Uchwała Nr XIV/127/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w   Skępem  

Na podstawie art 87 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) oraz art 150, art. 219 ust. 2   i art. 221 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)   uchwala się co następuje:  

§   1.     Z budżetu Gminy Skępe przyznaje się dotację Klasztorowi OO. Bernardynów w   Skępem.  

§   2.     Dotacja przeznaczona jest na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w   Klasztorze OO. Bernardynów w   Skępem, których szczegółowy zakres określony jest we wniosku o   przyznanie dotacji.  

§   3.     Kwota udzielonej dotacji w   bieżącym roku budżetowym wynosi 20.000,00 zł.  

§   4.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   5.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z   uchwałą Nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w   Skepem z   dnia 23 czerwca 2010 r. w   sprawie określania zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpsianych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i   Gminy Skępe został ogłoszony konkurs, w   wyniku którego do dnia 14.05.2012 r. został złożony wniosek Klasztoru OO. Bernardynów o   dofinansowanie prac remontowo - konserwatorksich Klasztoru wpsianego do rejestru zabytków. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społecznego, Przestrzennego i   Gospodarki Finansowej z   dnia 28.05.2012r. Rada przyznaje dotację na w/w zadanie w   wysokości 20.000,00 zł. Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Skępe a   Parafią Rzymskokatolicką p.w. NMP w   Skępem określająca zasady wykonania prac remontowych, zasady przekazania i   rozliczenia dotacji.