PROTOKÓŁ NR XXIX/2006

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  19 maja 2006 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 wysłuchaniem hymnu państwowego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

Pan Andrzej Gatyński                                       - Burmistrz Miasta i Gminy;

Pani Romana Tężycka                                      - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

Pan Józef Sobociński                                        - Sekretarz Miasta i Gminy;

Pani Barbara Leśniewska                                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XXIX Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając dostojnego gościa Panią Marię Sobocińską, która podczas dzisiejszej sesji zostanie wyróżniona tytułem „HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY SKĘPE” (oklaski), pozostałych zaproszonych honorowych gości:

Pana Jerzego Uldanowicza – byłego konsula generalnego w Szwecji,

Pana Michała Kryszczuka – byłego attache wojskowego w Szwecji,

Panią Krystynę Wojtowicz – autorkę opowieści biograficznej o wyróżnionej,

Pana prof. Mirosława Krajewskiego – posła na Sejm RP,

Pana Jana Graczkowskiego – starostę bydgoskiego,

wszystkich radnych Rady Miejskiej, rady powiatowej, burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, pozostałych zaproszonych gości oraz młodzież szkolną..

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r.

Do protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono    j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Przedstawienie życiorysu Pani Marii Sobocińskiej

Przewodniczący RM powiedział, iż biografia stanowi uzasadnienie do wniosku, jaki został podjęty przez Kapitułę ds. odznaczeń przy RM w Skępem (na wniosek burmistrza Miasta     i Gminy w Skępem Pana Andrzeja Gatyńskiego). Kapituła ds. odznaczeń analizowała zgłoszony wniosek wraz z uzasadnieniem i była jednomyślna, aby ten wniosek przedłożyć do uchwalenia Radzie Miejskiej. Wniosek w lutym br. został przedłożony radzie i uchwałą Nr XXVII z dnia 24 lutego 2006 r. przyznano Pani Marii Sobocińskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe. Uzasadnienie wniosku było przedstawiane zarówno na posiedzeniu Kapituły ds. odznaczeń, jak i na sesji, ale celowym jest, mając na uwadze tak szerokie audytorium i tak wielu dostojnych gości, aby przypomnieć najważniejsze fragmenty z tego życiorysu. Oznajmił, iż wszyscy jesteśmy w pełni przekonani do tego, że Pani Maria Sobocińska na taki tytuł zasłużyła, który przyznaje się po to, aby  utrwalić        w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń osoby, które zasłużyły się dla naszego miasta i gminy, które swoim życiem, swoją działalnością i swoją biografią rozsławiają nasze miasto i gminę.

W związku z tym, poprosił uczennicę Zespołu Szkół w Skępem Justynę Elwertowską  o przedstawienie życiorysu Pani Marii Sobocińskiej (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 3

Wręczenie aktu nadania

Przewodniczący RM powiedział, iż z wielką przyjemnością dokonuje aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe. Zgodnie z regulaminem przyjętym przez radę, akt nadania tego tytułu wręcza przewodniczący rady. Odczytał akt nadania Pani Marii Sobocińskiej tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe (kserokopia tytułu w załączeniu do protokołu). Pogratulował serdecznie nadania tytułu (oklaski przy wręczaniu tytułu).

 

Pkt 4

Wystąpienie wyróżnionej i zaproszonych gości

Uhonorowana Pani Maria Sobocińska powiedziała, iż dzisiaj spotkał ją zaszczyt, o którym nawet nie marzyła. Podziękowała swoim drogim i kochanym przyjaciołom, zwłaszcza tym, którzy przyczynili się do nadania tak zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela jej rodzinnego miasta - Państwu Wegnerom (oklaski). Powiedziała, iż wspomnienia Skępego towarzyszyły jej przez całe życie, tu się wszystko zaczęło (łzy w oczach) i tu zamierza z powrotem powrócić. Ponieważ trudno jej było oddać słowami, to co czuła – poprzestała jedynie na: bardzo, bardzo dziękuję! (oklaski).

W dalszej części głos zabrali:

Poseł Pan Mirosław Krajewski nawiązał do słów Władysława Orkana, który pisał: Synu nie odrywaj się od ziemi rodu!  Powiedział, iż nasza bohaterka w ciągu przeżytych 86 lat od ziemi rodnej nie oderwała się i nie zamierza tego czynić. Przypomniał pokrótce historię Skępego. Powiedział, iż od średniowiecza – od sławnych rodów Kościeleckich, zasłużonych dla tej ziemi rodu Zielińskich, Skępe zawsze miało szczęście do  ludzi wielkich, nieprzeciętnych i niebanalnych. Do tej plejady decyzją RM dzisiaj dołączyła w sposób formalny Pani Maria Sobocińska. Przypomniał o zasługach i losach rówieśników Pani Marii, którzy są rozrzuceni po całym świecie i którzy dzisiaj kłaniają się jej – żołnierzowi Armii Krajowej. W swej wypowiedzi nawiązał także do swoich młodzieńczych lat, nauki   w ówczesnym wymyślińskim Liceum Pedagogicznym i roli duchowej, jaką wywarło Sanktuarium Maryjne w dziejach społeczności skępskiej.

Złożył serdeczne podziękowania za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, za możliwość skierowania kilku słów, a przede wszystkim za możliwość pokłonienia się Pani Marii Sobocińskiej oraz temu zacnemu miastu, które w przeszłości utraciło prawa miejskie, by potem je ponownie odzyskać. Bardzo serdecznie pogratulował uhonorowanej, a Panu Przewodniczącemu i wszystkim radnym złożył swoje skromne słowa podziękowania, za tę piękną, roztropną decyzję. Wręczył Pani Marii Sobocińskiej skromny upominek: statuetkę znaku Krzyża Armii Krajowej z dedykacją – Za wierność i miłość do ojczyzny (oklaski).

Pani Maria Sobocińska serdecznie podziękowała za wystąpienie i upominek.

Starosta bydgoski Pan Jan Graczkowski w swoim wystąpieniu nawiązał do słów Pani Marii Sobocińskiej, która w przeszłości z nim korespondowała. Pisała o swoich wspomnieniach   z młodości, o wartościach człowieka, historii ziemi skępskiej i miejscowego Klasztoru O.O. Bernardynów. Pan starosta powiedział, iż dzisiejszy dzień jest znakomitą lekcją historii  i patriotyzmu dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Przypomniał o wszystkich tytułach nadanych Pani Marii Sobocińskiej. W imieniu wszystkich skępiaków, których reprezentuje w Bydgoszczy, złożył uhonorowanej serdeczne gratulacje i podziękowanie, za tak piękną kartę historii. Wręczył Pani Marii Sobocińskiej drobny upominek: statuetkę ze specjalną  dedykacją i herbem Bydgoszczy.

Radna Pani Anna Smużewska powiedziała, iż na dzisiejszą sesję zaproszony był starosta lipnowski Pan Przemysław Gęsicki, lecz obowiązki służbowe przeszkodziły mu w wzięciu udziału w tak zaszczytnej uroczystości. Dlatego też, jako naczelnik wydziału reprezentuje starostę w jego imieniu. Odczytała specjalną dedykację upominku, który wręczyła Pani Marii Sobocińskiej (Polska w starej fotografii): Z wyrazami szacunku dla Pani Marii Sobocińskiej, która jest i będzie dla obecnych i przyszłych pokoleń wzorem do naśladowania.

Autorka książki biograficznej o Pani Marii Sobocińskiej – Pani Krystyna Wojtowicz w swojej wypowiedzi nawiązała do okoliczności poznania tytułu Pani Marii. Podobnie jak jej przedmówcy przybliżyła zebranym historię ludzi związanych ze Skępem, ich patriotyzm i bohaterstwo w czasie II wojny światowej. Podkreśliła wagę i rolę Sanktuarium Maryjnego we w dziejach Skępego. Złożyła serdeczne podziękowanie Państwu Wegnerom za pomoc w odnalezieniu tajemniczej kobiety „NN” pochodzącej z Lubówca, która w czasie okupacji przyczyniła się do wykradzenia roweru z posterunku żandarmerii niemieckiej. Pogratulowała Pani Marii Sobocińskiej z  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe.

Pan Bernard Wegner poinformował zebranych o odbytym spotkaniu (w Klasztorze O.O. Bernardynów) Pani Marii Sobocińskiej z tajemniczą kobietą „NN”. Powiedział, iż wydarzenie historyczne związane z tą tajemniczą osobą opisane jest na str. 51 ksiązki biograficznej o Pani Marii Sobocińskiej. Odczytał listę osób, które przyczyniły się do odnalezienia tajemniczej osoby: Helena Małkiewicz, Wanda Budzyńska, Irena Skorupska, Anna Wiśniewska, Józef Śliwiński, Maria Brodecka i Pani Pankowska, która wskazała na dokładny adres zamieszkania tej osoby (Lipno, ul. Jastrzębska 53). Pogratulował uhonorowanej oraz życzył dużo zdrowia i generalskich szlifów.

Pani Maria Sobocińska ustosunkowała się do wydarzeń związanych z wykradzeniem roweru z posterunku żandarmerii niemieckiej i wkładu tajemniczej osoby, w tym bohaterskim czynie.

Pan Józef Kamiński – szewc ze Skępego powiedział, iż dobrze sobie przypomina Panią Marię Sobocińską jako 15 letnią i sympatyczną, piękną dziewczynę.

 

Pkt 5

Recytacja wierszy

Młodzież Zespołu Szkół w Skępem recytowała wiersze poetki ziemi skępskiej Pani Zofii Ewy Szczęsnej:

Czym dla ciebie rodzinny dom,

Dobrzyńska ziemia

Dom rodzinny.

Przewodniczący RM serdecznie podziękował młodzieży za recytację wierszy Pani Zofii Ewy Szczęsnej.

O zabranie głosu poprosił Burmistrz MiG Skępe Pan Andrzej Gatyński. Powiedział, że jest bardzo dumny z tego, że udało mu się doprowadzić do uchwalenia uchwały o nadanie Pani Marii Sobocińskiej tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe. Złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w dzisiejszej uroczystej sesji.

Przewodniczący RM jeszcze raz w imieniu swoim i całej Rady Miejskiej pogratulował Pani Marii Sobocińskiej wyróżnienia tytułem Honorowego Obywatela MiG Skępe. Powiedział, iż wszyscy byliśmy dzisiaj uczestnikami pięknej lekcji historii, gdzie niektóre wydarzenia zostały nam przybliżone i przypomniane. Wyraził szczególne zadowolenie z faktu, iż na sali była bardzo wysoka frekwencja, że tak liczne i zacne grono zaszczyciło swoją obecnością tą uroczystość.

 

Pkt 6

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

        

 

 

         Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz