PROTOKÓŁ NR VII/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  31 marca  2015 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem        - wg załączonej listy obecności

2. Piotr Wojciechowski                         - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Zaproszeni goście                            - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska                - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Ewa Jastrzębska                            - Kierownik Oświaty

 

VII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk serdecznie witając radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego, Panią Skarbnik, radcę prawną Zofię Baranowską,  Pana Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, radnego powiatowego Mariusza Linkowskiego, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, sołtysów, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecny radny Janusz Kozłowski.

 

Przyjęcie protokołu Nr VI  z dnia 26 lutego 2015 roku

 

Do protokołu Nr VI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono
 j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13  radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Marię Krymkę.

 

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

Przed omówieniem uchwał Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Przewodniczącym Rady  wręczyli pamiątkowe dyplomy dla sołtysów, którzy nie pełnią już tej funkcji,  wyrażając tym samym  podziękowania  za ich długoletnią pracę na rzecz lokalnego środowiska. Następnie głos zabrał  Starosta Lipnowski. Podziękował za zaproszenie i poinformował o planach inwestycyjnych powiatu, o tym jak zostały podzielone środki i na co zostały przeznaczone na rok bieżący i przyszły. Wymienił, że część środków została uwzględniona na budowę  dróg, a chodniki są ujęte do realizacji w przyszłym roku. Znaczna część środków przeznaczona została na doposażenie szpitala w Lipnie. Poza tym przymierzają się o wyremontowania sal operacyjnych, izby przyjęć, dokończenie oddziału wewnętrznego, ginekologii i położnictwa. Zapewnił, że szpital jako spółka zakończyła rok zyskiem, nie ma już problemów płatnościowych, a poza tym szpital płaci powiatowi 300 tys. zł dzierżawy za dzierżawiony majątek ruchomy i nieruchomy. Przypomniał, że jeżeli chodzi o szpital to nastąpiła komunalizacja, gdzie  została założona spółka z udziałem 5 członków zarządu powiatu, którzy są Walnym Zgromadzeniem wspólników dla tej jednostki. Powiedział, że zostały rozwiązane problemy z  psychiatrią, gdzie została  zapewniona fachowa  opieka. Jeżeli chodzi o pediatryczny oddział, to również ten chwilowy problem został rozwiązany. Od 2 kwietnia oddział ten został odwieszony i zostanie utrzymany,  a niebawem będzie nowy ordynator tego oddziału. Przy tej okazji porosił o wsparcie finansowe  Burmistrzów, gdzie potrzeby są jak powiedział ogromne, a przy wspólnym działaniu będzie łatwiej. Wspomniał o bezrobociu w powiecie i ogromnej składce zdrowotnej jaką powiat wydaje właśnie na ten cel tj. 5 mln zł za składki zdrowotne dla bezrobotnych. Poinformował o wsparciu jakie powiat otrzymała dla bezrobotnych, a także o zaostrzonych warunkach jeżeli chodzi o zatrudnianie ludzi na staż czy prace interwencyjne. Otóż pierwsze w kolejności były  rozpatrywane wnioski  z gwarancją zatrudnienia. Od 1 maja będą uruchomione roboty publiczne również z prośbą o dalsze zatrudnienie. Powiedział, że powiat kupił w okolicach Lipna w drodze przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnej dwie działki

Do wystąpienia Starosty odnieśli się:

Radny Sekulski zapytał czy byłaby możliwość utwardzenia drogi powiatowej łączącej Blinno z Sarnowem do Chrostkowa?

Starostwa wyjaśnił, że  w szczegółach nie odpowie, ale na pewno jakieś prace są zaplanowane do wykonania w  tym roku.

Przewodniczący Rady przypomniał o piśmie wystosowanym przez mieszkankę Skępego  nt   remontu chodnika na Al. 1 Maja   i udzielonej odpowiedzi na to pismo tj. przypomniał, że  remont tego chodnika  miał być przez powiat ujęty do realizacji w  2015 roku, zapytał co w tym temacie wiadomo?

Starosta powtórzył, że  jeżeli chodzi o chodniki to takie inwestycje  na terenie powiatu bę realizowane w przyszłym roku

Na koniec  swojego wystąpienia Starosta złożył wszystkim serdeczne życzenia Wielkanoce.

 

PKT 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Michał Jabłoński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

 

PKT 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2015 rok.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015-2030

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 5

Projekt uchwały w sprawie poboru  w drodze inkasa podatku  od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, od osób fizycznych oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz. Wyjaśnił, że uchwała ta jest konsekwencją wyborów sołeckich.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radna Anna Sobocińska pogratulowała wszystkim sołtysom zwycięstwa w wyborach sołeckich. Poinformowała, że na ostatniej komisji wystąpiła z taką propozycją, aby inkaso było ujednolicone dla wszystkich sołectw i sołtysów, nie udało się tego „przeforsować” zatem pozostanie tak jak było ustalone na komisji w rozbieżności od 6 do 12 %.

