Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

 

Przedmiot: Dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

Numer sprawy: UMiG.271.2.2.2015.

W dniu 14.04.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84160-2015

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)    Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za:

brutto …………………………………zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

netto………………………………… zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

VAT w wysokości…………..% tj …………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

w tym:

a)     Gruz betonowy o frakcji 0-63 mm:

brutto …………………………………zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

netto………………………………… zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

VAT w wysokości…………..% tj …………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

przy założeniu:

cena brutto 1 tony gruzu betonowego………………………………… zł.

b)     kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-31,5 mm:

brutto …………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

netto………………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

VAT w wysokości…………..% tj …………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

przy założeniu:

cena brutto 1 tony kruszywa łamanego kamiennego………………………………… zł.

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Ogłoszenie zamieszczone na niniejszej stronie oraz wszelkie załączniki obejmują konsekwencje wniesionych zmian. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

 

Skępe, dn. 17.04.2015 r.

                                                                              Piotr Wojciechowski

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.2.2015 na Dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Oferta Wykonawcy „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

HITOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

Oferta odrzucona

2

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

99,00 pkt

1,00 pkt

100,00

3

Firma Handlowo-Usługowa „AgroWap” Wilczyński Łukasz,

Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

Oferta odrzucona

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy.

 

Skępe, dnia 27.04.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę kruszywa betonowego i łamanego

z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2015 na Dostawę kruszywa betonowego i łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Data udzielenia zamówienia: 21.05.2015 r.

 

 

Skępe, 26.05.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe