Uchwała Nr XXV/227/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9  lit. c, art. 7  ust. 1  pkt 3  oraz art. 58 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł.).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1  zostanie zaciągnięte w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie inwestycyjne pn.: ''Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap''

§ 3. Na zabezpieczenie kredytu proponuje się się zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

§ 4. Zobowiązanie określone w § 1  pokryte będzie z dochodów własnych gminy w latach 2021 - 2030 tj.

- rok 2021 r. - 20.000 zł.,

- rok 2022 r. - 20.000 zł.,

- rok 2023 r. - 20.000 zł.,

- rok 2024 r. - 20.000 zł.,

- rok 2025 r. - 20.000 zł.,

- rok 2026 r. - 20.000 zł.,

- rok 2027 r. - 20.000 zł.,

- rok 2028 r. - 20.000 zł.,

- rok 2029 r. - 20.000 zł.,

- rok 2030 r. - 20.000 zł.,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia umowy z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W budżecie na 2013 r. zostało przewidziane zadanie inwestycyjne pn.: ''Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap''. Gmina realizując przyjęte zadanie zmuszona jest zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 200.000 zł. w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Kredyt jest uwzględniony w deficycie budżetowym na rok 2013 i będzie stanowić podstawy właściwej realizacji zadania.

Wobec powyższego wywołanie uchwały jest zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów - 0.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski