Uchwała Nr VII/28/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.[2]) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje :

§ 1.   W uchwale  Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe, wprowadza się nastepujące zmiany:

1)  w załączniku Nr 1 „DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015”, otrzymuje brzmienie: Ogólna kwota: 129.735,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1)  Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) -  1.300,00 złotych;

3)  Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 3.000,00 złotych;

4)  Składki na Fundusz Pracy ( 4120) – 670,00 złotych;

5)  Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 57.000,00 złotych, w tym:

a)  wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

b)  diety.

6)  Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 42.065,00 złotych w tym:

a)  żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

b)  zakup opału.

7)  Zakup usług pozostałych ( 4300) – 24.700,00 złotych w tym:

a)  teatry i warsztaty profilaktyczne,

b)  wynagrodzenie psychologa.

8)  Opłata za usługi telefoniczne w sieci komórkowej ( 4360) – 1.000,00;

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe  zmienia się wydatki w §4210 - zakup materiałów i wyposazenia (kwota 16.735 zł) i w § 4300- zakup usług pozostałych (kwota 10.000 zł.)  . Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2012 r. poz.405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i poz. 1188

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz.678 i z 2015 r. poz. 28