Uchwała Nr XIV/131/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w   sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym  

              Na podstawie: art. 18 ust 2   pkt 14a oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:Dz.U. z   2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz.1441 i   Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z   2011 r. nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i   Nr 21, poz.113 i   Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281) oraz art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm: Dz.U. z   2003 r. Nr 137, poz.1304, z   2004 r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.624, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z   2005 r. Dz.U. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818 i   Nr 181, poz.1292, z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, i   Nr 216, poz.1370 z   2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241 i   Nr 219, poz.1705 z   2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857 oraz z   2011 r., Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887 i   Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 12 października 2007 roku w   sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 133, poz.1993, zm: z   2008 r. Nr 125, poz.2001r., z   2009 r. Nr 58, poz. 1198 i   z 2010 r. Nr 142, poz.1779) wprowadza się  zmianę polegającą na tym, że § 9. ust. 2. otrzymuje brzmienie: "2. Wysokość stypendium szkolnego wynosi:  

Lp.  

Miesięczny dochód na członka w   rodzinie ucznia  

Wysokość stypendium jako  
% kwoty, o   której mowa  
w § 9   ust.1.  

1.  

od 0   do 28,49 % włącznie  

109,89%  

2.  

powyżej 28,49% do 100% włącznie  

80%  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski