, przytuliskiem lub domem tymczasowym.  

§   11.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt realizują:  

1)   zakład leczniczy dla zwierząt poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;  

2)   Gmina poprzez zawieranie umów z   zakładami leczniczymi dla zwierząt w   zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i   kotom wolno żyjącym z   terenu gminy;  

§   12.   Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z   art. 11a ust. 2   pkt. 6   ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:  

1)   Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;  

2)   Gmina, poprzez zawieranie umów z   przychodniami weterynaryjnymi, o   których mowa w   § 3   ust. 2, pkt. 7   Programu   oraz finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w   szczególności psów i   kotów, których  
właściciele zamieszkują na terenie gminy na poniższych zasadach:  

a)   Właściciel, w   celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu oznakowaniu (czipowaniu) jeśli takiego nie posiada, a   także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z   realizacji   Programu   ,  

b)   Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z   warunkami zawartej z   nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w   § 6   pkt. 4   lit.c   Programu   .  

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  

§   13.   Urząd w   ramach   Programu   prowadzić będzie we współpracy z   organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w   zakresie odpowiedzialnej i   właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i   kastracji oraz czipowania, a   także adopcji zwierząt bezdomnych poprzez:  

1)   zachęcanie nauczycieli w   szkołach i   przedszkolach z   terenu Gminy do włączenia treści programowych  
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i   hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami,  

2)   współpracę z   istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji,  

3)   tworzenie narzędzi edukacyjnych w   postaci ulotek, broszur, publikacji, także w   sieci Internetu i   mediach zmierzających do kształtowania i   rozpowszechniania postaw przyjaznych wobec zwierząt domowych i   wolno żyjących (środowiskowych).  

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU  

§   14.   1.   Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z   Programu zabezpieczone będą w   budżecie Miasta  
i Gminy Skępe.  

2.   Na rok 2012 zabezpieczono środki w   wysokości 50.000,00 zł. Powyższa kwota może być zwiększona wg zapotrzebowania w   trakcie realizacji programu, poprzez zmianę uchwały budżetowej.  

3.   Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizowanie zadań wynikających z   programu, w   szczególności na:  

a)   zapewnienie opieki i   miejsca w   schronisku dla bezdomnych zwierząt - psów;  

b)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

c)   dokarmianie kotów wolno żyjących oraz wykonanie domków – zimowych schronień dla kotów (zgłoszone jedno gniazdo kotów wolno żyjących o   liczebności około 15 szt. przy ul. Dworcowej);  

d)   sterylizacja lub kastracja wyłącznie kotów wolno żyjących – gniazdo kocie przy ul. Dworcowej;  

e)   usypianie ślepych miotów;  

f)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt,  
tj. zawarcie umowy z   przychodniami weterynaryjnymi, o   których mowa w   § 3   ust. 2, pkt. 7   Programu   ;  

g)   w zakresie zapewnienia miejsca i   opieki dla zwierząt umieszczonych na określony czas we wskazanych  
gospodarstwach rolnych, o   których mowa w   § 7   pkt. 2   lit. a   Program   ;  

h)   kampanię edukacyjną mieszkańców gminy w   zakresie opieki nad zwierzętami;  

i)   dotowanie organizacji społecznych na podstawie ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w   zakresie własnych działań w   sferze ochrony zwierząt.  

§   15.   Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:  

-   zadań publicznych wraz z   udzielaniem dotacji, zgodnie z   ustawą z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

-   świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawa z   dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.)  


Uzasadnienie

W związku z   nowelizacją ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z   art. 11 ust. 1   ww. ustawy.  

Do 1   stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o   ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada gminy mogła w   drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.   W aktualnym stanie prawnym Gminy nie mogą dłużej ignorować problemu bezdomności zwierząt.  

Zgodnie z   uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o   ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w   Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i   niekontrolowanego ich rozmnażania.  

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w   sprawie przestrzegania praw zwierząt z   dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i   ma tendencję wzrostową.  

W związku z   powyższym przygotowany został   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i   Gminy Skępe w   2012 roku   , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:  

1)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3)   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)   usypianie ślepych miotów;  

7)   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

W   Programie   wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.  

Projekt przedmiotowej uchwały przekazany został do konsultacji   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r .   o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie   .