Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jacek Frymarkiewicz – pokój nr 16 – tel. 54 287-85-33, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów kościelnych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

2)    Zakres zamówienia obejmuje demontaż pokrycia dachów z płyt zawierających azbest, z budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe znajdujących się na posesjach osób fizycznych i posesjach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Skępe, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości do 93,36 Mg, w tym:

a)    demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu: 66,00 Mg;

b)    transport i unieszkodliwianie azbestu: 27,36 Mg.

Określona ilość jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości Mg niż przewidywana. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

3)    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawa:

a)    Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.);

b)    Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.);

c)    Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, ze zm.);

d)    Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367, ze zm.);

e)    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);

f)       Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);

g)    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673);

h)    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

i)      Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.);

j)     Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

4)    Miejsce realizacji zamówienia – nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Skępe.

5)    Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego telefoniczne zgłoszenia dotyczące poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do demontażu azbestu, a następnie skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi, przy czym przyjęte założenia wykonania usługi kształtują się następująco:

a)    ważenie zdemontowanego azbestu musi odbywać się bezpośrednio na miejscu demontażu i zostać potwierdzone przez właściciela nieruchomości;

b)    karta przekazania odpadu na składowisko musi być zgodna sumarycznie z kartami cząstkowymi (niedopuszczalne jest w łączenie kartach zbiorczych odpadów dotyczących innych Zamawiających);

c)    Wykonawca obowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie do 7 dnia od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

6)    Wymagania stawiane Wykonawcy:

a)    wykonanie zamówienia z należytą starannością;

b)    wyznaczenie przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym, z którym czynione będą wszelkie uzgodnienia;

c)    ponoszenie pełnej odpowiedzialności ze szkody przez siebie wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, wydanej przez właściwy organ administracji publicznej wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) oraz z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), a w przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest również oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania,

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.2.

8.1.1.2. posiadanie umowy z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko;

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.3.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest o wartości min. 50.000,00 zł brutto

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.4.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie min. 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.5.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.2. dysponowanie min. 1 osobą Kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przynależącą do izby zawodowej inżynierów budownictwa;

8.1.3.3. dysponowanie min. 3 pracownikami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza  od wymaganej przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tych warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1., ppkt 3.6. oraz ppkt 3.7.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi udokumentować:

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 06.05.2014 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2014 r. pod numerem 135664 - 2014.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2014 na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski
ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

AUTO ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”

Świniary Stare BN, 27-670 Tupadły

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

Ekologia Fair Play Plewko - Grzegorczyk

ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno

95,95%

95,95 pkt

3

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa

85,98%

85,98 pkt

4

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”,

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie    

83,59%

83,59 pkt

5

Środowisko i Innowacje sp. z o.o.

Dobrów 8, 26-142 Tuczępy

85,77%

85,77 pkt

6

PPHU ABBA-EOKOMED sp. z o.o.

ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń

86,84%

86,84 pkt

7

ECO-POL sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

81,30%

81,30 pkt

8

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin

100,00%

100,00 pkt

9

EKO – UTIL s.c. A. Dąbrowska, P. Lewandowski

ul. Lipnowska 19a, 87-500 Rypin

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

10

Przedsiębiorstwo produkcyjno – Handlowe „KOLMEX”

Kolankowo 26, 87-600 Lipno

95,34%

95,34 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówień publicznych zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy.

Skępe, dnia 20.05.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2014 na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe, zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski
ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin

 

Data udzielenia zamówienia: 03.06.2014 r.

 

 

Skępe, 26.11.2014 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe