Uchwała Nr XV/139/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL MIASTA I   GMINY SKĘPE"  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku   o samorządzie   gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.)  

§   1.   Nadać tytuł „ Honorowy Obywatel Miasta i   Gminy Skępe ” Panu prof.zw.dr hab.Stanisławowi Strzyżewskiemu.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy w   Skępem.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski