Zarządzenie Nr 18/IV/2006

Burmistrza  Miasta i Gminy Skępe

z dnia 28 lipca 2006 r.

 

w sprawie:  podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2006 r.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Skępe za II kwartał 2006 r.:

 

-   zrealizowane dochody       – 8.804.740,64

-   zrealizowane wydatki        – 8.847.778,19

-   deficyt                               – 43.037,55

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Andrzej Gatyński