Uchwała Nr XIV/132/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit.„a” ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.271 i   Nr 214, poz.1806, z   2003 r. Dz.U   Nr 80, poz.717 i   Nr 162, poz.1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz.1441 i   Nr 175, poz.1457 z   2006 r. Nr 17, poz.128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz.1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz.420 i   Nr 157, poz.1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   146, Nr 40, poz.230 i   Nr 106, poz.675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Wyrazić zgodę na wynajem przez Panią Krzysztofę Chrześcijańską, zam. Ligowo 5, kod: 09-228 Ligowo, lokalu użytkowego o   powierzchni użytkowej 17,2 m 2 mieszczącego się w   budynku przy ul. Rynek (przystanek PKS) na czas oznaczony, tj. do czasu rozstrzygnięcia przetargu na wynajem tego lokalu.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski