Uchwała Nr XIV/80/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.[2]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700 zł,

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.000 zł,

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1300 zł;

2)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

 inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

 Dwie osie

 12

 15

 1650

 1700

 15

 i powyżej

 1650

 1700

 Trzy osie

 12

 25

 1720

 2150

 25

 i powyżej

 1720

 2150

 Cztery osie i więcej

 12

 31

 1950

 2970

 31

 i powyżej

 1950

 3080

3)  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.500 zł;

4)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  równej 12 ton do 36 ton włącznie,

b)  powyżej 36 ton,

-  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

 inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

 Dwie osie

 12

 31

 1500

 1600

 31

 i powyżej

 1800

 1900

 Trzy osie i więcej

 12

 40

 2300

 2400

 40

 i powyżej

 2400

 3000

5)  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 650 zł;

6)  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

 nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

 inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

 Jedna oś

 12

 25

 780

 1000

 25

 i powyżej

 800

 1040

 Dwie osie

 12

 33

 1250

 1700

 33

 38

 1570

 1850

 38

 i powyżej

 1600

 2000

 Trzy osie i więcej

 12

 38

 1100

 1200

 38

 i powyżej

 1200

 1600

7)  od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)  mniejszej niż 22 miejsca - 1300 zł,

b)  równej lub większej niż 22 miejsca - 1100 zł.

§ 2.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego                  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r., poz. 528, poz. 774, poz. 1045 i poz. 1777.