Uchwała Nr XXXViI/282/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,

- Uchwała XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r.

- Uchwała XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2014 r.,

- Uchwała XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2014 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 27.781.788,21 zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.230.680,21 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.551.108,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.620.032,21 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 29.431.463,21 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.222.966,21 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.208.497,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.620.032,21 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.649.675,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 739.756,00 zł

2) z zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 409.919,00 zł".

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

6) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12.Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł.,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 650.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXViI/282/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody MIG Skępe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXViI/282/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatk iMIG Skępe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXViI/282/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXViI/282/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 252.433 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Wprowadza się środki w kwocie 218.947,00 zł. zgodnie z Umową Nr UM_SP.433.1.274.2014 zawartą  pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 maja 2014 r. na  dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „Nie bądź sępem - ucz się w Skępem” w dziale 801 rozdział 80110 „Gimnazja'' § 2007.

2) Włącza się środki w wysokości 25.000 zł. zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr WS-I-W.052.8.863.371.2013 00399-6930-UM0240863/13 z dnia 7 maja 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju''  objętego PROW na lata 2007-2013 w dziale 900 rozdział 90095 § 6207 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe''.

3) Zwiększa się plan po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" /+/ 1.000 zł. związku z zawartym z Powiatem Lipnowskim Porozumieniem w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w Mieście i Gminie Skępe z przeznaczeniem dla OSP Skępe.

4)  Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne'' § 0970 /+/ 2.500 zł.,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność'' § 0690 /+/ 30 zł. i § 0920 /+/ 100 zł.,

- dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego'' § 0830 /+/ 20 zł.,

- dział 756 rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych'' § 0910 /+/ 30 zł.,

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0690 /+/ 50 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 0690 /+/ 45 zł. i § 0920 /+/ 1 zł.,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 /+/ 2.500 zł. i § 0970 /+/ 10 zł.,

- dział 852 rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego'' § 2360 /+/ 2.000 zł.,

- dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów'' § 0900 /+/ 200 zł.

Wydatki zwiększenie o kwotę 2 52.433 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Wprowadza się środki w kwocie 218.947,00 zł. zgodnie z Umową Nr UM_SP.433.1.274.2014 zawartą  pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 maja 2014 r. na  dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „Nie bądź sępem - ucz się w Skępem” w dziale 801 rozdział 80110 „Gimnazja''.

2) Włącza się środki w wysokości 25.000 zł. zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr WS-I-W.052.8.863.371.2013 00399-6930-UM0240863/13 z dnia 7 maja 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju''  objętego PROW na lata 2007-2013 w dziale 900 rozdział 90095 § 6057 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe''.

3) Zwiększa się plan po stronie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 4210 /+/ 1.000 zł. związku z zawartym z Powiatem Lipnowskim Porozumieniem w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w Mieście i Gminie Skępe z przeznaczeniem dla OSP Skępe.

4) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół, gimnazjum i przedszkoli /±/ 38.501 zł. w następujący sposób:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem - kwota /±/ 18.961 zł. z przeznaczeniem na remont dachu w Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem (§ 4270 - 15.344 zł.) oraz z zabezpieczenim środków na opłatę kosztów procesu na rzecz „PRO-MET'' M. Pankiewicz (§ 4610 - 3.617 zł.),

b) Szkoła Podstawowa w Wólce  - kwota /±/ 6.408 zł. - z przeznaczeniem na zakup drukarki oraz na bieżące potrzeby jednostki,

c) Szkoła Podstawowa w Czermnie  - kwota /±/ 2.439 zł. - z przeznaczeniem na zakup komputera na potrzeby księgowości szkoły,

d) Gimnazjum w Skępem - kwota /±/ 4.210zł. - z przeznaczeniem na zakup oleju, środków czystości- koszty postępowania sądowego oraz na bieżące potrzeby jednostki,

e) Publiczne Przedszkole w Skępem - kwota /±/ 3.483 zł. - z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,

f) Przedszkole Publiczne w Wiosce - kwota /±/ 3.000 zł. - z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

5) Urealnienie planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem  /±/ 5.734 zł. z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

6) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach”

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność''  /±/ 12.000 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)'' /-/ 4.535 zł.,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" /-/ 91 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność''  /±/ 4.865 zł.,

7) Urealnia się załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami'' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Urealnia się plan na zadanie inwestycyjne w 2014 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały) poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w mijscowości Skępe” z działu 010 rozdział 01095 „Pozostala działalność” na dział 900 rozdział 90095 „Pozostala działalność” oraz zwiększenie nakładów finansowych tego zadania o kwotę 51.875 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów

- przeciw uchwale oddano 1 głosów

- wstrzymujących się głosów  4.


[1]] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

[2]] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.