Uchwała Nr XXXIV/273/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Na podstawie art.18a ust.4 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/273/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

1) Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2) Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską - na wniosek.

3) Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2014 r.

4) Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2013 r. - do 31 stycznia 2014 r.

5) Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej - do 31 marca 2014 r.

6) Ocena realizacji budżetu gminy za 2013 rok - czerwiec 2014.

7) Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - do 15 czerwca 2014 r.

8) Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych - w ciągu całego roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318