Więcej uwag nie wniesiono

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 6

Projekt uchwały w sprawie opłat od posiadania psów.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz. Wyjaśnił, że stawki nie uległy zmianie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 7

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wólka i Likiec

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Krzysztof Małkiewicz. Wyjaśnił, że zaproponowane poprawki na komisji zostały w tym projekcie uwzględnione.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady przypomniał, że Radna Krymka zwróciła się z prośbą, aby w miejscowości Wólka wykreślić z nazwy ulic ulicę Szkolną i pozostawić ją bez nazwy. Poprosił radną o wyjaśnienie.

Rada Krymka odpowiedziała, że zmieniła by się numeracja domów i powstałby problem dla mieszkańców.

Pracownik merytoryczny K. Małkiewicz odpowiedział, że jest to możliwe z uwagi na to, że jest to droga publiczna, może zatem pozostać bez nazwy.

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnej Krymki pod głosowanie, który przyjęty został  jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 8

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Krzysztof Małkiewicz.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zapytał gdzie mieszkańcy mają zgłaszać jak znajdą martwe zwierzęta.

Pracownik K. Małkiewicz odpowiedział, że mają zgłaszać do urzędu, a Burmistrz doprecyzował, że są wyznaczone dwie osoby z urzędu w osobach R. Błaszczyk i Lucjan Stroiński do których należy zgłaszać taki problem.

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 9

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się  domki letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Krzysztof Małkiewicz. Dodał, że jest to wstępna  propozycja, ale  wynik przetargu będzie miał wpływ na wysokość tej stawki, gdzie być może trzeba będzie jeszcze raz z tym tematem się zmierzyć.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady  odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 10

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Krzysztof Małkiewicz..

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 11

Projekt uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący  Rady odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 12

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce w samorządową instytucje kultury o nazwie   Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Skępem.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Kierownik Oświaty Ewa Jastrzębska. Wyjaśniła,  że z przyczyn formalno-prawnych uchwała ta musi zostać uchylona.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady  odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 14 radnych).

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych

Głosów przeciwnych nie oddano

Głosów wstrzymujących oddano 1

 

PKT 13

Projekt uchwały w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Marian Gabryszewski.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący  odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 14

Przedstawienie sprawozdania z działalności  MGOPS w Skępem za 2014 rok.

Sprawozdanie przedstawiała Kierownik MGOPS w Skępem Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego  sprawozdania.

 

 

PKT 15

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Następnie Burmistrz  przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał  VI Sesji RM;

-        wydanych zarządzeń (4);

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, pozostałych funduszy oraz inwestycji;

-        dróg gminnych;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        funduszu sołeckim;

-        promocji zdrowia

Ponadto podziękował  pracownikom urzędu Panu Krzysztofowi Jaworskiemu i Panu Krzysztofowi Małkiewiczowi za „tytaniczną” pracę, aby gmina  zdążyła wejść w program rekultywacji śmieci, gdzie praca ta posłuży w pozyskaniu środków. Podziękował pracownikom wykonującym prace na drogach osiedlowych. Poinformował, że na prace interwencyjne został zatrudniony ogrodnik, który wykonuje prace bardzo skrupulatnie i dobrze i za to mu także podziękował.  Poinformowała, że nie zatrudnił Wiceburmistrza, który w poprzedniej kadencji kopiował zadnia doradcy burmistrza ds.  oświaty.  Pieniądze, które miałby płacić tej osobie woli przeznaczyć na zatrudnienie osób na prace publiczne i staż. Poinformował, że zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami, aby porozmawiać na temat promocji Skępego i aby pomogli w walce z bezrobociem. Ponadto podziękował mieszkańcom Łąkiego  i sołtysowi z pomoc w budowie świetlicy wiejskiej. Powiedział, że trwają przygotowania do Dni Skępego, które są tradycyjnie na koniec maja, a  będą zorganizowane nad Jeziorem, uprzednio po przygotowaniu terenu. W planach jest gwiazda wieczoru Katarzyna Cerekwicka, a obsługa ogrodów piwnych będzie w gestii naszych przedsiębiorców. Ponadto podziękował Pani Magdzie Krzywdziańskie i wszystkim osobą, które z nią  współpracują  za ogromne zaangażowanie i prace na rzecz Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Skępem, wyliczając jakie nagrody i wyróżnienia zdobywają, tym samym promując miasto i gminę Skępe. Poinformował także o sukcesach gimnazjalistów Skępego, składając podziękowania zarówno im jak i nauczycielom. Poinformował także,  że od 1 kwietnia następuje reorganizacja urzędu, rozmowy z pracownikami zostały przeprowadzone. Najistotniejsza zmiana to zmiana Sekretarza, gdzie od dnia 1 kwietnia 2015 r. Sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy Skępe będzie Pan Zbigniew Małkiewicz. Pan Józef Sobociński  będzie natomiast pracownikiem referatu finansowo-podatkowego w dziale windykacji.

Kierownik Ośrodka Opieki powiedziała, że do Ośrodka napłynęły podziękowania od Pani Doroty Wróblewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za realizowany przez Ośrodek projekt w latach 2008-2014. Dlatego  podziękowania złożyła Pani Wiolecie Wrzesińskiej, która przez wiele lat była koordynatorem  tego projektu oraz podziękowała pracownikom tego ośrodka, którzy również uczestniczyli w tym projekcie. W ramach projektu było przeprowadzonych szereg szkoleń, a 240 osób ukończyło projekt. Poinformowała, że Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem, które realizuje  projekt, gdzie  w raz miesiącu  nieodpłatnie prowadzone jest poradnictwo prawne dla obywateli w ramach tzw. Biura dla Obywatela,

Do przedstawionych sprawozdania odnieśli się:

Radny Sochocki zapytał nad którym jeziorem będą Dni Skępego i  czy Sekretarz będzie wybrany poprzez  konkurs.

Burmistrz odpowiedział, że Dni Skępego będą zorganizowane nad Jeziorem Wielkim o od strony borku, a Pan Sekretarz nie będzie wybrany poprzez konkurs, ponieważ Pan Zbigniew Małkiewicz spełnia wszelkie kryteria i jest pracownikiem urzędu.

 

 PKT 16

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady odpowiedział na pytanie Pan Zdzisława Małkiewicza, tj. czy sesje będą puszczane w Internecie, otóż po konsultacji z radnymi, radni niestety zadecydowali, aby sesji nie były puszczane w Internecie.

Pan Zdzisław Małkiewicz zapytał jak zakończyła się  kontrola w placówce we Wólce? Zapytał dlaczego sprawa odnośnie puszczania sesji w Internecie nie została przegłosowana publicznie na sali?

Burmistrz odpowiedział, że kontrola we Wólce trwa i nie jest w dalszym ciągu zakończona,  kontrolę  prowadzi RIO i Policja Gospodarcza. Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji o tym, aby ta kontrola się zakończyła,  poza tym kontrola ta dotyczy okresu 2007-2014, więc nie bezpośrednio  okresu jego urzędowania. Jeżeli chodzi o puszczanie sesji przez Internet to najpierw powinna nastąpić zmiana w statucie, a druga kwestia jest taka, że jest prawo o wizerunku osobistym osoby i może być taka sytuacja, ze radny nie życzy sobie udostępniania tego wizerunku na zewnątrz. Powiedział, że  każdy na prawo przyjść wypożyczyć płytę, przegrać sesję, aby się z nią zaznajomić. Poprosił, aby nie robić z tego  populistycznych działań. Poza tym radni jak i on nie mają nic do ukrycia.

Radny Sochocki zapytał o ulicę Kujawską i czy da się ją posprzątać?

Burmistrz odpowiedział, że prace porządkowe trwają i na pewno do tej ulicy  Kujawskiej dotrą.

Pan Zdzisław Małkiewicz zapytał dlaczego do zakładów pracy i przedsiębiorców  na terenie Skępego nie są wysyłane zaproszenia na sesję, kiedyś było to praktykowane.

Burmistrz odpowiedział, że informacja o sesjach jest zamieszczana na BIP-ie urzędu i na gazetkach urzędu, jest powszechnie dostępna, a radny Targański uzupełnił, że od niedawna do ok. 15 przedsiębiorców  zaproszenia na sesje są wysyłane drogą mailową.

Pan Zdzisław Małkiewicz zapytał czy na osiedlu za torami nie można by utworzyć placu zabaw dla dzieci z tego osiedla?

Burmistrz odpowiedział, że to przeanalizuje.

Następnie głos zabrał Andrzej Gatyński, który zapytał Skarbnik czy w pieniądzach jakie gmina otrzymała z odszkodowania są pieniądze z wypadku jaki miał miejsce na drodze w Likcu. Chciał to wyjaśnić, gdyż kiedyś było o tym bardzo głośnio i nawet rozpisywały sie gazety, że gmina straciła pieniądze, a on jako burmistrz zmarnotrawił pieniądze. Wyjaśnił, że  każdy ma prawo jechać drogą i spowodować wypadek, a  ponieważ była to gminna droga sprawa się toczyła w sądzie, odszkodowanie wypłacono, jednak gmina  była ubezpieczona i  otrzymała zwrot kosztów i nic nie straciła. Następnie zapytał burmistrza czy zapoznał się i podpisał porozumienie jakie mu przekazał?

Burmistrz odpowiedział, że jest w trakcie zapoznawania się z tym dokumentem.

Przewodniczący Rady poinformował, że pozwolił sobie zaprosić na sesję byłego operatora kina w Skępem Pana Antoniego Gatyńskiego, celem przybliżenia i wyjaśnienia historii zlikwidowania tego obiektu.

Pan Antoni Gatyński zabrał głos i przybliżył wszystkim tą historię (odesłanie do nagrania).

Przewodniczący Rady podziękował za wypowiedź i na koniec zarówno on jak i Burmistrz złożyli wszystkim zdrowych, wesołych  i pogodnych Świat Wielkanocnych.

 

PKT 17

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk