Uchwała Nr XIV/81/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 8, ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 , art. 11 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642, ze zm.[1]), uchwala się, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zamiar zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Projekt zmiany Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.   Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się do zaopiniowania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr XIV/81/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO  CENTRUM  BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO
W SKĘPEM

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  1 Organizatorem Miejsko- Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego , zwanego w dalszej części niniejszego statutu Centrum,  jest Miasto i Gmina Skępe.

2.  Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

3.  Nadzór nad działalnością Centrum w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

4.  Miejsko- Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne jest samorządową instytucją kultury z siedzibą  w Skępem i działa na terenie Miasta i Gminy Skępe, posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

5.  Główna siedziba Centrum mieści się w Skępem przy ulicy Kościelnej 2 .

6.  Centrum posługuje się pieczęcią :

a)  podłużną, zawierającą w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu „Miejsko- Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Skępem” i adres,

b)  okrągłą, zawierającą pośrodku herb Miasta i Gminy Skępe, a w otoku nazwę „Miejsko- Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Skępem”.

7.  Nadzór merytoryczny nad jednostką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu.

§ 2.  Miejsko- Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne działa na podstawie:

a)  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm. ),

b)  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r., poz. 642, z późn.zm. ),

c)  Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406),

d)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ),

e)  niniejszego statutu.

Rozdział 2.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO- KULTURALNEGO

§ 3.  1  Celem Miejsko- Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego jest:

a)  upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy i nauki,

b)  upowszechnianie kultury, prowadzenie działalności kulturalnej.

2.  Do podstawowych zadań Centrum należy:

a)  w zakresie upowszechniania czytelnictwa, wiedzy i nauki:

-  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

-  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

-  prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,

-  popularyzacja książki, wiedzy i czytelnictwa, podejmowanie działań edukacyjnych,

-  współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo- wychowawczymi, organizacjami  i stowarzyszeniami w zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

-  tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych,

-  doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej ,

-  inne działania dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

b)  w zakresie upowszechniania kultury i prowadzenia działalności kulturalnej:

-  rozpoznawanie, rozwijanie, zainteresowań i potrzeb mieszkańców dziedzinie kultury oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,

-  przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturowych ,

-  ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,

-  organizowanie różnorodnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  tworzenie sprzyjającego klimatu do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego własnego regionu,

-  organizowanie wystaw, przeglądów, konkursów, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,

-  organizowanie stałych imprez artystycznych, kulturalnych na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe ujętych w corocznym kalendarium imprez,

-  promowanie Miasta i Gminy Skępe poprzez działania kulturalne,

-  promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Centrum może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 5.  W celu realizacji powyższych działań Centrum realizuje swoje zadania także poprzez: współpracę z instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami społeczno- kulturalnymi i naukowymi, instytucjami naukowymi, oświatowo- wychowawczymi, ochrony przyrody i środowiska, klubami, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi na terenie kraju i poza jego granicami w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć bibliotecznych i kulturalnych.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO

§ 6. 1. Miejsko- Gminnym Centrum Biblioteczno- Kulturalnym  kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2.  Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zgodnie z przepisami ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.  Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności  z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

4.  W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego upoważniona.

5.  Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora,  a zaopiniowany przez Organizatora.

6.  Zasady i warunki korzystania z Centrum określa regulamin nadany przez Dyrektora.

7.  W Centrum zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jego działalnością.

8.  Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

9.  Dyrektor i pracownicy powinni mieć kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

10.  Wynagrodzenie pracowników ustala Dyrektor w regulaminie wynagradzania.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 MIEJSKO- GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNEGO

§ 7. 1. Centrum otrzymuje dotację z budżetu Gminy, wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Skępem.

2.  Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Centrum.

3.  Plan finansowy Centrum ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

4.  Przychodami Centrum są dotacje organizatora oraz wpływy z prowadzonej działalności.

5.  Centrum może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi  i wydawnictwa według zasad określonych w regulaminie korzystania z Centrum w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

6.  Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, darowizny oraz fundusze przekazywane na rzecz Centrum stanowią jego dochody własne przeznaczone na cele statutowe.

7.  Dyrektor Centrum corocznie przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za miniony rok, które zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Skępe po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej Komisji Rady Miejskiej w Skępem.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zm. ).

2.  Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca a 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. 2012 r. poz. 642, ze zm.) organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o zmianie Statutu biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz  z uzasadnieniem.

 Informacja o zamiarze zmiany Statutu biblioteki wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 Zamiar wprowadzenia zmian do  Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, w części dotyczącej zakresu działania, dotyczy rozszerzenia działalności o wykonywanie zadań z zakresu upowszechniania kultury, w tym dziedzictwa kulturowego, co pozwoli na prowadzenie jednolitej polityki kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Skępe, będzie sprzyjać rozwojowi instytucji oraz ułatwi dostęp do jej usług mieszkańcom.

 Rozszerzenie działalności instytucji – Biblioteki o prowadzenie działalności  z zakresu kultury jest spowodowane dążeniem do racjonalizacji wydatków ponoszonych przez Miasto i Gminę Skępe, ale przede wszystkim dbałością o racjonalne i profesjonalne zaspokojenie potrzeb  mieszkańców miasta i gminy. Ponadto, ta instytucja zapewni lepsze gospodarowanie środkami finansowymi, tzn. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

 W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r., poz. 908, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2013 r., poz. 829.