Uchwała Nr XXIII/201/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013, poz.594) oraz art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 1579, poz.1240 ze zm.)uchwala się,co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/124/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji w latach 2012-2014 z Powiatem lipnowskim zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem” w sprawie zawarcia porozumienia w formie umowy partnerskiej i udzielenia dotacji celowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski