Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński – tel. 54 287-70-65, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017 w następujących asortymentach i ilościach:

a) olej napędowy ON                    - do

b) etylina bezołowiowa 95          -   do 13.000 litrów

c) etylina bezołowiowa 98          -     do 4.700 litrów

d) LPG                                                 -     do 4.500 litrów

Wszystkie transakcje dokonywane w ramach umowy będą miały charakter bezgotówkowy. Zamawiający dopuszcza realizację transakcji na podstawie kart bezgotówkowych, przy czym karty te muszą zostać wydane w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku do umowy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy regulujące te kwestie.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa paliw silnikowych.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie co najmniej jednym punktem dystrybucji paliw płynnych i gazu LPG znajdującego się w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zmawiającego posiadającego co najmniej:

- 1 punkt tankowania oleju napędowego ON, 

- 1 punkt tankowania etyliny bezołowiowej 95,              

- 1 punkt tankowania etyliny bezołowiowej 98,              

- 1 punkt tankowania gazu LPG;.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.2. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.P.

Kryterium

Ocena

1.

Olej napędowy ON

- cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa

60%

 

2.

Etylina bezołowiowa 95

-  cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa       

10%

3.

Etylina bezołowiowa 98

-  cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa       

5%

4.

LPG

-  cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa       

5%

3.

Oferowany stały upust od cen jednostkowych każdego paliwa brutto obowiązujący przez cały okres trwania umowy, który będzie stosowany przez Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na stacji paliwowej w dniu tankowania  - wyrażony w złotych. upust nie może mieć wartości 0,00 zł.

20%

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 05.12.2014 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2014 r. pod numerem 387434-2014.

 

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

ZMIANA SIWZ

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

§ 3 następującej treści:

1.       Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu przedmiotu umowy sukcesywnie, według jego zapotrzebowania w okresie wymienionym w § 1 pkt 1,

2.       Strony ustalają cenę paliw silnikowych zgodnie z ofertą tj.:

a) olej napędowy ON                           - …….. zł za 1 litr brutto

b) etylina bezołowiowa 95                 - …….. zł za 1 litr brutto

c) etylina bezołowiowa 98                  - …….. zł za 1 litr brutto

d) LPG                                                         - …….. zł za 1 litr brutto

3.       Wykonawca dokonuje wyliczenia ceny według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu upustu kwotowego w wysokości …………………..

4.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w wielkości wskazanej w § 1 pkt 1, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych dodatkowych roszczeń.

otrzymuje następujące brzmienie:

1.       Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu przedmiotu umowy sukcesywnie, według jego zapotrzebowania w okresie wymienionym w § 1 pkt 1,

2.       Strony ustalają cenę paliw silnikowych zgodnie z ofertą tj.:

a) olej napędowy ON                           - …….. zł za 1 litr brutto

b) etylina bezołowiowa 95                 - …….. zł za 1 litr brutto

c) etylina bezołowiowa 98                  - …….. zł za 1 litr brutto

d) LPG                                                         - …….. zł za 1 litr brutto

3.       Wykonawca dokonuje wyliczenia ceny według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu upustu kwotowego liczonego od ceny brutto za 1 litr paliwa w wysokości

4.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w wielkości wskazanej w § 1 pkt 1, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych dodatkowych roszczeń.

 

§ 3 następującej treści:

1.       Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT za zakupione paliwo po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury zostanie dołączone zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego.

2.       Płatność za poszczególne partie towaru będzie realizowana przelewem w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

3.       Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

4.       W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

5.       Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

otrzymuje następujące brzmienie:

1.       Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT za zakupione paliwo po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury zostanie dołączone zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego.

2.       Płatność za poszczególne partie towaru będzie realizowana przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

3.       Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

3a. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

4.       W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

5.       Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

 

Jednocześnie w związku z wprowadzoną zmianą przesunięciu ulega termin składania ofert, który wyznaczony zostaje na dzień 05.03.2014 r. na godz.

 

Skępe, dn. 02.12.2014 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.24.2014 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski”
Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Zakładu Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „KAMA Kowalski” Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Kryterium

Oferta nr 1

Polski Koncern naftowy S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Oferta nr 2

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski”

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

Olej napędowy ON - cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa – waga 60%

60 pkt.

60 pkt.

Etylina bezołowiowa 95 - cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa – waga 10%

9,84 pkt.

10 pkt.

Etylina bezołowiowa 98 - cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa – waga 5%

5 pkt.

4,60 pkt.

LPG - cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa – waga 5% 

5 pkt.

5 pkt.

Oferowany stały upust od cen jednostkowych każdego paliwa brutto obowiązujący przez cały okres trwania umowy, który będzie stosowany przez Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na stacji paliwowej w dniu – 20%                                         

12 pkt.

20 pkt.

Razem

91,84 pkt.

99,60 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówień publicznych zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a”. ustawy.

Skępe, dnia 10.12.2014 r.

Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe