Uchwała Nr XIV/137/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmiany statutu   Sołectwa Żagno  

Na podstawie  art.5, art.18 ust.2 pkt 7   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Dz. U   Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i   Nr 116, poz.1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106,poz. 675 z   2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W załączniku Nr 15 do uchwały VIII/69/2011 Rady Miejskiej w   Skępem z   dnia 31 sierpnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i   Gminy Skępe (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z   2011 r. Nr 209, poz.1964),§   2 pkt 1   otrzymuje brzmienie : "1) W   skład Sołectwa Żagno wchodzi wieś: Żagno, Głeboczek, Józefkowo i   Pokrzywnik".  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   3.     Uchwala wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski