Zarządzenie Nr 67 /2004
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 30 listopada 2004 roku.

 

w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Skępe. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zamianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać każdy przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skępe w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.

W przypadku określenia, w drodze odrębnego Zarządzenia, części gminy na których mogą być świadczone usługi, o których mowa w § 1, wybór podmiotu świadczącego te usługi na danym terenie następuje w drodze przetargu publicznego, z zastrzeżeniem, iż zapis ten nie dotyczy gminnych służb komunalnych Miasta i Gminy Skępe.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się:
- inspektorowi ds. leśnictwa i ochrony środowiska
- inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- inspektorowi ds. gospodarczych, czystości i porządku

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz rozplakatowaniu na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński