Uchwała Nr XXXVII/284/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Łąwiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art.7, ust 1 pkt 3 oraz art. 58 ust.1 i 2i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 210.000,00 zł (słownie:dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100), na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec”.

§ 2.  Spłata pożyczki pokryta będzie z dochodów własnych gminy w latach 2015 - 2020 tj.

- rok 2015 r. - 35.000 zł.,

- rok 2016 r. - 35.000 zł.,

- rok 2017 r. - 35.000 zł.,

- rok 2018 r. - 35.000 zł.,

- rok 2019 r. - 35.000 zł.,

- rok 2020 r. - 35.000 zł.,

§ 3. Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia umowy na zaciągnięcie w/w pożyczki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W budżecie na 2014 rok zostało przewidziane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec”.

Gmina realizując przyjęte zadanie zmuszona jest zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 210.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka jest uwzględniona w deficycie budżetowym na rok 2014. zaciągnięta pożyczka zostanie spłacona w 6 ratach po 35.000 zł rocznie w ltatach 2015 - 2020.

Wobec powyższego wywołanie uchwały jest zasadne.

Wynik glosowania zgodnie z protokółem:

W glosowaniu udział wzięło 15 radnych

- za uchwała oddano 15 głosów,

przeciw uchwale oddano 0 głosów,

wstrzymujących się glosów 0.


[1]] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

[2]] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.