PROTOKÓŁ NR XXXVII/VI/2014

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  26 maja 2014 roku

 

 

 

Sesję  rozpoczęto o godzinie 1300 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem              - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                                    - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Zaproszeni goście                                   - wg załączonej listy obecności

4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska                      - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Józef Sobociński                                   - Sekretarz Miasta i Gminy;

 

XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnego powiatowego Piotra Wojciechowskiego,  radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego,  Panią Skarbnik, Pana Sekretarza,  kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, sołtysów, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXXV/VI/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku

 

Do protokołu Nr XXXV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  jednogłośnie  (głosowało 14  radnych).

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXXVI/VI/2014 z dnia 18  kwietnia 2014 roku

 

Do protokołu Nr XXXVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  jednogłośnie  (głosowało 15  radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych)

 

Wybór sekretarza obrad

 

            Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Marka Spryszyńskiego.

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.

Uzasadnienie projektu uchwały ( w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zapytał o łączną kwotę kosztów sądowych procesu sądowego pomiędzy dyrektorem Gimnazjum, a Panią Brzezińska?

Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 4231, 66 gr.

Radny Szewczyk zapytał czy   place zabaw, które były robione były w takiej  kwocie jaka jest teraz szacowana na ten  plac zabaw?

Burmistrz odpowiedział, że były dużo tańsze bo były dużo mniejsze.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  zwykłą większością głosów  (głosowało 15 radnych).

-          za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 4

 

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014-2030

Uzasadnienie projektu uchwały ( w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta zwykłą większością głosów  (głosowało 15 radnych).

-          za przyjęciem uchwały oddano 11głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 3

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec”.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawiła Skarbnik

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15  radnych).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawił pracownik merytoryczny Pan Adam Godlewski.

Do projektu uchwał odnieśli się:

Przewodniczący Rady przypomniał, że kiedyś taka uchwała była podejmowana, nie ma jej unieważnienia, zapytał dlaczego?

 Pracownik A. Godlewski odpowiedział, że Wojewoda uchylił poprzednią uchwałę, ponieważ w tamtej uchwale jedna z dróg była zaliczona do kategorii dróg gminnych publicznych, jednak nie była własnością gminy i dlatego należy wyeliminować z tej uchwały tą drogę i powołać kolejną uchwałę o drogach publicznych.

Przewodniczący Rady zauważył, że nie ma wszystkich dróg gminnych ujętych w tej uchwale.

Pracownik A. Godlewski to potwierdził,  ponieważ nie wszystkie drogi gminne mają założone księgi wieczyste, niektóre są w zarządzie.  Należy je skomunalizować i wówczas dopiero te drogi będą kolejno zaliczane do tej kategorii, kolejnymi uchwałami.  

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15  radnych).

 

Pkt 6

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza  w okresie między sesjami Rady.

Następnie Burmistrz w skrócie przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XXXV i XXXVI Sesji RM;

-        wydanych zarządzeń (2);

-        realizacji wniosków (3), :

Odczytał odpowiedź na postawione pytanie radnego Gołębiewskiego na komisji oświaty  nt ofert odnośnie dotacji celowych na działalność klubów i stowarzyszeń  (w załączeniu).

Dodatkowo odpowiedzi udzieliła Dyrektor przedszkola we Wiosce, na pytanie radnego Gołębiewskiego w brzmieniu: dlaczego Pani Dyrektor  Przedszkola  we Wiosce  samowolnie podejmuje decyzje finansowe, gdzie są wytyczne zupełnie inne niż te, które   Pani Dyrektor podjęła. Wyjaśniła wszystkim, że wszystkie decyzje związane z remontami i innymi wydatkami uzgadnia z Panem Burmistrzem i Panią Skarbnik oraz z księgowością. Jeżeli chodzi o decyzje  finansowe nigdy sama  ich nie podejmuje  i nigdy takich decyzji nie podejmowała.

Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na pytanie nt wypożyczenia autokaru szkolnego (w załączeniu). Dodatkowo  poprosił  Pana S. Jabłońskiego o udzielenie odpowiedzi na wniosek z komisji oświaty w sprawie przyznawania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom. Doradca burmistrza ds. oświaty Pan S. Jabłoński  stwierdził, że już podczas posiedzenia Komisji Oświaty w ww. dniu poinformował radnych o tym, że zgodnie z pkt. 6 „wytycznych organu prowadzącego do organizacji w roku szkolnym 2014/2015”, który brzmi „Ewentualne wliczenie godzin nauczania indywidualnego lub zajęć z rewalidacji jako uzupełnienie godzin do etatu nauczyciela wymaga pisemnego uzasadnienia dyrektora szkoły/przedszkola i pisemnej zgody  organu prowadzącego, wyłączeniu podlegają godziny z art.10 ust. 9 KN w związku  z art. 5 pkt. 5 tegoż art. KN”, zawarta jest część odpowiedzi na ten wniosek  a konkretnie, gdy mówimy w ramach szkoły. Natomiast ewentualne uzupełnienie etatu nauczyciela np. z SP Czermno godzinami nauczania indywidualnego posiadanymi np. przez SP Skępe będzie wymagało uzgodnień między tymi dyrektorami szkół z uwzględnieniem praw dotyczących realizacji przez szkołę średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz ewentualnej potrzeby zatrudnienia w szkole specjalisty surdopedagoga lub tyflopedagoga.

W dalszej kolejności burmistrz odniósł się do kolejnego wniosku dotyczącego wyciągnięcia wniosków dyscyplinarnych w stosunku do osoby, która nie dopełniła obowiązków służbowych dotyczących inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skępem. Wyjaśnił, że temat ten na obradach sesji jest już od paru lat, mówił już jakie w tym temacie podjął kroki, natomiast ostatecznie przyjął taką wersje, że skoro radni dali mu „żółtą  kartkę” i nie zostało udzielone mu absolutorium dwa lata temu, został więc ukarany jako szef bezpośrednio nadzorujący całą tą inwestycję, całą wina wziął na siebie. Następnie poprosił Pana Gabryszewskiego o odpowiedź na kolejny wystosowany wniosek nt  warunków podłączania  się do sieci kanalizacyjnej wszystkich nowych przyłączy  oraz specyfikację techniczną studzienki jak musi być zainstalowana w celu  podłączenia się do kanalizacji.

Inspektor M. Gabryszewski odpowiedział , że zgodnie z obowiązującym regulaminem zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z 2010 roku i aktualnie obowiązującymi wówczas przepisami prawa budowlanego, inwestor, który chce dokonać przyłącza wodociągowego do swojej  posesji był zobowiązany  do wykonania mapy do celów projektowych, skróconego projektu technicznego, odbioru, inwentaryzacji powykonawczej, a następnie  zgłoszenia do właściwego nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Dopiero wówczas gmina mogła dokonać odbioru przyłącza. Przepisy takie obowiązują w naszym regulaminie, w roku ubiegłym od sierpnia  została wprowadzona zmiana, poprzez dodanie  art.

Po tych wyjaśnieniach Burmistrz przedstawił kolejne informacje w (załączeniu ) nt;

-        zamówień publicznych;

-        programów unijnych

-        poinformował o kosztach wymianu c. o. w OSP we Wiosce;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        budownictwa  i drogownictwa;

-        pomocy materialnej dla ucznia;

-        przeczytał odpowiedź  dotyczącą oferty złożonej przez formie LOVENA nt reaktywacji klubu sportowego „Błękitni Skępe” wystosowaną wspólnie z radnymi.

 

Do wystąpienia burmistrza odnieśli się:

Radny Szewczyk  zapytał radnych czy burmistrz był ukarany za termomodernizację budynku szkoły podstawowej? Powiedział, że sobie tego nie przypomina, a burmistrz ciągle mówił, że to jest nie jego sprawa, przekazał dla odpowiednich władz. Zdziwił się, stwierdzeniem, że ktoś z radnych dał burmistrzowi za tą inwestycje żółtą kartkę. Następnie odniósł się do kanalizacji na ulicy Polnej, przypomniał, że na komisji budownictwa padło takie stwierdzenie, że nie ma na tej ulicy żadnego rurociągu. Sprostował, że jest rozpoczęty, następnie poinformował, że w 2008 roku zostało skierowane pismo  do Pana Matysika, aby  podłączał się  do kanalizacji, w 2009 napisał o przyłączenie, a w 2010 roku dostał pismo informacyjne o tym, że jeżeli będzie robiona kanalizacja trzeci etap  to zostanie to zaprojektowane i wykonane. Dziś  się mówi o tym, że są problemy takie jak za wysokie wykopy, ktoś nie da dojechać, nie wiadomo czy ten rurociąg jest czynny itp. Powiedział, że trudno to zrozumieć. Wg radnego wystarczyło więcej chęci i inicjatywy, a  sprawa  ta dziś byłaby załatwiona. Powiedział, aby szanować wszystkich mieszkańców, a wtedy i oni będą nas szanowali.

Pracownik M. Gabryszewski odniósł się do tematu budowy kanalizacji na ulicy Polnej. Wyjaśnił, że w 2010 roku w ramach tego etapu budowy kanalizacji miał być  rozszerzony zakres budowy tej kanalizacji. Kanalizacja obecnie zmierza ku ukończeniu, jednakże z  uwagi na brak wymaganych dokumentów na ten odcinek firma, która obecnie wykonuje kanalizację nie podejmie się tego dokończenia. Obecnie bez pozwolenia na budowę żadne negocjację nie wchodzą w grę.

Radny Gołębiewski zapytał burmistrza w jaki sposób weźmie na siebie temat termomodernizacji szkoły podstawowej?

Burmistrz wyjaśnił, że radni znają historię tej inwestycji i przypomniał na której sesji odnoszono się do tego, poza tym nieważne czego dana inwestycja będzie dotyczyła, czy to szkoły czy drogi to i tak za wszystko odpowiada burmistrz.

Radny Gołębiewski odpowiedział, że burmistrz dostał „żółta kartkę” za inwestycje drogowe i  termomodernizacje. Jeżeli chodzi o termomodernizację SP w Skępem to sprawa wynikła dopiero teraz, bo wyszła sytuacja, że przegrano sprawę, bo nie dopilnowano terminu gwarancji, stąd jego pytanie w jaki sposób burmistrz weźmie winę na siebie, tj. 150 tys. za  naprawę tego „bubla”?

            Burmistrz wyjaśnił, że miał podobną sytuację przy kanalizacji poprzedniego wykonawcy, gdzie była walka prawników i biegłych sadowych i każdy bronił swojego. Sprawa mogła toczyć się wiele lat i to nie znaczy, że gmina by wygrała. Podobnie było z halą sportową, jak obejmował stanowisko burmistrza, to   hala miała się zawalić i w ogóle miało być tragicznie, są zarysowania i cieknie w kilku miejscach, ale jednak hala sportowa stoi. Ma świadomość, że są problemu z drogami i nie znaczy, że to pochwala i broni, ale nie zamiata też tego pod dywan.

Radny Gołębiewski zgodził się z burmistrzem, że jak powoła ktoś innego rzeczoznawcę to wynik może być inny, ale z faktami się nie dyskutuje, bo fakt jest taki, że przy deszczach woda się leje.

Burmistrz sprostował, że woda się nie leje tylko woda przecieka.

Radny Gołębiewski zauważył, że trzeba sprzęt przykrywać, aby nie został zamoczony. Następnie zapytał pracownika M. Gabryszewskiego w jaki sposób pomogą ludziom w podłączeniu się do kanalizacji?

Pracownik M. Gabryszewski wyjaśnił, że jest pomysł włączenia do nowego regulaminu art. 29 a ustawy prawo budowlane, dający możliwość, że nie ma obowiązku zgłaszania do nadzoru budowlanego tych robót  i ich odbioru. Nie będzie musiał być robiony projekt wystarczy szkic na mapie. Natomiast nie zwania to mieszkańca z  wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Radny Gołębiewski przyznał, że art. ten pozwala nie dokonywać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, ale nie ma mowy o tym, że nie jest wymagane zrobienie projektu budowlanego. Zdaniem radnego społeczeństwo nie będzie miało żadnej ulgi. Poza tym zauważył, że w końcu po jego natarczywych pytaniach dowiaduje się społeczeństwo co musi spełnić aby się podłączyć. Pyta, dlaczego musieli na to tak długo czekać na tzw. regulamin podłączenia się do kanalizacji? Skoro od 2010 roku jak tylko zmieniło się prawo można było spokojnie taki regulamin opracować. Powiedział, że gdyby nie pytano się natarczywie to do dzisiaj tej odpowiedzi by nie było.

Burmistrz odpowiedział, że wiele osób oskarżało go o to, że wybrał poprzednią firmę odnośnie budowy kanalizacji, która jak wszyscy wiedza nie weszła na tą robotę, ale to nie jego wina, że taka firmo wówczas wygrała przetarg. Podał dla przykładu niedokończoną budowę szkoły w Ligowie i takich przykładów jest zresztą bardzo dużo. Jeżeli chodzi o przyłącza to będzie na takich zasadach, że gmina buduje, a każdy mieszkaniec sam będzie musiał dokonywać podłączenia. Przypomniał, że mówił na początku kadencji, że będzie problem z przyłączami, bo mieszkańcy będą kombinowali i nie będą chcieli się podłączać, a szczególnie ci co mają nieszczelne szamba. Natomiast nikt nie przewidział tego, że od sierpnia zmieni się ustawa. Gmina ma obowiązek pomocy tylko w pewnym zakresie, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Zapewnił, że na pewno nikt w urzędzie  nie będzie mieszkańcom utrudniał, aby się podłączali do kanalizacji.

Radny Gołębiewski odpowiedział, że nadal nie usłyszał odpowiedzi dlaczego nie ma opracowanego regulaminu od 2010 roku.

Burmistrz odpowiedział, że zadaniem własnym każdego mieszkańca jest przyłącze do kanalizacji bo to jest jego własność.

Radny Gołębiewski zauważył, że trzy lata temu burmistrz powiedział, że będziemy robili sami, teraz to się zmienia, od 2010 roku nie ma regulaminu i nie wierzy, że nie było możliwości zrobienia specyfikacji technicznej  studzienki, bo od samego początku radni o to prosili, aby nie było problemu z eksploatacją. Następnie poprosił, aby burmistrz przekazywał nie cząstkowe dane mieszkańcom  tylko całokształt, bo wychodzi na to, że Gołębiewski czepia się, że burmistrz wypożycza autokar.

Burmistrz sprostował, że tak nie powiedział.

Radny Gołębiewski odpowiedział, że można było  tak wywnioskować. Radnym nie chodziło o to,  czy burmistrz ma obowiązek pytania się radnych czy może ten autokar wypożyczać. Chodziło o to na jakiej podstawie burmistrz wypożycza autokar ,a jeżeli wypożycza  to, aby udostępniał wszystkim chętnym, a nie wybiórczo. Odniósł się do wypowiedzi dyrektor  Przedszkola z Wioski, i  podziękował, że  powiedziała, iż wszystkie decyzje finansowe konsultuje z burmistrzem, który na komisji powiedział, że on o niczym nie wie, a to, że nie będzie budowany do końca plac zabaw to jest dyrektorki przejęzyczenie. Przypomniał, że  radnym chodziło o to, aby zabrać pieniądze z opału, a nie z placu zabaw, ponieważ  przy konstruowaniu budżetu, burmistrz nie potrafił wyjaśnić dlaczego w  Przedszkolu we Wiosce jest zużywane więcej opału, niż przy podobnej kubaturze w SP w Czermnie. Poprosił o to, aby pieniądze zostały zabrane z tego paragrafu, który radni wskazali i plac zabaw we Wiosce został dokończony.

Przewodniczący Rady zauważył,  że zmieniła się koncepcja użytkowania placu zabaw, gdzie wcześniej użytkownikiem miała być szkoła podstawowa w Skępem, natomiast  po korekcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego plac zabaw będzie ogólnie dostępny.

Burmistrz dodał, że wiąże się z tym również zmiana miejsca tj. przed Orlikiem.

Przewodniczący Rady zapytał burmistrza czy zostały znalezione środki finansowe na zainstalowanie kamer  na placu przed domem handlowym w Skępe,  z uwagi na  częste nieprzyjemne wydarzenia jakie ostatnio miały miejsce.

