Uchwała Nr XIV/124/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji w   latach 2012-2014 z   Powiatem Lipnowskim zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w   Skępem"  

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   ze zm.)   uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Wyraża się wolę wspólnej realizacji w   latach 2012-2014 z   Powiatem Lipnowskim zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w   Skępem".  

2.   Przewidywana kwota dofinansowania przez Miasto i   Gminę na realziację zadania wskazanego w   ust. 1   w latach 2012-2014 wyniesie do 30% wartości inwestycji, jednakże nie więcej niż 360.000,00 zł  

3.   Realizacja zobowiązania okreslonego w   §   1 planowana jest do wykonania w   latach 2012-2014 na kwotę:  

-   2012 - 10.000,00 zł  

-   2013 - 50.000,00 zł  

-   2014 - 310.0000,00 zł  

4.   Szczególowe zasady wspólproacy, prawa i   obowiązki stron, zasady i   terminy przekazania kwoty, o   której mowa w   ust. 2   określi umowa partnerska zawarta pomiędzy Miastem i   Gminą Skępe a   Zarządem Powiatu.  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Starosta Lipnowski zwrócił się do Rady Miejskiej w   Skępem oraz Burmsitrza Miasta i   Gminy Skepe z   wnioskiem o   wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w   Skępem". Realizacja zadania pozwoli na rozbudowę infrastruktury sportowej na terenie Miasta i   Gminy Skępe, a   tym samym wzbogacenie oferty w   tym zakresie dla mieszkańców.  

Powiat Lipnowski zobowiązuje się do poniesienia więksozści kosztów inwestycji oraz koordynacji wszystkich działań od strony formalno-prawnej związanych z   prowadzeniem procesu inwestycyjnego, z   kolei Miasto i   Gmina Skępe będzie parcytypować w   kosztach inwestycji w   wysokości do 30% jej wartości, jednakże zaangażowanie finansowe wyniesie nie więcej niż 360.000,00 zł.  

Mając na uwadzę znaczenie zadania dla rozwojuinfrastruktury na terenie Miasta i   Gminy Skępe oraz zgodę wszystkich stron na realizację inwestycji wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.