Uchwała Nr VII/34/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1]) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr VII/34/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  Gminie, należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

2)  Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

3)  Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Skępe, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wykonuje zadania;

4)  pracownikach, należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Burmistrza do realizacji zadań Gminy nałożonych ustawą o ochronie zwierząt;

5)  schronisku, należy przez to rozumieć: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź mieszczące się w miejscowości Wojtyszki, gmina Brąszewice, Powiat Sieradzki, wpisanym do rejestru działalności nadzorowanej pod numerem identyfikacyjnym 10143402;

6)  przytulisku, należy przez to rozumieć „Dom Tymczasowy dla Zwierząt Bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Skępe „TIM - CZAS” prowadzony w m. Ławiczek Gmina Skępe, przez Fundację dla Zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ” z/s w Toruniu, ul. Św. Józefa 2/6, nie będącym schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;

7)  Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku;

8)  Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz.

2.  Realizatorami Programu są:

1)  na poziomie Gminy - Burmistrz;

2)  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;

3)  organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą;

4)  przytulisko, którego celem jest zapewnienie krótkoterminowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu
umieszczenia ich w schronisku lub docelowo znalezienie dla nich nowego domu (adoptowanie do nowego
CZŁOWIEKA;

4)  właściciele, bądź opiekunowie zwierząt, a także osoby adoptujące zwierzęta.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2.  Zadania priorytetowe Programu to:

1)  elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w szczególności psów;

2)  ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów;

3)  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy;

4)  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5)  poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)  odławianie bezdomnych zwierząt;

7)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnionej przez przychodnie weterynaryjne, z którymi Gmina zawrze umowy, tj.:

a)  Przychodnia Weterynaryjna Matarewicz Krzysztof – Skępe, ul. Sierpecka 78, tel. 54 2877023 i 605 588 701,

b)  Przychodnia Weterynaryjna Łańcucki Sławomir – Skępe, ul. Al. 1 Maja 79, tel. 54 2877149 i 608 637 247,

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4.  Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1)  Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2)  Gmina poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji
i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę;

3)  organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:

1)  Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do odbioru przez Gminę;

2)  Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt z terenu Gminy, następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego w Skępem ul.Kwiatowa 36 oraz Boguchwała 21. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia;

3)  organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6.  Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)  Gmina poprzez:

a)  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłosili do Urzędu miejsce bytowania kotów i objęcie ich opieką oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,

b)  podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

2)  organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7.  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)  Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla psów przyjętych z terenu Gminy i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, a także do informowania Gminy na bieżąco o oddaniu psa do adopcji;

2)  Urząd poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, bądź sprawując opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku, domu tymczasowym poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu, ogłoszenia w mediach, wydawanie ulotek informacyjnych;

3)  organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8.  Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizują:

1)  pracownicy Schroniska na zgłoszenie Urzędu;

2)  pracownicy Urzędu, pozostający pod numerami telefonów: 609 202 332 i 609 201 603 w ramach zgłoszonych interwencji mieszkańców. Bezdomne zwierzęta domowe przewożone są do przytuliska, domu tymczasowego, a w przypadku zwierząt rannych również do przychodni weterynaryjnych, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 7 Programu. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstw rolnych, o których mowa w § 5 pkt. 2 Programu;

3)  organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Schroniskiem, przytuliskiem lub domem tymczasowym.

§ 9.  Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1)  Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2)  Gmina poprzez zawieranie umów z przychodniami weterynaryjnymi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 7
oraz finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów. Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE  PROGRAMU

§ 10. 1. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie Miasta i Gminy Skępe.

2.  Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł. Powyższa kwota może być zwiększona wg zapotrzebowania w trakcie realizacji programu, poprzez zmianę uchwały budżetowej.

3.  Szczegółowy harmonogram kosztów realizacji Programu przedstawia tabela.

 TABELA

 

 Lp.

 

 Nazwa zadania

 

 Sposób realizacji

 Planowany koszt zadania

 1.

 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca

 w schronisku

 

 umowa ze schroniskiem

 71.500 zł

 2.

 Odławianie bezdomnych zwierząt

 

 zawarte w pkt. 1

 5.500 zł

 3.

 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt

 w schronisku

 zawarte w pkt. 1

 -

 

 

 4.

 

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 - zawarte w pkt. 1,

 - zamieszczanie ogłoszeń

 na stronie internetowej

 urzędu,

 -

 

 -

 5.

 Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów

 umowy z przychodniami

 weterynaryjnymi

 600 zł

 6.

 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu

 zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 porozumienia zawarte

 z właścicielami 2 wskazanych gospodarstw

 

 800 zł

 7.

 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

 w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

 zwierząt gospodarskich

 umowy z przychodniami

 weterynaryjnymi

 

 800 zł

 8.

 Opieka nad kotami wolno żyjącymi

 zakup karmy dla kotów,

 zabiegi sterylizacji/kastracji

 200 zł

 600 zł

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2014i poz. 1794