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie znaleziono jeszcze środków finansowych, ale na pewno będą pieniądze z zwrotu z funduszu sołeckiego  ok. 40 tys. zł. Uważa, ze zainstalowanie  kamer  byłoby bardzo rozsądne, ponieważ jest wiele sygnałów mieszkańców informujących o częstych bójkach i innych wydarzeniach  w tamtym miejscu.

Radna Jastrzębska odniosła się do wniosku jaki padł na komisji oświaty w kwestii  dopełniania do pełnego etatu nauczycielom, którym brakuje do tego pełnego etatu. Cieszy się z zapewnienia burmistrza, że nie zgłasza przeciwwskazań co do tego, aby dyrektorzy dogadali się między sobą co do tego tematu.. Dochodzi do takiej sytuacji, że nauczyciele  z wieloletnim stażem pracy nie mają pełnego etatu. Uważa, że powinni mieć  pełen etat, ponieważ są to nauczyciele, którzy pracowali bez jakichkolwiek trudności, bez złych opinii na temat ich pracy. Odniosła się do tego o czym mówiła rada ta i poprzednia, a mianowicie o mądrej polityce kadrowej. Radni prosili o to, aby zwrócić uwagę na to, że przyjmowanie do pracy kolejnych nauczycieli, kiedy dzieci jest coraz mniej  jest nie w porządku w stosunku do nauczycieli z wieloletnim stażem, którzy później tracą  pracę, albo maja nie pełne zatrudnienie. Wyłączając oczywiście  specjalistów, którzy są potrzebni, bo dzieci z problemami jest coraz więcej. Odniosła się do  sprawy sądowej dyrektora gimnazjum z nauczycielką,  z 15 letnim stażem pracy. Wydano przeszło 4 tys. z budżetu gminy na tą sprawę sądową, którą przegrano, ale słusznie, że  poszła do sądu, bo świeżo przyjęta nauczycielka  dostała pełen etat, a ona nie. Podkreśliła, że ta mądra polityka kadrowa  i prawidłowe prowadzone symulacje nie powinny do tego dopuszczać, aby nauczyciele z wieloletnim stażem pracy  nie mieli pełnego etatu. Zaapelowała do burmistrza i osób, które się zajmują oświatą, aby przyjrzały się sytuacji w naszej oświacie i sumiennie wzięły się za tą sprawę.

Burmistrz wyjaśnił, że do końca kwietnia musi być organizacja ustalona i każdy ma obawę  z nauczycieli jak to będzie z jego etatem. Po  raz pierwszy w ubiegłym roku postawił sprawę na „ostrzu noża”, że nie ustąpi  i jeżeli ktoś nie ma pełnych godzin to należy mu dać wypowiedzenie . Nie wierzy jednak w to, że jakiś nauczyciel straci pracę, bo we wrześniu okaże się, że będą nadgodziny i nikt tej pracy nie straci. Okazuje się, że jeżeli dyrektor danej palcówki nie da wypowiedzenia do końca maja nauczycielowi to nic dalej nie może zrobić, bo nauczyciela broni Karta Nauczyciela, ale jak otrzyma wypowiedzenie to we wrześniu jak godziny się pokazują  to wtedy uzupełnia mu się do tego pełnego etatu. W przypadku nauczycielki z gimnazjum, gdyby się nie odwołał to też by te godziny we wrześniu  miała, ale poszło wszystko na „ostrzu noża” zupełnie nie potrzebnie. Zauważył, że takich przypadków było kilka i wszyscy dostali godziny.

Radny Gołębiewski zapytał czy regulamin odnośnie przyłączania się do kanalizacji jest dokumentem końcowym?

Pracownik M. Gabryszewski odpowiedział, że nie, a  na przyszłej sesji będzie zatwierdzany regulamin odnośnie zaopatrzenie i odprowadzenia ścieków, natomiast będzie wybranych kilka punków z tego regulaminu dotyczących przyłączeń  na podstawie których będzie można się podłączyć.

Radny Gołębiewski poprosił,  aby po zatwierdzeniu regulamin ten znalazł się na BIP. Następnie zwrócił się do burmistrza i powiedział, że poprosił o materiały odnośnie ofert odnośnie dotacji dla klubów i stowarzyszeń, aby mógł się z nimi zapoznać i je przeanalizować, a burmistrz na sesji „rzuca” tylko słowa i on nie może się do tego odnieść. Dlatego poprosił o to, aby materiały jeżeli on o to również prosi były  mu dostarczone w odpowiednim czasie, aby mógł je przeanalizować i podjąć dyskusję.

Burmistrz odpowiedział, że zobowiązuje się do tego, ale niektóre materiały dostaje  też w ostatniej chwili. Zobowiązuje się do tego, że materiały, które dostanie dwa dni przed sesją złoży do biura rady, bo to jest w stanie wykonać.

Radny Weber odniósł się do drogi w Żuchowie. Przypomniał, że burmistrz na ostatnim posiedzeniu komisji powiedział, że do końca czerwca będzie ta droga odtworzona i będzie użytkowana w sposób normalny. Przytoczył dane jakie posiada, tj. pierwsza kontrola tej drogi odbyła się 2 lipca 2011 roku w której wraz z przewodniczącym komisji budownictwa uczestniczył, wówczas  inspektor nadzoru jednoznacznie stwierdził, że grubość warstw   nie odpowiada wymogom dokumentacji. Później po jakimś czasie dokładnie 22 lipca 2011 roku dokonano drugiej kontroli w obecności sołtysa wykonano odkrywkę grubości na tej drodze. Okazało, że tych podkładów niestety nie ma. Miało być 22 cm, a było 7, 8 9 cm w najgrubszej warstwie. Poproszono o dokumenty, gdzie okazało się, że w pierwszej dokumentacji było tak jak powinno być, a później przedstawiono dokumenty z wpisami na czerwono długopisem jako dokumentację powykonawczą. Powiedział, że mu się to nie zgadza, pyta na jakiej dokumentacji firma pracowała, skoro tych dokumentów wcześniej nie miała, bo dokumenty były radnym później przedstawione. Wg radnego jeżeli nie będzie odtworzona droga w taki sposób, aby odpowiadała dalszemu użytkowaniu, to niestety,  ale tę sprawę trzeba będzie na zewnątrz przedstawić.

Burmistrz ustosunkował się do tematu i powiedział, że tą sprawę  już wyjaśniał, zrobiono zebranie z mieszkańcami Żuchowa na którym  wyjaśnił dlaczego droga ta została wydłużona, natomiast do końca czerwca wierzchnia warstwę   firma ta  zobowiązała się  jeszcze poprawić  w ramach gwarancji.

Radny Targański zapytał o przetarg na śmieci i jego wynik, bo z tego co się orientuje jest sporo taniej?

Burmistrz odpowiedział, że faktycznie jest taniej, dopiero teraz pracownicy przystąpią do prac jakie stawki będzie można ustalić.

Przewodniczący Rady powiedział, że z tego co się zorientował to wychodzi o jakąś 1/3 taniej w stosunku do tych kwot jakie płacimy. Następnie zapytał o kontrole wykonania tych uchwał i całej ustawy śmieciowej w naszej gminie? Kiedy kompleksowo ta kontrola zostanie przeprowadzona i dlaczego „wyparowała” 1 mieszkańców w naszej gminie na tym odcinku ustawy śmieciowej, a deklaracji jest za każdym razem coraz mniej?

Burmistrz odpowiedział, że na ostatniej sesji czytał o liczbie upomnień, ale nie jest to taka prosta sprawa, ale na bieżąco to wszystko jest weryfikowane.

 

Pkt 7

Wolne wnioski  zapytania

Obecny na posiedzeniu sesji Pan Matysik zabrał głos i powiedział, że burmistrz na XXXIV  sesji RM stwierdził, że kanalizacja na ulicy Polnej jest nie podłączona bo tam się kłócili. Zapytał burmistrza kto z kim się kłóci, bo on nic na ten temat nie wie. Chciałby usłyszeć konkretną odpowiedź, czy będzie ta kanalizacja podłączona czy nie?

Burmistrz sprostował, że miał inne zdanie od radnego Szewczyka, który powiedział, że ten Pan  nie wpuścił na teren dlatego, że mu zalewano drzewka,  a osoba ta nie wpuściła ekipę   na  swój  teren z przyczyn o  których mówił Pan M. Gabryszewski. Kłótnia była, ale nie dotyczyła Pana Matysika, który stał się ofiarą tego konfliktu. Powiedział, że najpierw trzeba będzie zorientować się w  kosztach, liczył na to, że firma która wykonuje kanalizacje pewne roboty wykona, ale okazuje się, ze firma ta weszła w tą inwestycję bo miała przestój, dlatego każda dodatkowa robotę liczą bardzo skrupulatnie. Powiedział, że w tej chwili nie odpowie kiedy będzie wykonana kanalizacja do 4 posesji na ulicy Polnej, ale myśli, że nie będzie to zbyt długo.  Poza tym zakazał bez pozwolenia wchodzić na ten teren, z uwagi na tą sytuację.

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski poinformował o kwestii szpitala Lipno. 21 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników gdzie 5 czerwca upłynie 5 lat od momentu powołania Spółki i w tym roku Spółka wypracowała najwyższy zysk, gdzie główna część tego zysku  będzie podzielona wśród pracowników. Analizując szpitale ościenne i sytuację w kraju powiedział, że była to decyzja trudna i  odważna, ale słuszna  służąca mieszkańcom powiatu lipnowskiego. Następnie odniósł się do  boiska w Skępem i wyjaśnił, że inwestor poinformował, iż inwestycja która była planowana na koniec wakacji, będzie zakończona do końca czerwca lub na początku lipca. Widać piękny obiekt, a informacje krążą, że obiekt ten jest budowany wspólnie z miastem i gminą Skępe, sprostował bez pretensji do radnych, którzy zachowywali się racjonalnie, ale do burmistrza czy niektórych radnych, że taka, a nie inna decyzja zapadła. Sprostował  tym samym krążącą plotkę. Niemniej przykro mu jest z tego powodu, że gmina nie partycypowała w tym przedsięwzięciu, bo obiekt przecież zostanie na terenie miasta i gminy Skępe i będzie służył społeczności przez wiele lat. Następnie przeprosił mieszkańców odnośnie udzielonej informacji nt naboru do szkoły, skorygował tę informację, że nabór odbywa się po szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej.

Sołtys Chyliński  zapytał radnego powiatowego czy będzie remontowana droga powiatowa Suradówek-Boguchwała?

Radny Powiatowy odpowiedział, że na interwencję sołtysa Zarząd Dróg Powiatowych przywiózł materiał i uszczelnił pewne odcinki drogi. W tym roku droga ta będzie również  naprawiana, bo część materiałów z drogi w Sarnowie będzie przekazana na drogę do tego sołectwa. Poinformował, że na 373 km dróg powiatowych najgorsza sytuacja jest w gminie Skępe, ponieważ są to drogi gruntowe. Nie twierdzi, że drogi te są nie naprawiane, ale powiat  nie dysponują takimi środkami, tylko   robią drogi dokładnie i  pewnymi  odcinkami sukcesywnie. Na pewno i z tą droga też tak będzie, poprosił sołtysa o trochę cierpliwości.

Sołtys z Huty odpowiedział, że w tym roku nie przeszła nawet równiarka, a doły utrudniają jazdę samochodem.

Radny powiatowy odpowiedziała, że zgłosi  zapotrzebowanie na równiarkę.

Pan Krzysztof Suchocki poinformował, że 29 maja będzie zorganizowany  Dzień Dziecka. Podziękował za zaangażowanie Kierownik MGOPS Pani Wojciechowskiej, radnemu Lewickiemu, Burmistrzowi. Poinformował ponadto, iż Rada Powiatu nie przegłosowała barier architektonicznych i urbanistycznych i pełnosprawni nadal pozostaną w domu i nie będą mogli wyjść. Powiedział, że jest to przykre, bo każda rada powiatu rezerwuje przynajmniej 100 tys. zł, aby w tych trudnych sytuacjach wspomóc te osoby. Poszło to w  złym kierunku co go bardzo  zaniepokoiło. Ubolewa nad tym, że jako Prezes Związku  nie jest zapraszany na taką radę, kiedy jest podział tych środków.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Pan Krzysztof  Suchocki był na radzie powiatu z tymi uwagami.

Pan K. Suchocki odpowiedział, że nic nie może zrobić, bo rada już to przegłosowała, a on nie jest w radzie społecznej. Napisał pismo, jednak złożony wniosek został odrzucony.

Pan Z. Małkiewicz zapytał burmistrza, czy prawdą jest to, że burmistrz zabrał działkę Panu Staniszewskiemu bo takie pogłoski chodzą oraz zapytał radną Jastrzębską, o grupę która przeszła do klubu „Skompensis”  i gdzie wydatkowane są środki z obsługi targowicy?

Najpierw burmistrz wyjaśnił, że odbyła się komisja rewizyjna w sprawie Pana Staniszewskiego, który dochodzi swoich racji odnośnie majątku po zmarłych rodzicach, gdzie kiedyś zabierane były ziemie. Był osobiście u niego i sugerował, że może się z burmistrzem dogadać, ale burmistrz nie może się z nikim dogadywać, jedyną drogą  jest sprawa sądowa. Dlatego Pan Staniszewski złożył skargę na działanie burmistrza i sprawa trafiła do komisji rewizyjnej, na której to była o tym mowa. Ponieważ nie ma jeszcze prawomocnego wyroku sądu, sprawa ta nie została jeszcze rozstrzygnięta i powróci po jego uprawomocnieniu się.

Na drugie pytanie odpowiedzi udzielił radny Gołębiewski, który poinformował pana Z. Małkiewicza, że to co mówi to jest oszczerstwo, ponieważ nikt  pieniędzy z tytułu obsługi targowicy prze klub „Błękitni Skępe nie otrzymał na swoje konta i do kieszeni. Poza tym wystosowane zostało pismo około dwóch tygodni temu do Prezesa klubu „Błękitni Skępe” B. Wojciechowskiego z zapytaniem o stan klubu, funkcjonowanie i  na chwilę obecną oczekujemy odpowiedzi.

Przewodniczący Rady potwierdził, że takie pismo faktycznie zostało wystosowane i zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Finansów i oczekujemy na wyjaśnienia.

Radny Powiatowy ustosunkował się do wypowiedzi Pan K. Suchockiego i powiedział, że jeżeli były środki to nigdy rada powiatu tych środków nie szczędziła. Nieprawdą jest to, że rada powiatu i radni nie chcą pomóc ludziom niepełnosprawnym, główną przyczyną takiej sytuacji jak jest bardzo niski poziom środków finansowych. Jest mu przykro z tego powodu, że tak to on przedstawia bo Pan Sochocki wie o zaangażowaniu jego osoby  w pomoc osobom niepełnosprawnym. Poinformowała, że Starosta i zarząd wystąpił o dodatkowe środki i chodzi o to, że jeżeli te środki będą to na pewno będą przeznaczone na bariery architektoniczne. 

Pan K. Suchocki odpowiedział, że powinno się robić rezerwę, aby temu potrzebującemu pomóc.

Radny powiatowy Wojciechowski odpowiedział, ze nie było takiej sytuacji, że jeżeli było pismo napisane przez osobę niepełnosprawną to nawet przy braku środków, zarząd do tego wniosku się przychylił. Poza tym zaprosił Pana Suchockiego na sesje Rady Powiatu na dzień  30 maja, gdzie będzie można na ten temat merytorycznie porozmawiać.

Radny Targański poinformował, że 8 czerwca o godzinie 12 będzie zorganizowany w Skępem „Rumiankowy bieg”, aby wesprzeć finansowo dziecko  chore na nowotwór. Podał również stronę internetową, gdzie można zapoznać się z tą  informacją. Poza tym wyjaśnił Panu Suchockiemu, że  w Skępem dzieci niepełnosprawnych jest ok. 100, bardzo chorych jest ok. 10, osób które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się tymi niepełnosprawnymi jest 18 i 6 osób jest  starszych, których dotyczą te prawa. Na koniec złożył  podziękowania za wszystkie nadesłane kartki jakie otrzymała jego chora  córka, kończąca niedawno  18 lat.

Radna E. Jastrzębska podziękowała Pani Kierownik MGOPS  i wszystkim   radnym, którzy się włączyli w to, że dzieci jedzą w szkole  nareszcie obiady dwudaniowe  i w tej chwili   nie ma słodyczy na stołówce szkolnej.

 

Pkt. 8

  Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXVII Sesję  Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski